Seksyon 109

Pag-ampo nga gihalad sa pagpahinungod sa templo sa Kirtland, Ohio, 27 sa Marso 1836 (History of the Church, 2:420–426). Sumala sa nahisulat nga pamahayag sa Propeta, kini nga pag-ampo gihatag ngadto kaniya pinaagi sa pagpadayag.

1–5, Ang Templo sa Kirtland natukod ingon nga usa ka dapit alang sa pagduaw sa Anak sa Tawo; 6–21, Mao kini ang usa ka balay sa pag-ampo, pagpuasa, hugot nga pagtuo, pagkat-on, himaya, ug kahusay, ug usa ka balay sa Dios; 22–33, Unta ang mga dili mahinulsulon kinsa mosupak sa mga katawhan sa Ginoo pagalibugon; 34–42, Unta ang mga Santos moadto uban ang gahum sa pagpundok sa mga matarung ngadto sa Zion; 43–53, Unta ang mga Santos maluwas gikan sa makalilisang nga mga butang nga ibu-bu diha sa mga dautan sa katapusan nga mga adlaw; 54–58, Unta ang mga nasud ug mga katawhan ug mga simbahan makaandam alang sa ebanghelyo; 59–67, Unta ang mga Judeo, ang mga Lamanite, ug tanan nga Israel matubos; 68–80, Unta ang mga Santos pagakoronahan uban sa himaya ug dungog ug makaangkon og walay katapusan nga kaluwasan.

  SALAMAT ngadto sa imong ngalan, O Ginoo nga Dios sa Israel, kinsa naghupot sa pakigsaad ug nagpakita og kalooy ngadto sa imong mga sulugoon kinsa naglakaw sa pagkamatarung diha sa imong atubangan, uban sa ilang tibuok nga mga kasingkasing—

  Ikaw kinsa nagsugo sa imong mga sulugoon sa pagtukod og usa ka balay nganha sa imong ngalan dinhi niini nga dapit [Kirtland].

  Ug karon ikaw nakakita, O Ginoo, nga ang imong mga sulugoon nakahimo sumala sa imong sugo.

  Ug karon kami mangayo kanimo, Balaan nga Amahan, diha sa ngalan ni Jesukristo, ang Anak sa imong sabakan, kansang ngalan lamang ang kaluwasan ikapangalagad ngadto sa mga katawhan, kami mangayo kanimo, O Ginoo, sa pagdawat niini nga balay, ang binuhat sa among mga kamot, imong mga sulugoon, diin ikaw misugo kanamo sa pagtukod.

  Kay ikaw nasayud nga kami mihimo niini nga buhat diha sa dako nga kalisdanan; ug gikan sa among kakabus kami mihatag sa among mga kabtangan sa pagtukod og usa ka balay nganha sa imong ngalan, aron ang Anak sa Tawo adunay usa ka dapit sa pagpakita sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga katawhan.

  Ug ingon nga ikaw namulong diha sa usa ka pagpadayag, nga gihatag ngari kanamo, nagtawag kanamo nga imong mga higala, nag-ingon—Tawga ang inyong maligdong nga katiguman, ingon nga Ako misugo kaninyo;

  Ug ingon nga ang tanan wala magbaton og hugot nga pagtuo, pangita kamo sa makugihon ug pagtudlo sa usag usa sa mga pulong sa kaalam; oo, pangitaa gikan sa labing maayo nga mga basahon ang mga pulong sa kaalam, pangita og kasayuran gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo;

  Pagpundok sa inyong mga kaugalingon; pag-andam sa matag gikinahanglan nga butang, ug pagtukod og usa ka balay, gani usa ka balay sa pag-ampo, usa ka balay sa pagpuasa, usa ka balay sa hugot nga pagtuo, usa ka balay sa pagkat-on, usa ka balay sa himaya, usa ka balay sa kahusay, usa ka balay sa Dios;

  Aron ang inyong mga pagsulod mahimo unta nga diha sa ngalan sa Ginoo, nga ang inyong mga paggawas mahimo unta diha sa ngalan sa Ginoo, nga ang inyong tanan nga mga katahuran mahimo unta diha sa ngalan sa Ginoo, uban sa gipataas nga mga kamot ngadto sa Labing Halangdon—

  10 Ug karon, Balaan nga Amahan, kami mohangyo kanimo aron sa pagtabang kanamo, imong mga katawhan, uban sa imong grasya, diha sa pagtawag sa among maligdong nga katiguman, aron kini unta mahimo ngadto sa imong dungog ug ngadto sa imong balaan nga pagdawat;

  11 Ug diha sa usa ka paagi nga kami unta makita nga takus, diha sa imong panan-aw, sa pagdawat sa katumanan sa mga saad nga ikaw mihimo ngari kanamo, imong mga katawhan, diha sa mga pagpadayag nga gihatag ngari kanamo;

  12 Aron ang imong himaya unta mokunsad nganha sa imong mga katawhan, ug dinhi niini nga balay, diin kami karon mopahinungod nganha kanimo, aron kini unta mabalaan ug mapahinungod nga mahimo nga balaan, ug aron ang imong balaan nga pagtambong mopadayon unta dinhi niini nga balay;

  13 Ug aron ang tanan nga mga katawhan kinsa mosulod diha sa ganghaan sa balay sa Ginoo makasinati og pagbati sa imong gahum ug aron mapugos sa pag-ila nga ikaw nagbalaan niini, ug nga kini mao ang imong balay, usa ka dapit sa imong pagkabalaan.

  14 Ug himoa nga ikaw motugyan, Balaan nga Amahan, nga tanan kadto kinsa mosimba dinhi niini nga balay matudloan unta sa mga pulong sa kaalam gikan sa labing maayo nga mga basahon, ug aron sila unta maninguha sa pagkakat-on gani pinaagi sa pagtuon, ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo, ingon nga ikaw misulti;

  15 Ug aron unta sila magtubo diha kanimo, ug modawat sa usa ka kahingpitan sa Espiritu Santo, ug matukod sumala sa imong mga balaod, ug makaandam sa pag-angkon sa matag gikinahanglan nga butang;

  16 Ug aron kini nga balay mahimo unta nga usa ka balay sa pag-ampo, usa ka balay sa pagpuasa, usa ka balay sa hugot nga pagtuo, usa ka balay sa himaya ug sa Dios, gani imong balay;

  17 Aron ang tanan nga mga pagsulod sa inyong mga katawhan, paingon niini nga balay, mahimo unta diha sa ngalan sa Ginoo;

  18 Aron ang ilang tanan nga mga paggawas gikan niini nga balay mahimo unta diha sa ngalan sa Ginoo;

  19 Ug aron ang ilang tanan nga mga katahuran mahimo unta diha sa ngalan sa Ginoo, uban ang balaan nga mga kamot, gipataas ngadto sa Labing Halangdon;

  20 Ug aron walay mahugaw nga butang nga makahimo sa pagsulod sa imong balay sa paghugaw-hugaw niini;

  21 Ug sa diha nga ang imong mga katawhan makalapas, bisan kinsa kanila, sila unta diha-diha maghinulsol ug mobalik nganha kanimo, ug makaangkon og kalooy diha sa imong panan-aw, ug ipahiuli ngadto sa mga panalangin nga ikaw mi-orden nga ibu-bu niadto kinsa motahud kanimo diha sa imong balay.

  22 Ug kami mangayo kanimo, Balaan nga Amahan, nga ang imong mga sulugoon makasulod unta niini nga balay sinangkapan uban sa imong gahum, ug aron ang imong ngalan unta maanaa diha kanila, ug ang imong himaya maglibut kanila, ug ang imong mga anghel mobantay kanila;

  23 Ug gikan niini nga dapit sila makadala sa mahinungdanon kaayo ug mahimayaon nga mga balita, diha sa kamatuoran, ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, aron sila masayud nga kini mao ang imong buhat, ug nga ikaw mibutang sa imong kamot, aron pagtuman sa imong gipamulong pinaagi sa mga ba-ba sa mga propeta, mahitungod sa katapusan nga mga adlaw.

  24 Kami mangayo kanimo, Balaan nga Amahan, sa pagpanalipod sa mga katawhan nga nagsimba, ug madungganon nga naghupot og usa ka ngalan ug katungdanan dinhi niini nga imong balay, sa tanan nga mga kaliwatan ug alang sa kahangturan;

  25 Aron walay hinagiban nga mahimo batok kanila nga mouswag nga siya kinsa nagkalot og usa ka lungag alang kanila mahulog ngadto sa mao;

  26 Aron walay pundok sa mga dautan nga adunay gahum nga mabantugan, ug mobuntog sa imong mga katawhan ngadto kang kinsa ang imong ngalan maila dinhi niini nga balay;

  27 Ug kon si bisan kinsa nga mga katawhan ang makig-away batok niini nga mga katawhan, nga ang imong kasuko mapukaw batok kanila;

  28 Ug kon sila mohampak niini nga mga katawhan ikaw mohampak kanila; ikaw makig-away alang sa imong mga katawhan sama sa imong gibuhat sa adlaw sa pakig-away, aron sila maluwas gikan sa mga kamot sa ilang tanan nga mga kaaway.

  29 Kami mangayo kanimo, Balaan nga Amahan, sa paglibug, ug pagpahikugang ug sa pagdala ngadto sa kaulawan ug pagkalibug, sa tanan niadto kinsa nagsabwag og bakak nga mga balita sa lain nga dapit, sa tibuok kalibutan, batok sa imong sulugoon o mga sulugoon, kon sila dili maghinulsol, sa diha nga ang walay katapusan nga ebanghelyo ipadayag sa ilang mga dunggan;

  30 Ug aron ang ilang tanan nga mga binuhatan unta mahimo nga walay kapuslanan, ug malaglag pinaagi sa makaguba nga kusog; ug pinaagi sa mga paghukom diin ikaw mopadala diha kanila diha sa imong kasuko, aron unta adunay katapusan sa mga pagpamakak, ug mga pagbutang-butang batok sa imong mga katawhan.

  31 Kay ikaw nasayud, O Ginoo, nga ang imong mga sulugoon walay sala sa imong atubangan diha sa pagpamatuod sa imong ngalan, diin tungod niini sila nag-antus niini nga mga butang.

  32 Busa kami mangamuyo sa imong atubangan alang sa usa ka tibuok ug hingpit nga pagkaluwas gikan niini nga yugo;

  33 Kuhaa kini, O Ginoo; Kuhaa kini gikan sa mga liog sa imong mga sulugoon, pinaagi sa imong gahum, aron kami makabarug diha sa taliwala niini nga kaliwatan ug mobuhat sa imong buhat.

  34 O Jehova, pagbaton og kalooy niini nga mga katawhan, ug ingon nga nakasala ang tanan nga mga tawo pasayloa ang mga kalapasan sa imong mga katawhan, ug himoa nga sila mapapas sa kahangturan.

  35 Himoa nga ang pagdihog sa imong mga tigdumala mabugkos diha kanila uban ang gahum gikan sa kahitas-an.

  36 Himoa nga kini matuman diha kanila, ingon kaniadto sa adlaw sa Pagkunsad sa Espiritu Santo; himoa ang gasa sa mga pinulongan nga mabu-bu diha sa imong mga katawhan, gani ingon sa mga dila sa kalayo, ug ang pagkahubad niini.

  37 Ug himoa ang imong balay nga mapuno, ingon sa usa ka naghaguros nga kusog kaayo nga hangin, uban sa imong himaya.

  38 Isul-ob sa imong mga sulugoon ang pagpamatuod sa pakigsaad, nga sa panahon nga sila mogawas ug mopahayag sa imong pulong sila mosilyo sa balaod, ug moandam sa mga kasingkasing sa imong mga santos alang niadtong tanan nga mga paghukom nga ikaw hapit na mopadala, diha sa imong kaligutgut, diha sa mga lumulupyo sa yuta, tungod sa ilang mga kalapasan, aron ang imong mga katawhan dili unta mawad-an og paglaum diha sa adlaw sa kasamok.

  39 Ug bisan unsa nga dakbayan nga pagasudlan sa imong mga sulugoon, ug ang mga katawhan niana nga dakbayan modawat sa ilang pagpamatuod, himoa ang imong kalinaw ug ang imong kaluwasan maanaa diha niana nga dakbayan; aron sila unta makapundok sa mga matarung diha niana nga dakbayan, aron sila unta moadto ngadto sa Zion, o ngadto sa iyang mga istaka, ang mga dapit sa imong pagpanudlo uban sa mga awit sa walay katapusan nga hingpit nga kalipay;

  40 Ug hangtud nga kini matuman, ayaw himoa ang imong mga paghukom nga modangat niana nga dakbayan.

  41 Ug bisan unsa nga dakbayan nga pagasudlan sa imong mga sulugoon, ug ang mga katawhan niana nga dakbayan dili modawat sa pagpamatuod sa imong mga sulugoon, ug ang imong mga sulugoon mopasidaan kanila sa pagluwas sa ilang mga kaugalingon gikan niini nga hiwi nga kaliwatan, himoa nga kini anaa niana nga dakbayan sumala sa imong gipamulong pinaagi sa mga ba-ba sa imong mga propeta.

  42 Apan luwasa, O Jehova, kami nangaliya kanimo, imong mga sulugoon gikan sa ilang mga kamot, ug limpyohi sila gikan sa ilang dugo.

  43 O Ginoo, kami wala malipay sa kalaglagan sa among isigkatawo; ang ilang mga kalag bililhon sa imong atubangan;

  44 Apan ang imong pulong kinahanglan gayud nga matuman. Tabangi ang imong mga sulugoon sa pagsulti, uban sa imong grasya nga motabang kanila: Ang imong pagbuot mao ang matuman, O Ginoo ug dili ang amo.

  45 Kami nasayud nga ikaw namulong pinaagi sa ba-ba sa imong mga propeta sa makalilisang nga mga butang mahitungod sa dautan, diha sa katapusan nga mga adlaw—nga ikaw mobu-bu sa imong mga paghukom, nga walay sukod;

  46 Busa, O Ginoo, luwasa ang imong mga katawhan gikan sa katalagman sa mga dautan; himoa nga ang imong mga sulugoon makasilyo sa balaod, ug makabugkos sa pagpamatuod, aron sila makaandam batok sa adlaw sa pagsunog.

  47 Kami mohangyo kanimo, Balaan nga Amahan, sa paghinumdom niadto kinsa giabug sa mga lumulupyo sa lalawigan sa Jackson, Missouri, gikan sa mga yuta sa ilang kabilin, ug kuhaa, O Ginoo, kini nga yugo sa kasakit nga gibutang diha kanila.

  48 Ikaw nasayud, O Ginoo, nga sila gidaug-daug pag-ayo ug gisakit sa dautan nga mga tawo; ug ang among mga kasingkasing mibati sa hilabihan nga kasubo tungod sa ilang bug-at nga mga suliran.

  49 O Ginoo, hangtud kanus-a ikaw motugot nga kini nga mga katawhan mag-antus niini nga kasakit, ug ang mga pag-ampo sa ilang mga walay sala moabut diha sa imong mga dunggan, ug ang ilang dugo mobarug diha sa pagpamatuod sa imong atubangan, ug dili mohimo og usa ka pagpasundayag sa imong pagpamatuod alang kanila

  50 Pagbaton og kalooy, O Ginoo, diha sa dautan nga manggugubot nga panon, kinsa nag-abug sa imong mga katawhan, nga sila mohunong unta sa paglungkab, nga sila unta mohinulsol sa ilang mga sala kon adunay paghinulsol nga makita;

  51 Apan kon sila dili, ipakita ang imong gahum, O Ginoo, ug tubsa kanang imong gitukod nga usa ka Zion ngadto sa imong mga katawhan.

  52 Ug kon kini dili mahimo, nga ang katuyoan sa imong mga katawhan dili mapakyas sa imong atubangan unta ang imong kasuko mapukaw, ug ang imong kaligutgut moabut diha kanila, nga sila unta malaglag, mga gamot ug sanga gikan sa ubos sa langit;

  53 Apan tungod kay sila mohinulsol, ikaw magbination ug magmaloloy-on ug mopahilayo sa imong kaligutgut sa diha nga ikaw motan-aw sa nawong sa imong mga Dinihogan.

  54 Pagbaton og kalooy, O Ginoo, sa tanan nga mga nasud sa yuta; pagbaton og kalooy sa mga magmamando sa among yuta; unta kadto nga mga baruganan, diin sa katakus ug sa kabililhon gipanalipdan, nga mao, ang Batakang Balaod sa among yuta, pinaagi sa among mga amahan, matukod sa kahangturan.

  55 Hinumdumi ang mga hari, ang mga prinsipe, ang mga hamili, ug kadto nga mga bantugan sa yuta, ug ang tanan nga mga katawhan, ug ang mga simbahan, ang tanan nga mga kabus, ang timawa, ug kadto nga mga sinakit sa yuta;

  56 Aron ang ilang mga kasingkasing mahumok sa panahon nga ang imong mga sulugoon mogula gikan sa imong balay, O Jehova, sa ilang pagpamatuod sa imong ngalan; aron ang ilang mga pagpangdaut makahatag og agianan sa kamatuoran, ug ang imong mga katawhan unta makaangkon og kalooy diha sa panan-aw sa tanan;

  57 Aron ang tanan nga mga lumulupyo sa yuta masayud nga kami, imong mga sulugoon, nakadungog sa imong tingog, ug nga ikaw nagpadala kanamo;

  58 Aron gikan sa taliwala niining tanan, ang imong mga sulugoon, ang mga anak ni Jacob, mopundok sa mga matarung sa pagtukod og usa ka balaan nga dakbayan ngadto sa imong ngalan, ingon sa ikaw misugo kanila.

  59 Kami mohangyo kanimo sa pagtudlo ngadto sa Zion og uban nga mga istaka gawas niining usa diin ikaw mitudlo, aron ang pagpundok sa imong mga katawhan mopadayon diha sa dakong gahum ug kaharianon, aron ang imong buhaton matapos sa dali diha sa pagkamatarung.

  60 Karon kini nga mga pulong, O Ginoo, kami nakapamulong diha sa imong atubangan, kalabut sa mga pagpadayag ug mga sugo diin ikaw mihatag ngari kanamo, kinsa giila nga mga Hentil.

  61 Apan ikaw nasayud nga ikaw adunay usa ka dako nga gugma alang sa mga anak ni Jacob, kinsa nagkatibulaag diha sa mga kabukiran sulod sa dugay na nga panahon, diha sa kasaypanan ug kawalay alamag nga adlaw.

  62 Busa kami naghangyo kanimo sa kalooy diha sa mga anak ni Jacob, aron ang Jerusalem, gikan niini nga takna, masugdan sa pagtubos;

  63 Ug ang yugo sa pagkaulipon masugdan sa pagkuha gikan sa balay ni David;

  64 Ug ang mga anak ni Juda masugdan sa pagpabalik ngadto sa mga yuta nga ikaw mihatag ngadto ni Abraham nga ilang amahan.

  65 Ug ipahinabo nga ang mga salin ni Jacob, kinsa gitunglo ug gihampak tungod sa ilang kalapasan, madani gikan sa ilang pagkaihalas ug pagkabangis nga kahimtang ngadto sa kahingpitan sa walay katapusan nga ebanghelyo;

  66 Aron sila dili na mogamit sa ilang mga hinagiban sa pagpaagas sa dugo, ug mohunong sa ilang mga pagsukol.

  67 Ug unta ang tanan nga nagkatibulaag nga mga salin sa Israel, kinsa giabug ngadto sa mga kinatumyan sa yuta, moduol ngadto sa usa ka kasayuran sa kamatuoran, motuo diha sa Mesiyas, ug pagatubson gikan sa pagdaug-daug, ug magmaya diha sa imong atubangan.

  68 O Ginoo, hinumdumi ang imong sulugoon, nga si Joseph Smith, Jun., ug sa iyang tanan nga mga kasakit ug mga pagpanggukod—sa unsa nga paagi si mipakigsaad uban ni Jehova, ug miyukbo nganha kanimo, O Makagagahum nga Dios ni Jacob—ug ang mga sugo nga ikaw mihatag ngadto kaniya, ug nga siya sa tinuod naningkamot sa pagbuhat sa imong kabubut-on.

  69 Pagbaton og kalooy, O Ginoo, sa iyang asawa ug mga anak, nga sila pagabayawon diha sa imong atubangan, ug mapatunhay pinaagi sa imong maamumahon nga kamot.

  70 Pagbaton og kalooy sa ilang tanan nga labing duol nga mga kabanay, aron ang ilang mga pagpangdaut mahunong ug maanod ingon sa usa ka baha, nga sila unta madani ug matubos uban sa Israel, ug masayud nga ikaw ang Dios.

  71 Hinumdumi, O Ginoo, ang mga presidente, gani ang tanan nga mga presidente sa imong simbahan, nga ang imong tuo nga kamot mobayaw kanila, uban sa ilang tanan nga mga banay, ug sa ilang labing duol nga mga kabanay, aron ang ilang mga ngalan unta magpadayon ug makaangkon ug walay katapusan nga handumanan gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

  72 Hinumdumi ang imong tanan nga simbahan, O Ginoo, uban sa ilang tanan nga mga banay, ug sa ilang tanan nga labing duol nga mga kabanay, uban sa ilang tanan nga mga masakiton ug kadto nga mga sinakit, uban sa tanan nga mga kabus ug maaghup sa yuta; aron ang gingharian, diin ikaw mipabarug nga walay mga kamot, mahimo nga usa ka dako nga bukid ug makapuno sa tibuok yuta;

  73 Aron ang imong simbahan moguwa gikan sa kangitngit sa kamingawan, ug mosiga nga mahayag sama sa usa ka bulan, tin-aw sama sa adlaw, ug makalilisang sama sa usa ka kasundalohan uban sa mga bandila;

  74 Ug dayan-dayanan ingon sa usa ka pangasaw-onon alang niana nga adlaw sa panahon nga ikaw mokuha sa tabil sa mga langit, ug mosugo sa mga kabukiran nga magpaubos sa imong atubangan, ug ang mga walog pagabayawon, ang batoon nga mga dapit mahimo nga mahapsay, nga ang imong himaya mopuno sa yuta;

  75 Nga sa higayon nga ang trumpeta motingog alang sa mga patay, kami pagabayawon diha sa mga panganod aron sa pagsugat kanimo, aron kami sa kanunay mag-uban sa Ginoo;

  76 Aron ang among mga saput mahimo nga putli, nga aron kami masul-uban sa mga kupo sa pagkamatarung, uban ang mga palad sa among mga kamot, ug mga korona sa himaya sa among mga ulo ug moani ug walay katapusan nga hingpit nga kalipay alang sa among tanan nga mga pag-antus.

  77 O Ginoo nga Dios nga Makagagahum sa tanan, dungga kami niining among mga pangaliypo, ug tubaga kami gikan sa langit, ang imong balaan nga pinuy-anan, diin ikaw naglingkod sa trono, uban ang himaya, dungog, gahum, kaharianon, kusog, kagamhanan, kamatuoran, kaangayan, paghukom, kalooy, ug usa ka walay kinutuban nga kahingpitan, gikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan.

  78 O dungga, O dungga, O dungga kami, O Ginoo! Ug tubaga kining among mga pangaliyupo, ug dawata ang pagpahinungod niini nga balay nganha kanimo, ang buhat sa among mga kamot, diin kami mitukod ngadto sa imong ngalan;

  79 Ug usab kini nga simbahan, sa pagbutang niini diha sa imong ngalan. Ug tabangi kami pinaagi sa gahum sa imong Espiritu, nga kami motipon sa among mga tingog uban niadtong mahayag, ug masiga nga mga serapin sa palibut sa imong trono, uban sa mga pagdayeg sa pagsimba, manag-awit og Hosanna ngadto sa Dios ug sa Kordero!

  80 Ug himoa kini, ang imong mga dinihogan, nga masul-uban sa kaluwasan, ug ang imong mga santos mosinggit sa makusog tungod sa hingpit nga kalipay. Amen, ug Amen.