Õpetus ja Lepingud

119. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 8. juulil 1838 vastuseks tema anumisele: „Oo Issand, näita oma teenijatele, kui paljut oma rahva omandist sa nõuad kümniseks” (History of the Church, kd 3, lk 44). Kümnise seadust sellisena, nagu me mõistame seda täna, ei olnud kirikule enne seda ilmutust antud. Äsjamainitud sõna kümnis, mis esines ka eelnenud ilmutustes (64:23; 85:3; 97:11), ei tähistanud üksnes ühte kümnendikku, vaid kõiki vabatahtlikke ohverdusi või annetusi Kiriku fondidesse. Issand oli eelnevalt andnud Kirikule pühitsemise ja majapidaja ameti seaduse, mida liikmed (peamiselt juhtivad vanemad) kohustusid täitma lepinguga, mis pidi olema igavikuline. Kuna paljud ei suutnud selles lepingus püsida, võttis Issand selle mõneks ajaks tagasi ja andis selle asemel tervele Kirikule kümnise seaduse. Prohvet küsis Issandalt, kui paljut nende varadest ta pühadeks eesmärkideks nõuab. Vastuseks saadi see ilmutus.

1–5 Pühadel tuleb ära anda oma ülemäärane omand ja seejärel maksta kümnisena üks kümnendik oma aastasissetulekust. 6–7 Selline teguviis pühitseb Siioni maa.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand: Ma nõuan, et kõik nende aülemäärane omand antaks minu Siionis oleva kiriku piiskopi kätte

2 minu akoja ehitamiseks ja Siionile aluse rajamiseks ja preesterluse jaoks ning minu Kiriku Presidentkonna võlgade katteks.

3 Ja see on minu rahva akümnise maksmise algus.

4 Ja pärast seda tuleb neil, kellelt on nõnda kümnist nõutud, maksta igal aastal üks kümnendik oma sissetulekust; ja see olgu neile alatiseks seaduseks, minu püha preesterluse jaoks, ütleb Issand.

5 Tõesti, ma ütlen teile: Sündigu, et kõik need, kes kogunevad aSiioni maale, maksavad kümniseks oma ülemäärase omandi ning peavad kinni sellest seadusest või neid ei leita olevat väärilised elama teie seas.

6 Ja ma ütlen teile, et kui minu rahvas ei pea sellest seadusest kinni, pidades seda pühana, ja ei pühitse selle seaduse kaudu aSiioni maad minule, et sellel võidaks pidada kinni minu määrustest ja kohtuotsustest, et see võiks olla kõige püham, vaata, ma ütlen teile: See ei saa olema teile Siioni maa.

7 Ja see on eeskujuks kõikidele Siioni avaiadele. Just nii. Aamen.