Õpetus ja Lepingud

108. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 26. detsembril 1835 (History of the Church, kd 2, lk 345). See osa saadi Lyman Shermani palvel, kes oli eelnevalt pühitsetud ülempreestriks ja seitsmekümneks ning kes oli tulnud prohveti juurde küsima ilmutust, mis teeks talle teatavaks tema kohuse.

1–3 Lyman Shermanile antakse tema patud andeks. 4–5 Ta arvatakse Kiriku juhtivate vanemate hulka. 6–8 Ta kutsutakse jutlustama evangeeliumi ja tugevdama oma vendi.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand sinule, mu teenija Lyman: Sinu patud on sulle andeks antud, sest sa oled kuuletunud mu häälele ja tulnud sel hommikul siia saama nõu selle käest, kelle mina olen määranud.

2 Seepärast, olgu sinu hing arahus sinu vaimse seisundi suhtes ja ära pane enam vastu minu häälele.

3 Ja tõuse üles ning ole edaspidi hoolikam oma tõotuste pidamisel, mida sa oled teinud ja mida sa teed, ning sind õnnistatakse ülimalt suurte õnnistustega.

4 Oota kannatlikult, kuni kutsutakse kokku minu teenijate apühalik koosolek; siis peetakse sind meeles koos minu esimeste vanematega ja sa saad ametissepühitsemise läbi õiguse koos minu ülejäänud vanematega, kelle ma olen valinud.

5 Vaata, see on Isa alubadus sinule, kui sa jätkad ustavana.

6 Ja see viiakse sulle täide sel päeval, mil sa saad õiguse ajutlustada minu evangeeliumi kõikjal, kuhu iganes ma sind saadan, praegusest ajast edaspidi.

7 Seepärast, atugevda oma vendi kõiges oma kõnes, kõigis oma palvetes, kõigis oma õhutamistes ja kõigis oma tegemistes.

8 Ja vaata, ja ennäe, mina olen sinuga, et sind õnnistada ja avabastada sind alatiseks. Aamen.