Tiết 110

Những khải tượng được biểu hiện ra cho Tiên Tri Joseph Smith và Oliver Cowdery thấy trong đền thờ Kirtland, Ohio, ngày 3 tháng Tư năm 1836 (History of the Church, 2:435–436). Dịp này xảy ra trong lúc có một buổi nhóm họp trong ngày Sa Bát. Vị Tiên Tri viết lời tựa về những sự biểu hiện này với những lời như sau: "Vào buổi chiều, tôi phụ giúp các Vị Chủ Tịch khác để phân phát Tiệc Thánh cho các tín hữu của Giáo Hội, sau khi đã nhận từ nơi Mười Hai Vị, là những người hôm ấy có đặc ân làm lễ tại bàn Tiệc Thánh. Sau khi đã làm xong công việc này cho các anh chị em tín hữu của tôi, tôi rút lui về chỗ bục gỗ, trong khi các màn che được bỏ xuống, và tôi cùng Oliver Cowdery quỳ xuống nghiêm trang cầu nguyện thầm. Sau khi cầu nguyện xong đứng lên, khải tượng sau đây đã được mở ra cho cả hai chúng tôi thấy" (History of the Church, 2:435).

1–10, Chúa Giê Hô Va hiện ra trong vinh quang và chấp nhận Đền Thờ Kirtland là ngôi nhà của Ngài; 11–12, Môi Se và Ê Li A mỗi người hiện ra và trao các chìa khóa và các gian kỳ của họ; 13–16, Ê Li trở lại và trao các chìa khóa của gian kỳ của ông như Ma La Chi đã hứa.

  BỨC màn che được cất khỏi tâm trí của chúng tôi, và mắt hiểu biết của chúng tôi được mở ra.

  Chúng tôi trông thấy Chúa đứng trên bục gỗ trước mặt chúng tôi; và dưới chân Ngài là một cái bệ lát bằng vàng y, có màu vàng thẫm như màu hổ phách.

  Đôi mắt Ngài rực rỡ như ánh lửa; tóc trên đầu của Ngài trắng như tuyết mới rơi; nét mặt Ngài sáng hơn cả ánh sáng mặt trời; và tiếng nói của Ngài tợ như tiếng nước lớn cuộn chảy, đó là tiếng nói của Đức Giê Hô Va phán truyền rằng:

  Ta là đầu tiên và cuối cùng; ta là Đấng đã sống, ta là Đấng đã bị giết chết; ta là Đấng biện hộ cho các ngươi với Đức Chúa Cha.

  Này, các ngươi được tha tội; các ngươi được thanh sạch trước mặt ta; vậy nên, hãy ngẩng đầu lên mà vui mừng.

  Hãy để cho lòng của các anh em các ngươi hân hoan và lòng của tất cả dân ta hân hoan, là những người đã đem hết sức lực mình ra để xây dựng ngôi nhà này cho danh ta.

  Vì này, ta đã thu nhận ngôi nhà này, và danh ta sẽ ở nơi đây; và ta sẽ biểu hiện với lòng thương xót cho dân ta thấy trong ngôi nhà này.

  Phải, ta sẽ xuất hiện cho các tôi tớ của ta trông thấy, và nói với họ bằng tiếng nói của chính ta, nếu dân ta biết tuân giữ những giáo lệnh của ta, và không làm ô uế ngôi nhà thánh này.

  Phải, lòng của hàng vạn người sẽ hết sức hân hoan vì những phước lành sẽ được trút xuống, và vì phước lành thiên ân mà các tôi tớ của ta đã được ban cho trong ngôi nhà này.

  10 Và danh tiếng của ngôi nhà này sẽ lan truyền tới các nước ngoài; và đây là sự khởi đầu của phước lành mà sẽ được trút xuống đầu dân ta. Quả thật vậy. A Men.

  11 Sau khi khải tượng này chấm dứt, các tầng trời lại mở ra lần nữa cho chúng tôi; và Môi Se xuất hiện trước mắt chúng tôi, và trao cho chúng tôi những chìa khóa về sự quy tụ dân Y Sơ Ra Ên từ bốn phương trời, và về sự dẫn dắt mười chi tộc từ đất phương bắc.

  12 Sau đó, Ê Li A xuất hiện, và trao cho chúng tôi gian kỳ phúc âm của Áp Ra Ham và nói rằng, trong chúng tôi và dòng dõi chúng tôi gồm tất cả các thế hệ sau chúng tôi sẽ được phước.

  13 Sau khi khải tượng này chấm dứt, thì một khải tượng vĩ đại và vinh quang khác hiện đến với chúng tôi; vì Ê Li, vị tiên tri đã được cất lên trời mà không trải qua sự chết, đã đứng trước mặt chúng tôi, và nói rằng:

  14 Này, thời gian ấy đã đến, đó là thời gian do miệng Ma La Chi nói ra—ông làm chứng rằng ông [Ê Li] sẽ được sai xuống trước ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa xảy đến—

  15 Để làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, bằng không thì cả thế gian này sẽ bị đánh bằng sự rủa sả—

  16 Vậy nên, các chìa khóa của gian kỳ này được trao tận tay các ngươi; và nhờ đó, các ngươi có thể biết được rằng ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa đã gần kề, ngay cả ở trước cửa rồi.