Õpetus ja Lepingud

115. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 26. aprillil 1838, mis teeb teatavaks Jumala tahte selle paiga ja Issanda koja ülesehitamise suhtes (History of the Church, kd 3, lk-d 23–25). See ilmutus on suunatud Kiriku juhtivatele ametikandjatele.

1–4 Issand nimetab oma kiriku Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikuks. 5–6 Siion ja tema vaiad on pühadele kaitse- ja varjupaikadeks. 7–16 Pühadel kästakse Far Westi ehitada Issanda koda. 17–19 Joseph Smith hoiab maapealse Jumala kuningriigi võtmeid.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand sinule, minu teenija aJoseph Smith noorem, ja samuti minu teenijale bSidney Rigdonile, ja samuti minu teenijale cHyrum Smithile, ja ka sinu nõuandjatele, kes on ja saavad määratud edaspidi;

2 ja samuti sinule, minu teenija aEdward Partridge, ja sinu nõuandjatele;

3 ja samuti minu ustavatele teenijatele, kes on minu Siionis oleva kiriku kõrgemas nõukogus, sest nõnda tuleb seda nimetada, ja kõigile minu Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku vanematele ja rahvale, kes on laiali kogu maailmas;

4 sest nõnda tuleb kutsuda minu akirikut viimsetel päevadel, nimelt bViimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikuks.

5 Tõesti, ma ütlen teile kõigile: aTõuske ja särage, et teie valgus võiks olla rahvastele blipuks;

6 ja et akokkukogunemine bSiioni maale ja selle cvaiadesse võiks olla kaitseks ja dvarjupaigaks tormi ja raevu eest, kui see evalatakse lahjendamata kujul välja kogu maa peale.

7 Olgu see linn, Far West, püha ja minule pühitsetud maa; ja seda kutsutakse siis kõige pühamaks, sest maa, millel sa seisad, on apüha.

8 Seepärast, ma käsin teil aehitada minule koda minu pühade kokkukogumiseks, et nad võiksid mind bkummardada.

9 Ja alaku see töö ja alusepanek ning ettevalmistav töö nüüd tuleval suvel;

10 ja tehtagu algust tuleva juulikuu neljandal päeval; ja sellest ajast edasi nähku mu rahvas usinasti vaeva, et ehitada koda minu nimele;

11 ja aaasta möödudes sellest päevast alustagu nad taas minu bkojale aluse rajamisega.

12 Nõnda nähku nad sellest ajast edasi usinasti vaeva, kuni see saab valmis nurgakivist katuseni, kuni pole jäänud midagi, mis ei ole valmis.

13 Tõesti, ma ütlen teile: Ärgu minu teenija Joseph ega minu teenija Sidney ega minu teenija Hyrum võtku enam võlga minu koja ehitamiseks minu nimele;

14 vaid ehitatagu minu nimele koda selle anäidise järgi, mis ma neile näitan.

15 Ja kui mu rahvas ei ehita seda selle näidise järgi, mis ma nende presidentkonnale näitan, ei võta ma seda nende käest vastu.

16 Aga kui mu rahvas ehitab selle selle näidise järgi, mis ma nende presidentkonnale näitan, nimelt oma teenijale Josephile ja tema nõuandjatele, siis võtan ma selle oma rahva käest vastu.

17 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Minu tahe on, et Far Westi linn ehitataks kiiresti üles minu pühade kogunemise kaudu;

18 ja samuti, et ümberkaudsetel aladel määrataks avaiadeks muid paiku, nagu neid aeg-ajalt minu teenijale Josephile ilmutatakse.

19 Sest vaata, mina olen koos temaga ja ma pühitsen tema rahva ees, sest temale olen ma andnud selle kuningriigi ja teenimistöö avõtmed. Just nii. Aamen.