Seksyon 116

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, duol sa Wight's Ferry, didto sa usa ka dapit nga gitawag og Spring Hill, Lalawigan sa Daviess, Missouri, 19 sa Mayo 1838 (History of the Church, 3:35).

  SPRING Hill mao ang ginganlan sa Ginoo nga Adan-ondi-Ahman, tungod, kay miingon siya, kini mao ang dapit diin si Adan moduaw sa iyang mga katawhan, o ang Karaan sa mga Adlaw molingkod, sama sa gipamulong ni Daniel ang propeta.