Õpetus ja Lepingud

106. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 25. novembril 1834 (History of the Church, kd 2, lk-d 170–171). See ilmutus on suunatud Oliver Cowdery vanemale vennale Warren A. Cowderyle.

1–3 Warren A. Cowdery kutsutakse kohalikuks eesistuvaks ametikandjaks. 4–5 Teine tulemine ei üllata valguse lapsi nagu varas. 6–8 Ustavale teenistusele Kirikus järgnevad suured õnnistused.

1 Minu tahe on, et minu teenija Warren A. Cowdery määrataks ja pühitsetaks juhtivaks ülempreestriks minu kiriku üle aFreedomi maal ja selle ümberkaudsetel aladel;

2 ja et ta jutlustaks minu igavikulist evangeeliumi ning tõstaks oma hääle ja hoiataks rahvast mitte ainult omaenda paigas, vaid ka sellega piirnevates maakondades;

3 ja pühendaks kogu oma aja sellele kõrgele ja pühale kutsele, mille ma nüüd temale annan, aotsides usinasti btaevariiki ja selle õigemeelsust, ja kõike, mida vaja, antakse talle pealegi; sest ctöötegija on oma palka väärt.

4 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Issanda atulemine bläheneb, ja see üllatab maailma nagu cvaras öösel –

5 seepärast, vöötage oma niuded, et te võiksite olla avalguse lapsed, ja see päev ei tule teile büllatusena nagu varas.

6 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Taevas oli rõõm, kui minu teenija Warren kummardas minu valitsuskepi ees ja eraldas ennast inimeste pettustest;

7 seepärast, õnnistatud on minu teenija Warren, sest ma heidan temale armu; ja vaatamata atühisusele tema südames tõstan ma tema üles, kuivõrd ta ennast minu ees alandab.

8 Ja ma annan temale aarmu ja kindlust, millega ta võib seista; ja kui ta jätkab ustava tunnistajana ja valgusena kirikule, olen ma valmistanud tema jaoks krooni oma Isa beluasemetes. Just nii. Aamen.