Seksyon 113

Mga tubag sa pipila ka mga pangutana sa mga sinulat ni Isaias, gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, Marso 1838 (History of the Church, 3:9–10).

1–6, Ang Punoan ni Jese, ang sungkod nga nagagikan niini, ug ang gamot ni Jese nailhan; 7–10, Ang nagkatibulaag nga mga salin sa Zion adunay katungod sa gahum sa pagkapari ug gitawag sa pagbalik ngadto sa Ginoo.

  KINSA ang Punoan ni Jese nga gipamulong diha sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat ug ikalima nga mga bersikulo sa ikanapulo ug usa nga kapitulo sa Isaias

  Sa pagkatinuod sa ingon miingon ang Ginoo: Mao kini si Kristo.

  Unsa ang sungkod nga gipamulong diha sa unang bersikulo sa ikanapulo ug usa nga kapitulo sa Isaias, nga kinahanglan moabut sa Punoan ni Jese

  Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo: Mao kini ang usa ka sulugoon diha sa mga kamot ni Kristo, kinsa mao ang usa ka bahin sa kaliwat ni Jese ingon usab ni Ephraim, o sa balay ni Jose, kang kinsa adunay gitugyan nga dakong gahum.

  Unsa ang gamot ni Jese nga gipamulong diha sa ikanapulo nga bersikulo sa ikanapulo ug usa nga kapitulo

  Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo, mao kini ang usa ka kaliwat ni Jese, ingon usab ni Jose, ngadto kang kinsa angay nga mapanag-iya ang pagkapari, ug ang mga yawe sa gingharian, alang sa usa ka bandila, ug alang sa pagpundok sa akong mga katawhan sa katapusan nga mga adlaw.

  Mga pangutana ni Elias Higbee: Unsa ang buot ipasabut sa sugo diha sa Isaias, sa kalim-an ug duha ka kapitulo, una nga bersikulo, nga nag-ingon: Isul-ob ang imong kusog, O Zion—ug kinsa nga mga katawhan ang gipasabut ni Isaias

  Siya nagpasabut niadto kinsa kinahanglan nga pagatawgon sa Dios sa katapusan nga mga adlaw, kinsa kinahanglan nga maghupot sa gahum sa pagkapari aron pagdala og balik sa Zion, ug ang katubsanan sa Israel; ug ang pagsul-ob sa iyang kusog mao ang pagsul-ob sa pagtugot sa pagkapari, nga siya, ang Zion, adunay katungod pinaagi sa kaliwatan; usab sa pagpabalik niana nga gahum diin iyang giwala.

  Unsa ang atong buot sabton sa Zion nga nagbadbad sa iyang kaugalingon gikan sa mga higot sa iyang liog; ikaduha nga bersikulo

  10 Kita kinahanglan nga mosabut nga ang nagkatibulaag nga mga salin giawhag sa pagbalik ngadto sa Ginoo gikan diin sila napukan; nga kon sila mohimo, ang saad sa Ginoo mao nga siya makigsulti ngadto kanila, o mohatag kanila og pagpadayag. Tan-awa ang ikaunom, ikapito, o ikawalo nga mga bersikulo. Ang mga higot sa iyang liog mao ang mga tunglo sa Dios nganha kaniya, o ang mga salin sa Israel diha sa ilang nagkatibulaag nga kahimtang diha sa mga Hentil.