Seksyon 11

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa iyang igsoon nga si Hyrum Smith, sa Harmony, Pennsylvania, sa Mayo 1829 (History of the Church, 1:39–46). Kini nga pagpadayag nadawat pinaagi sa Urim ug Thummim agi og tubag sa pangaliya ug pakisayud ni Joseph. Ang History of the Church nagsugyot nga kini nga pagpadayag nadawat human sa pagpahiuli sa Aaronic nga Pagkapari.

1–6, Mga mamumuo sa ubasan makabaton og kaluwasan; 7–14, Pangitaa ang kaalam, sangyaw og paghinulsol, salig sa Espiritu; 15–22, Paghupot sa akong mga sugo, ug pagtuon sa pulong sa Ginoo; 23–27, Ayaw ilimud ang espiritu sa pagpadayag ug sa pagpanagna; 28–30, Kadto kinsa modawat kang Kristo mahimo nga mga anak sa Dios.

  USA ka mahinungdanon ug kahibulongan nga buhat hapit na moabut taliwala sa mga katawhan.

  Tan-awa, Ako ang Dios; paminaw sa akong pulong, nga buhi ug makagagahum, hait pa kay sa duha ka suwab sa espada, ngadto sa pagbahin sa mga kalutahan ug kauyokan; busa paminaw sa akong pulong.

  Tan-awa, ang umahan puti ug andam na sa pag-ani; busa, kinsa kadto nga nagtinguha sa pag-ani tuguti nga siya mogalab sa iyang sanggot uban sa iyang kusog, ug mag-ani samtang aduna pay panahon, nga siya unta motipig alang sa iyang kalag sa walay katapusan nga kaluwasan diha sa gingharian sa Dios.

  Oo, kinsa kadto nga mogalab ginamit ang iyang sanggot ug moani, ang mao gitawag sa Dios.

  Busa, kon ikaw mangayo kanako ikaw makadawat; kon ikaw motuktok kini pagaablihan nganha kanimo.

  Karon, sa ingon nga ikaw nangayo, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, paghupot sa akong mga sugo, ug paningkamot sa pagdala ug pagpahimutang sa kahimoan sa Zion;

  Ayaw pangita sa mga katigayunan apan sa kaalam; ug, tan-awa, ang misteryo sa Dios pagaablihan nganha kanimo, ug unya ikaw mahimo nga adunahan. Tan-awa, kinsa kadto nga adunay kinabuhi nga dayon adunahan.

  Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, bisan ingon nga ikaw nagtinguha kanako busa kini mahimo nganha kanimo; ug, kon ikaw magtinguha, ikaw mao ang paagi sa pagbuhat og daghan nga kaayohan niini nga kaliwatan.

  Ayaw pagsulti og lain gawas sa paghinulsol ngadto niini nga kaliwatan. Paghupot sa akong mga sugo, ug tabang sa pagpalakaw sa akong buhat, sumala sa akong mga sugo, ug ikaw panalanginan.

  10 Tan-awa, ikaw adunay usa ka gasa, o ikaw adunay gasa kon ikaw magtinguha kanako diha sa hugot nga pagtuo, uban ang usa ka matinud-anon nga kasingkasing, nagtuo diha sa gahum ni Jesukristo, o diha sa akong gahum nga gipamulong nganha kanimo;

  11 Kay, tan-awa, Ako kini ang namulong; tan-awa, Ako ang kahayag nga nagdan-ag sa kangitngit, ug pinaagi sa akong gahum Ako mohatag niini nga mga pulong nganha kanimo.

  12 Ug karon, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, itugyan ang imong pagsalig diha niana nga Espiritu nga nagtultol sa pagbuhat og maayo—oo, sa paghimo sa makiangayon, sa paglakaw nga mapainubsanon, sa paghukom nga matinud-anon; ug kini ang akong Espiritu.

  13 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, Ako mohatag nganha kanimo sa akong Espiritu, nga mohatag og kahayag sa imong hunahuna, nga mopuno sa imong kalag uban sa hingpit nga kalipay;

  14 Ug unya ikaw masayud, o pinaagi niini ikaw masayud, sa tanan nga bisan unsa nga mga butang nga ikaw nagtinguha kanako, diin kalabut ngadto sa mga butang sa pagkamatarung, diha sa hugot nga pagtuo nagtuo ngari kanako nga ikaw makadawat.

  15 Tan-awa, Ako magsugo kanimo nga ikaw kinahanglan dili magdahum nga ikaw gitawag sa pagsangyaw hangtud nga ikaw gitawag.

  16 Pagpaabut sa mubo nga panahon, hangtud ikaw makaangkon sa akong pulong, akong lig-on nga sukaranan, akong simbahan, ug akong ebanghelyo, nga ikaw masayud sa pagkatinuod sa akong doktrina.

  17 Ug unya, tan-awa, sumala sa imong mga tinguha, oo, gani sumala sa imong hugot nga pagtuo kini pagahimoon nganha kanimo.

  18 Paghupot sa akong mga sugo; pagpakahilum; pangaliya ngadto sa akong Espiritu;

  19 Oo, pagmatinud-anon ngari kanako sa imong tibuok nga kasingkasing, nga ikaw makatabang sa pagdala ngadto sa kahayag niadto nga mga butang diin gipamulong na—oo, ang paghubad sa akong buhat; pagmapailubon hangtud nga ikaw makatuman niini.

  20 Tan-awa, kini mao ang imong buhat, sa paghupot sa akong mga sugo, oo, uban sa imong tibuok nga gahum, hunahuna ug kusog.

  21 Ayaw pagtinguha sa pagpahayag sa akong pulong, apan unaha ang pagbaton sa akong pulong, ug unya ang imong dila makasulti; unya, kon ikaw magtinguha, ikaw makabaton sa akong Espiritu ug sa akong pulong, oo, ang gahum sa Dios ngadto sa pagkabig sa mga tawo.

  22 Apan karon pagpakahilum; pagtuon sa akong mga pulong nga nawala diha sa mga katawhan, ug usab pagtuon sa akong pulong nga moabut diha sa mga katawhan, o niana nga karon gihubad, oo, hangtud nga ikaw makabaton sa tanan diin Ako motugyan ngadto sa mga katawhan niini nga kaliwatan, ug unya ang tanan nga mga butang idugang dinha.

  23 Tan-awa ikaw si Hyrum, akong anak; pangitaa ang gingharian sa Dios, ug ang tanan nga mga butang idugang sumala niana nga makiangayon.

  24 Pagtukod diha sa akong lig-on nga sukaranan, nga mao ang akong ebanghelyo;

  25 Ayaw ilimud ang espiritu sa pagpadayag, ni ang espiritu sa pagpanagna, kay alaot ngadto kaniya nga naglimud niini nga mga butang.

  26 Busa, mahala diha sa imong kasingkasing hangtud sa panahon nga anaa sa akong kaalam nga ikaw molakaw.

  27 Tan-awa, Ako namulong ngadto sa tanan kinsa adunay maayo nga mga tinguha, ug naggalab sa ilang sanggot sa pag-ani.

  28 Tan-awa, Ako si Jesukristo, ang Anak sa Dios. Ako ang kinabuhi ug ang kahayag sa kalibutan.

  29 Ako mao gihapon kinsa mianhi sa akong mga katawhan ug ang akong mga katawhan wala modawat kanako;

  30 Apan sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga kutob sa modawat kanako, ngadto kanila Ako mohatag sa gahum aron mahimo nga mga anak sa Dios, gani ngadto kanila nga mituo sa akong ngalan. Amen.