Õpetus ja Lepingud

112. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Thomas B. Marshile Ohio osariigis Kirtlandis 23. juulil 1837 (History of the Church, kd 2, lk-d 499–501). See ilmutus sisaldab endas Issanda sõna Thomas B. Marshile Talle kaheteistkümne apostli kohta. Prohvet tähendas üles, et see ilmutus saadi päeval, mil evangeeliumi jutlustati esmakordselt Inglismaal. Thomas B. Marsh oli sel ajal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja.

1–10 Kaheteistkümnel tuleb saata evangeelium ja tõsta hoiatav hääl kõigile rahvastele ja inimestele. 11–15 Nad peavad võtma enese peale oma risti, järgima Jeesust ja toitma tema lambaid. 16–20 Need, kes võtavad vastu Esimese Presidentkonna, võtavad vastu Issanda. 21–29 Pimedus katab maad ning päästetud saavad ainult need, kes usuvad ja on ristitud. 30–34 Esimene Presidentkond ja Kaksteist hoiavad aegade täiuse evangeeliumi ajajärgu võtmeid.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand sinule, minu teenija Thomas: Ma olen kuulnud sinu palveid; ja sinu armuannid on jõudnud minu ette ja ma apean neid meeles nende sinu vendade toetuseks, kes valiti andma tunnistust minu nimest ja bsaatma see välja kõikide rahvuste, hõimude, keelte ja rahvaste sekka ning pühitseti ametisse minu teenijate kaasabil.

2 Tõesti, ma ütlen sulle, et sinu südames ja sinuga olid mõned üksikud asjad, millega mina, Issand, ei olnud väga rahul.

3 Ometi, kuivõrd sa oled ennast aalandanud, sind ülendatakse; seepärast, kõik sinu patud on sulle andeks antud.

4 Olgu sinu süda minu palge ees arõõmus; ja sul tuleb anda tunnistust minu nimest mitte ainult bpaganatele, vaid ka cjuutidele; ja sul tuleb saata minu sõna välja maa äärteni.

5 Seepärast, avõitle hommikust hommikuni; ja päevast päeva too kuuldavale oma bhoiatav hääl; ja kui saabub öö, ära lase maa elanikel uinuda sinu kõne pärast.

6 Olgu sinu elupaik Siionis teada, ja ära avii oma koda ära; sest minul, Issandal, on sinu jaoks suur töö – kuulutada minu nime inimlaste seas.

7 Seepärast, avööta oma niuded tööks. Olgu sul ka kingad jalas, sest sina oled valitud ja sinu rada läheb mägede vahel ning paljude rahvaste seas.

8 Ja sinu sõna kaudu tehakse paljud kõrged amadalaks ja sinu sõna kaudu paljud madalad ülendatakse.

9 Sinu hääl saab olema sõitlemine üleastujale; ja sinu sõitlemise all lõpetagu laimaja keel oma väärus.

10 Ole aalandlik, ja Issand, sinu Jumal, juhib sind kättpidi ning vastab sinu palvetele.

11 Ma tunnen sinu südant ja olen kuulnud sinu palveid sinu vendade eest. Ära ole erapoolik, aarmastades neid rohkem kui paljusid teisi, vaid sinu armastus nende vastu olgu nagu iseenese vastu; ja olgu sul rohkesti armastust kõigi inimeste vastu ning kõikide nende vastu, kes armastavad minu nime.

12 Ja palveta oma vendade, Kaheteistkümne eest. Manitse neid teravasti minu nime tõttu, ja nad saagu manitsetud kõigi oma pattude eest, ning olge minu ees minu animele ustavad.

13 Ja pärast nende akiusatusi ja rohket bviletsust, vaata, mina, Issand, otsin nad üles, ja kui nad ei tee oma südant kõvaks ja oma kaela kangeks minu vastu, nad cpöörduvad ning ma teen nad terveks.

14 Nüüd, ma ütlen sulle, ja mida ma ütlen sinule, ütlen ma kõigile Kaheteistkümnele: Tõuse ja vööta oma niuded, võta enda peale oma arist, järgi mind ja btoida minu lambaid.

15 Ärge ülendage ennast; ärge ahakake vastu mu teenijale Josephile; sest tõesti, ma ütlen teile, et mina olen temaga ja minu käsi on tema kohal; ja bvõtmeid, mis ma temale olen andnud, ja samuti teile, ei võeta temalt, kuni ma tulen.

16 Tõesti, ma ütlen sinule, minu teenija Thomas: Sina oled mees, kelle ma olen valinud hoidma minu kuningriigi võtmeid seoses Kaheteistkümnega kõikjal kõikide rahvaste seas –

17 et sina võiksid olla minu teenija, kes avab kuningriigi ukse luku kõigis paigus, kuhu minu teenija Joseph ja minu teenija aSidney ja minu teenija bHyrum ei saa minna;

18 sest ma olen kõikide kirikute koorma pannud väheseks ajaks nende õlgadele.

19 Mispärast, kuhu iganes nad sind saadavad, sinna mine, ja mina olen sinuga; ja kus iganes paigas sa jutlustad minu nime, seal avaneb sulle uks aviljarikkaks tööks, et nad võiksid vastu võtta minu sõna.

20 Kes iganes avõtab vastu minu sõna, võtab vastu minu, ja kes iganes võtab vastu minu, võtab vastu need – Esimese Presidentkonna, kelle ma olen saatnud, kelle ma olen teinud nõuandjateks teile oma nime tõttu.

21 Ja taas, ma ütlen teile, et kelle iganes te saadate minu nimel teie vendade, aKaheteistkümne häälega, täiel määral teie poolt soovitatu ja bvolitatuna, sellel on võim avada minu kuningriigi uks igale rahvale, kuhu iganes te neid saadate –

22 kuivõrd nad alandavad ennast minu ees ja püsivad minu sõnas ning avõtavad kuulda minu Vaimu häält.

23 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: aPimedus katab maad ja tihe pimedus inimeste meeli ning kõik liha on saanud minu palge ees brikutuks.

24 Vaata, akättemaks tuleb kiirelt maa elanike peale, raevu päev, põletamise päev, laastamise, bnutu, leina ja hädaldamise päev; ja nagu tuulispask tuleb see terve maa palge peale, ütleb Issand.

25 Ja minu koja peal see aalgab ja minu kojast läheb see välja, ütleb Issand;

26 esmalt nende hulgas teie seast, ütleb Issand, kes on aväitnud, et nad tunnevad minu nime ja ei ole mind btundnud ning on mind minu kojas cteotanud, ütleb Issand.

27 Seepärast, vaadake, et te ei muretseks minu kiriku asjade pärast selles paigas, ütleb Issand.

28 Vaid apuhastage oma süda minu ees; ja siis bminge kogu maailma ning kuulutage minu evangeeliumi igale loodule, kes ei ole seda vastu võtnud;

29 ja see, kes ausub ja on bristitud, saab päästetud, ning see, kes ei usu ja ei ole ristitud, saab olema cneetud.

30 Sest teile, aKaheteistkümnele, ja neile, bEsimesele Presidentkonnale, kes on koos teiega määratud olema teie nõuandjad ja teie juhid, on antud selle preesterluse vägi – viimseteks päevadeks ja viimast korda, milleks on aegade täiuse cevangeeliumi ajajärk,

31 millist väge te hoiate ühes kõikide nendega, kelle kätte on usaldatud evangeeliumi ajajärk ükskõik mis ajal loomise algusest peale;

32 sest tõesti, ma ütlen teile, et selle evangeeliumi ajajärgu avõtmed, mis te olete saanud, on btulnud isadelt ja kõige lõpuks saadetud teile alla taevast.

33 Tõesti, ma ütlen teile: Vaadake, kui suur on teie kutse! aPuhastage oma süda ja oma riided, et selle sugupõlve verd ei bnõutaks teie käest!

34 Olge ustavad, kuni ma tulen, sest ma atulen kiirelt; ja minu tasu on koos minuga, et tasuda igaühele vastavalt sellele, milline on tema btöö. Mina olen Alfa ja Oomega. Aamen.