De Leer en Verbonden

Afdeling 106

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 25 november 1834 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 2:170–171.) Deze openbaring is gericht aan Warren A. Cowdery, een oudere broer van Oliver Cowdery.

1–3: Warren A. Cowdery wordt geroepen als plaatselijke presiderende functionaris; 4–5: de wederkomst zal de kinderen des lichts niet als een dief overvallen; 6–8: grote zegeningen volgen op trouwe dienst in de kerk.

1 Het is mijn wil dat mijn dienstknecht Warren A. Cowdery aangewezen wordt als en geordend wordt tot presiderende hogepriester van mijn kerkgemeente in het land aFreedom en omstreken;

2 en mijn eeuwigdurend evangelie predikt en zijn stem verheft en het volk waarschuwt, niet alleen in zijn eigen streek, maar ook in de aangrenzende county’s;

3 en al zijn tijd wijdt aan deze hoge en heilige roeping, die Ik hem nu geef, ijverig astrevend naar het bkoninkrijk der hemelen en zijn gerechtigheid, en alle noodzakelijke dingen zullen daaraan worden toegevoegd; want de carbeider is zijn loon waard.

4 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: De akomst des Heren bis nabij, en zij overvalt de wereld als een cdief in de nacht —

5 daarom, omgordt uw lendenen, opdat u kinderen des alichts zult zijn, en opdat die dag u niet zal bovervallen als een dief.

6 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: Er was vreugde in de hemel toen mijn dienstknecht Warren zich voor mijn scepter boog en zich afscheidde van de bedriegerijen der mensen;

7 daarom, gezegend is mijn dienstknecht Warren, want Ik zal barmhartig zijn jegens hem; en niettegenstaande de aijdelheid van zijn hart, zal Ik hem verheffen, voor zoverre hij zich verootmoedigt voor mijn aangezicht.

8 En Ik zal hem agenade en zekerheid schenken, waarmee hij kan standhouden; en indien hij een trouwe getuige en een licht voor de kerk blijft, heb Ik een kroon voor hem bereid in de bwoningen van mijn Vader. Ja, amen.