Seksioni 116

Zbulesë dhënë Joseph Smith Profetit, pranë Wight’s Ferry, në një vend të quajtur Spring Hill, konteja Daviess, Missouri, më 19 maj 1838 (History of the Church, 3:35).

  SPRING Hill quhet nga Zoti Adam-ondi-Ahman, ngaqë, thotë ai, është vendi ku Adami do të vijë për të vizituar njerëzit e tij, ose i Lashti i Ditëve do të ulet, sikurse flitet nga Daniel profeti.