Õpetus ja Lepingud

109. osa

Ohio osariigis Kirtlandis asuva templi pühitsemise palve 27. märtsil 1836 (History of the Church, kd 2, lk-d 420–426). Prohveti kirjaliku selgituse kohaselt anti see palve temale ilmutuse kaudu.

1–5 Kirtlandi tempel ehitati paigaks, mida külastab Inimese Poeg. 6–21 See peab olema palve, paastumise, usu, õppimise, hiilguse ja korra koda ning Jumala koda. 22–33 Kes ei paranda meelt ja seisavad vastu Issanda rahvale, aetagu segadusse. 34–42 Mingu pühad siit välja väes koguma õigemeelseid kokku Siionisse. 43–53 Päästetagu pühad neist hirmsatest asjadest, mis viimsetel päevadel valatakse välja paheliste peale. 54–58 Saagu rahvad ja inimesed ja kirikud ette valmistatud evangeeliumi jaoks. 59–67 Saagu lunastatud juudid, laamanlased ja kogu Iisrael. 68–80 Kroonitagu pühad hiilguse ja auga ning nad saagu igavese pääste.

1 aTänu olgu sinu nimele, oo Iisraeli Issand Jumal, kes sa pead kinni blepingust ja näitad üles halastust oma teenijatele, kes kõnnivad sinu ees laitmatult kogu oma südamest –

2 sina, kes sa oled käskinud oma teenijatel aehitada koda sinu nimele sellesse paika [Kirtlandisse].

3 Ja nüüd sa näed, oo Issand, et sinu teenijad on teinud sinu käsu järgi.

4 Ja nüüd me palume sind, Püha Isa, Jeesuse Kristuse, Poja, kes on sinu rüpes, nimel, kelle nimel ainsana võib inimlastele tuua päästet; me palume sind, oo Issand, avastu võtta see koda, meie, sinu teenijate bkätetöö, mille sa käskisid meil ehitada.

5 Sest sina tead, et me oleme teinud selle töö suures viletsuses; ja oma vaesuses me oleme andnud oma omandist akoja ehitamiseks sinu nimele, et Inimese Pojal oleks paik, kus ilmutada ennast oma rahvale.

6 Ja nagu sa ütlesid meile antud ailmutuses, kutsudes meid oma sõpradeks, öeldes: Kutsuge kokku oma pühalik koosolek, nagu ma olen teid käskinud;

7 ja kuna kõikidel ei ole usku, otsige hoolega ja õpetage üksteisele tarkuse sõnu; jah, otsige parimatest raamatutest tarkuse sõnu, otsige teadmisi, nimelt õppimise ja samuti usu kaudu;

8 organiseeruge; valmistage kõik vajalik ja rajage koda, nimelt palve koda, paastumise koda, usu koda, õppimise koda, hiilguse koda, korra koda, Jumala koda,

9 et te võiksite siseneda Issanda nimel, et te võiksite väljuda Issanda nimel, et kõik teie tervitused võiksid olla Issanda nimel, ülestõstetud kätega Kõigekõrgema poole.

10 Ja nüüd, Püha Isa, me palume sind, aita meid, sinu rahvast, oma armuga, kui me kutsume kokku pühaliku koosoleku, et see võiks olla tehtud sinu auks ja sinu jumalikul heakskiidul;

11 ja sel viisil, et meid võidaks leida väärilistena sinu silmis, et kindlustada alubaduste täitumine, mida sa oled meile, sinu rahvale, andnud meile antud ilmutustes;

12 et sinu ahiilgus võiks olla sinu rahva peal ja selle sinu koja peal, mille me nüüd sinule pühitseme, et see võiks saada pühitsetud olema püha ja et sinu püha lähedalolek võiks olla selles kojas jätkuvalt;

13 ning et kõik inimesed, kes astuvad üle Issanda koja läve, võiksid tunda sinu väge; ja tunneksid, et nad on sunnitud möönma, et sina oled selle pühitsenud ja et see on sinu koda, sinu pühaduse asupaik.

14 Ja palun anna, Püha Isa, et kõigile neile, kes selles kojas kummardavad, õpetataks parimatest raamatutest tarkuse sõnu ja et nad võiksid otsida teadmisi, nimelt õppimise ja samuti usu kaudu, nagu sa oled öelnud;

15 ja et nad võiksid üles kasvada sinus ja saada Püha Vaimu täiuse ja organiseeruda vastavalt sinu seadustele ning olla ette valmistatud iga vajaliku asja omandamiseks;

16 ja et see koda võiks olla palve koda, paastumise koda, usu koda, hiilguse ja Jumala koda, nimelt sinu koda;

17 et kogu sinu rahvas võiks siseneda sellesse kotta Issanda nimel;

18 et kõik nad võiksid väljuda sellest kojast Issanda nimel

19 ja et kõik nende tervitused võiksid olla Issanda nimel, pühade kätega, mis on üles tõstetud Kõigekõrgema poole;

20 ja et miskil aebapuhtal ei lubataks tulla sinu kotta seda rüvetama;

21 ja kui sinu rahvas astub üle – ükskõik, kes nende seast – et nad võiksid kiiresti meelt parandada ja pöörduda sinu juurde tagasi ning leida soosingut sinu silmis; ja neile taastataks need õnnistused, mis sa oled seadnud, et need valataks välja nende peale, kes sind sinu kojas aaustavad.

22 Ja me palume sind, Püha Isa, et sinu teenijad võiksid minna siit kojast välja relvastatuna sinu väega, ja et sinu nimi oleks nende peal ja sinu hiilgus nende ümber ja sinu ainglitel oleks käsk neid hoida;

23 ja et nad sellest kohast võiksid tões viia äärmiselt suuri ja hiilgavaid sõnumeid maa aäärteni, et nad võiksid teada, et see on sinu töö ja et sa oled välja sirutanud oma käe, et täide viia seda, mida sa oled viimsete päevade kohta rääkinud prohvetite suuga.

24 Me palume sind, Püha Isa, sea jalule rahvas, kes kummardab ja hoiab oma nime ja seisust selles sinu kojas au sees kõikide põlvedeni ja igaveseks;

25 et ei oleks edu ühelgi nende vastu aseatud relval; et see, kes kaevab nendele baugu, langeks ise sinna sisse;

26 et ühelgi pahelisuse salaplaanil ei oleks väge tõusta ja avõita sinu rahvast, kelle peale selles kojas pannakse sinu bnimi;

27 ja kui mõni rahvas tõuseb selle rahva vastu, et sinu viha süttiks põlema nende vastu;

28 ja kui nemad löövad seda rahvast, lööksid sina neid; sina võitleksid oma rahva eest, nagu sa tegid lahingu päeval, et nad võiksid saada päästetud kõigi oma vaenlaste käest.

29 Me palume sind, Püha Isa, ajada segadusse ja hämmeldusse ja tuua häbi ja segadust kõigile neile, kes on levitanud valelikke kuuldusi üle maailma sinu teenija või teenijate vastu, kui nad ei paranda meelt, kui nende kõrvadele kuulutatakse igavikulist evangeeliumi;

30 ja et kõik nende tööd tehtaks tühjaks ja pühitaks minema arahe ja kohtuotsustega, mida sa neile oma vihas saadad, et tuleks lõpp sinu rahva vastu suunatud bvaletamisele ja laimule.

31 Sest sina tead, oo Issand, et sinu teenijad on olnud sinu ees süüta, andes tunnistust sinu nimest, mille pärast nad on neid asju kannatanud.

32 Seepärast me anume sinult täielikku ja lõplikku vabastust selle aikke alt;

33 murra see katki, oo Issand; murra see katki oma teenijate kaelast, oma väega, et me võiksime tõusta selle sugupõlve seas ja teha sinu tööd.

34 Oo Jehoova, halasta selle rahva peale, ja kuna kõik inimesed teevad apattu, siis andesta oma rahva üleastumised ja kustuta need alatiseks.

35 Olgu sinu teenijate avõidmine pitseeritud nende peale väega kõrgest.

36 Mingu nende jaoks täide, nagu inimeste jaoks nelipühapäeval; valatagu sinu rahva peale välja akeelte and, nimelt nagu blõhestatud tulekeeled, ja nende tõlgitsemine.

37 Ja täitugu sinu koda sinu ahiilgusega nagu kohiseva vägeva tuulega.

38 Pane oma teenijate peale atunnistus lepingust, et kui nad lähevad välja ja kuulutavad sinu sõna, nad võiksid bpitseerida seaduse ja valmistada sinu pühade südamed ette kõigiks nendeks kohtumõistmisteks, mida sa oled oma raevus saatmas cmaa elanike peale nende üleastumiste pärast, et sinu rahvas häda päeval ei nõrkeks.

39 Ja millisesse linna sinu teenijad iganes sisenevad ja selle linna rahvas võtab nende tunnistuse vastu, olgu selle linna peal sinu rahu ja sinu pääste; et nad võiksid koguda sellest linnast kokku õigemeelsed, et need võiksid tulla aSiionisse või selle vaiadesse, sinu poolt määratud paikadesse, igavikulise rõõmu lauludega;

40 ja seni, kui see saab lõpule viidud, ärgu sinu kohtumõistmised langegu selle linna peale.

41 Ja millisesse linna sinu teenijad sisenevad ja selle linna rahvas ei võta sinu teenijate tunnistust vastu, ja sinu teenijad hoiatavad neid, et nad päästaksid ennast sellest pöörasest sugupõlvest, sündigu selle linnaga nii, nagu sa oled rääkinud oma pühade prohvetite suuga.

42 Aga päästa sina, oo Jehoova, me anume sind, oma teenijad nende käest ja puhasta nad nende verest.

43 Oo Issand, me ei tunne heameelt meie ligimeste hävingust; nende ahinged on sinule väärtuslikud;

44 kuid sinu sõna peab täide minema. Aita oma teenijatel öelda ja olgu sinu aarm neile abiks: Sündigu sinu tahe, oo Issand, ja mitte meie oma.

45 Me teame, et sa oled rääkinud oma prohvetite suuga kohutavaid asju paheliste kohta aviimsetel päevadel – et sa valad välja oma kohtuotsused mõõtmatul määral;

46 seepärast, oo Issand, päästa oma rahvas paheliste õnnetusest; võimalda oma teenijatel pitseerida seadus ja siduda tunnistus, et nad võiksid olla ette valmistunud põletamise päevaks.

47 Me palume sind, Püha Isa, pea meeles neid, kes on Missouri osariigi Jacksoni maakonna elanike poolt ära aetud nende pärisosa maadelt, ja murra katki, oo Issand, see vaevaike, mis nende peale on pandud.

48 Sina tead, oo Issand, et pahelised inimesed on neid suuresti rõhunud ja vaevanud; ja meie südamed on atäidetud kurbusega nende ränkade koormate pärast.

49 Oo Issand, akui kaua sa lased sellel rahval kanda seda vaeva ja nende süütute hädakisal tõusta üles sinu kõrvadesse ja nende bverel tulla üles tunnistuseks sinu ette ega too välja oma tunnistust nende kasuks?

50 aHalasta, oo Issand, pahelistele rahvajõukudele, kes on välja ajanud sinu rahva, et nad lõpetaksid rüüstamise, et nad võiksid meelt parandada oma pattudest, kui meeleparandus on võimalik;

51 aga kui nad seda ei tee, paljasta oma käsivars, oo Issand, ja alunasta see, mille sa määrasid oma rahvale Siioniks.

52 Ja kui ei saa muul viisil, et sinu rahva aated ei läheks sinu ees tühja, süttigu sinu viha ja langegu nende peale sinu meelepaha, et nad pühitaks ära taeva alt, nii juured kui oksad;

53 aga kuivõrd nad parandavad meelt, oled sa armuline ja halastav ning pöörad oma raevu ära, kui sa vaatad oma Võitu palgesse.

54 Halasta, oo Issand, kõigi maa rahvaste peale; halasta meie maa valitsejate peale; jäägu need põhimõtted, mida meie isad kaitsesid sellise au ja õilsusega, nimelt meie maa apõhiseadus, kehtima alatiseks.

55 Pea meeles kuningaid, vürste, maa õilsaid ja suursuguseid ja kõiki inimesi ja kirikuid, maa kõiki vaeseid, abivajajaid ja vaevatuid,

56 et nende südamed võiksid saada pehmendatud, kui sinu teenijad väljuvad sinu kojast, oo Jehoova, andma tunnistust sinu nimest; et nende eelarvamused taanduksid atõe ees ja sinu rahvas leiaks soosingut kõigi silmis;

57 et kõik maa ääred võiksid teada, et meie, sinu teenijad, oleme akuulnud sinu häält ja et sina oled meid saatnud;

58 et kõigi nende seast võiksid sinu teenijad, Jaakobi pojad, koguda kokku õigemeelsed ehitama sinu nimele püha linna, nagu sa oled neid käskinud.

59 Me palume sind, määra Siionile teisi avaiu peale selle, mille sa oled määranud, et sinu rahva bkogumine võiks edasi minna suures väes ja majesteetlikkuses, et sinu töö võidaks ckiirelt õigemeelsuses lõpuni viia.

60 Nüüd need sõnad, oo Issand, oleme me rääkinud sinu ees ilmutuste ja käskude kohta, mida sa oled andnud meile, kes me oleme samastatud apaganatega.

61 Aga sa tead, et sul on suur armastus Jaakobi laste vastu, kes on pilvisel ja tumedal päeval olnud pikka aega mägedel hajutatuna.

62 Seepärast me palume sind, halasta Jaakobi laste peale, et sestsamast tunnist võiks alata aJeruusalemma lunastamine;

63 ja aTaaveti kojalt võiks hakata murduma orjaike;

64 ja aJuuda lapsed võiksid hakata tagasi pöörduma bmaadele, mille sa andsid nende isale Aabrahamile.

65 Ja tee, et Jaakobi ajääk, kes on olnud neetud ja löödud oma üleastumise pärast, bpöörataks oma metsikust ja metslaslikust seisundist igavikulise evangeeliumi täiuse juurde;

66 et nad võiksid maha panna oma verevalamise relvad ja lõpetada oma vastuhakkamised.

67 Ja et kogu hajutatud aIisraeli jääk, kes on aetud maa äärteni, jõuaks tõe tundmisele, usuks Messiasse ja saaks lunastatud rõhumise alt ning rõõmustaks sinu ees.

68 Oo Issand, pea meeles oma teenijat Joseph Smith nooremat ja kõiki tema kannatusi ja tagakiusamisi – kuidas ta on teinud alepingu bJehoovaga ja andnud tõotuse sinule, oo Jaakobi Vägev Jumal – ja käske, mis sa oled temale andnud, ja et ta on siiralt püüdnud teha sinu tahet.

69 Halasta, oo Issand, tema naise ja laste peale, et nad ülendataks sinu lähedusse ja nad oleksid sinu hoolitseva käe kaitse all.

70 Halasta kõigi nende lähisugulaste peale, et nende eelarvamused murtaks ja pühitaks ära nagu veetulvaga; et nad pöörduksid ja saaksid lunastatud koos Iisraeliga ja saaksid teadma, et sina oled Jumal.

71 Pea meeles, oo Issand, presidenti, nimelt kogu sinu kiriku presidentkonda, et sinu parem käsi võiks neid ülendada koos kõigi nende perede ja nende lähisugulastega, et nende nimed võiksid olla jäädvustatud põlvest põlve ja meeles peetud igavesti.

72 Pea meeles kogu oma kirikut, oo Issand, koos kõigi nende perede ja nende lähisugulastega, koos kõigi nende haigete ja vaevatutega, koos maa kõigi vaeste ja tasastega; et see akuningriik, mille sa oled püstitanud ilma käte abita, võiks saada suureks mäeks ja täita terve maa;

73 et sinu kirik võiks tulla välja pimeduse kõnnumaalt ja särada säravana kui akuu, kirkana kui päike ning kohutavana kui lahingulippudega väehulk;

74 ja oleks ehitud kui pruut selle päeva jaoks, kui sa eemaldad taevastelt katte ja lased mägedel oma palge ees asulada madalaks, borgudel saada kõrgeks ning konarlikel paikadel tasaseks; et sinu hiilgus võiks täita maa;

75 et kui kõlab pasun surnutele, atõmmataks meid pilve sees üles sinule vastu, et me võiksime alati olla koos Issandaga;

76 et meie riided võiksid olla puhtad, et me võiksime olla riietatud õigemeelsuse arüüga, palmiokstega meie käes ja bhiilgusekrooniga meie peas, ning lõigata igavest crõõmu kõigi meie dkannatuste eest.

77 Oo Kõikvõimas Issand Jumal, kuula neid meie palveid ja vasta meile taevast, oma pühast elupaigast, kus sa istud troonil ahiilguse, au, võimu, majesteetlikkuse, väe, valitsuse, tõe, õigluse, kohtumõistmise, halastuse ja täiuse lõpmatusega igavikulisusest igavikulisuseni.

78 Oo kuula, oo kuula, oo kuula meid, oo Issand! Ja vasta neile palvetele ning võta vastu selle koja pühitsemine sinule, see meie kätetöö, mille me oleme ehitanud sinu nimele;

79 ja samuti see kirik, et panna selle peale oma nimi. Ja aita meid oma Vaimu väega, et meie hääled võiksid seguneda nende säravate, hiilgavate aseeravite omadega sinu trooni ümber, ülistushüüetega, lauldes: Hosianna Jumalale ja bTallele!

80 Ja olgu need, sinu võitud, ariietatud päästega, ja sinu pühad hõisaku rõõmust. Aamen ja aamen.