Õpetus ja Lepingud

110. osa

Prohvet Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Ohio osariigis Kirtlandi templis 3. aprillil 1836 avanenud nägemused (History of the Church, kd 2, lk-d 435–436). Toimus hingamispäeva koosolek. Prohvet kirjutab nende nägemuste ülestähenduse eessõnaks järgmised sõnad: „Pärastlõunal aitasin ülejäänud presidentkonnal Kirikule laiali jagada Issanda õhtusöömaaega, saades selle Kaheteistkümnelt, kellel oli sel päeval võimalus tegutseda püha laua ääres. Olles selle teenistuse oma vendadele läbi viinud, läksin kantsli juurde, kus eesriided olid alla lastud, ja kummardusin koos Oliver Cowderyga pühalikus ja vaikses palves. Pärast palvest tõusmist avanes meile mõlemale järgmine nägemus” (History of the Church, kd 2, lk 435).

1–10 Issand Jehoova ilmub hiilguses ja võtab Kirtlandi templi vastu oma kojaks. 11–12 Ilmuvad nii Mooses kui Eelijas ning annavad oma võtmed ja oma ajajärkude evangeeliumid. 13–16 Eelija tuleb tagasi ja annab oma evangeeliumi ajajärgu võtmed, nagu Malakia oli lubanud.

1 aKate võeti ära meie meelte pealt ja meie arusaamise bsilmad avati.

2 Me nägime Issandat seismas kantsli rinnatise peal meie ees; ja tema jalgealune oli sillutatud puhta kullaga, merevaigukarva.

3 Tema asilmad olid kui tuleleek, tema juuksed valged nagu puhas lumi, tema bpale säras eredamalt kui päike ja tema chääl oli kui suurte vete kohin, nimelt dJehoova hääl, mis ütles:

4 Mina olen aesimene ja viimane; mina olen see, kes belab, mina olen see, kes surmati; mina olen teie ceestkostja Isa ees.

5 Vaata, teie patud on teile aandeks antud; te olete minu ees puhtad; seepärast tõstke oma pea ja rõõmustage.

6 Rõõmustagu teie vendade süda ja rõõmustagu kogu minu rahva süda, kes on oma väega aehitanud selle koja minu nimele.

7 Sest vaata, mina olen selle akoja bvastu võtnud ja minu nimi saab olema siin; ja selles kojas ilmutan ma ennast halastusega oma rahvale.

8 Jah, ma ailmun oma teenijatele ja räägin neile omaenda häälega, kui mu rahvas peab kinni minu käskudest ja ei brüveta seda cpüha koda.

9 Jah, tuhandete ja kümnete tuhandete südamed saavad suuresti rõõmustama nende aõnnistuste tagajärjel, mis valatakse välja, ja btemplianni tagajärjel, mis minu teenijatele selles kojas antud on.

10 Ja selle koja kuulsus levib võõrastele maadele; ja see on selle õnnistuse algus, mis avalatakse välja minu rahva pea peale. Just nii. Aamen.

11 Kui see anägemus sulgus, avanesid taevad meile taas; ja meie ette ilmus bMooses ning andis meile cvõtmed Iisraeli dkokkukogumiseks maa neljast äärest ja kümne suguharu juhtimiseks epõhjamaalt.

12 Pärast seda ilmus aEelijas ja andis Aabrahami bajajärgu cevangeeliumi, öeldes, et meis ja meie seemnes saavad õnnistatud kõik järeltulevad põlved.

13 Kui see nägemus oli sulgunud, vallandus meile veel üks suur ja hiilgav nägemus, sest meie ees seisis prohvet aEelija, kes bvõeti taevasse surma maitsmata, ja ta ütles:

14 Vaata, aeg on kätte jõudnud, millest räägiti Malakia suuga – kes tunnistas, et ta [Eelija] saadetakse enne Issanda suure ja kardetava päeva saabumist

15 apöörama isade südamed laste poole ja laste südamed isade poole, et kogu maad ei löödaks needusega –

16 seepärast, selle evangeeliumi ajajärgu võtmed on usaldatud teie kätte; ja selle kaudu te võite teada, et Issanda suur ja kardetav apäev on lähedal, lausa ukse ees.