Secţiunea 106

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 25 noiembrie 1834 (History of the Church, 2:170-171). Această revelaţie este adresată lui Warren A. Cowdery, un frate mai în vârstă al lui Oliver Cowdery.

1–3, Warren A. Cowdery este numit oficiant care să prezideze local; 4–5, A Doua Venire nu-i va surprinde ca un hoţ pe copiii luminii; 6–8, Slujirea credincioasă în Biserică este urmată de mari binecuvântări.

  VOINŢA Mea este ca slujitorul Meu, Warren A. Cowdery, să fie numit şi rânduit înalt preot care să prezideze asupra Bisericii Mele, în ţinutul Freedom şi în regiunile dimprejur;

  Şi să predice Evanghelia Mea nepieritoare şi să-şi înalţe glasul şi să-i avertizeze pe oameni nu numai în propriul său loc, ci şi în ţinuturile învecinate;

  Şi să-şi dedice tot timpul lui acestei înalte şi sfinte chemări, pe care i-o dau acum, căutând cu sârguinţă împărăţia cerului şi dreptatea lui şi toate lucrurile necesare vor fi date pe deasupra; pentru că lucrătorul este demn de plata sa.

  Şi din nou, adevărat vă spun vouă, venirea Domnului se apropie şi va surprinde lumea ca un hoţ noaptea;

  De aceea, încingeţi-vă coapsele ca să puteţi fi copiii luminii şi ziua aceea nu vă va surprinde ca pe un hoţ.

  Şi din nou, adevărat vă spun vouă, era bucurie în cer când slujitorul Meu, Warren, s-a înclinat în faţa sceptrului Meu şi s-a separat de viclenia lumii;

  De aceea, binecuvântat este slujitorul Meu, Warren, pentru că voi avea îndurare de el; şi, în ciuda mândriei sale, Eu îl voi înălţa, dacă el se umileşte înaintea Mea.

  Şi, Eu îi voi da lui harul şi siguranţa prin care el va rezista; şi, dacă el continuă să fie un martor credincios şi o lumină pentru Biserică, Eu i-am pregătit o coroană în locaşurile Tatălui Meu. Chiar aşa. Amin.