Õpetus ja Lepingud

11. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu tema vennale Hyrum Smithile Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta maikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 39–46). See ilmutus saadi Uurimi ja Tummimi kaudu vastuseks Josephi anumisele ja küsimisele. History of the Church pakub, et see ilmutus saadi pärast Aaroni preesterluse taastamist.

1–6 Viinamäel töötajad pälvivad pääste. 7–14 Otsi tarkust, hüüa meeleparandust, usalda Vaimu. 15–22 Pea kinni käskudest ja uuri Issanda sõna. 23–27 Ära eita ilmutuse ja ettekuulutuse vaimu. 28–30 Neist, kes võtavad vastu Kristuse, saavad Jumala pojad.

1 Suur ja aimepärane töö on esile tulemas inimlaste seas.

2 Vaata, mina olen Jumal, pane atähele minu bsõna, mis on elav ja cvõimas, dteravam kui kaheteraline mõõk, mis lõhestab nii liikmed kui üdi; seepärast pane tähele minu sõna.

3 Vaata, põld on juba lõikuseks avalge; seepärast, see, kes soovib lõigata, löögu oma sirp sisse oma väega ja lõigaku, kuni kestab päev, et ta võiks oma hinge jaoks aardena btallele panna cigavikulise pääste Jumala kuningriigis.

4 Jah, kes iganes lööb sisse oma asirbi ja lõikab, see on Jumala poolt kutsutud.

5 Seepärast, kui sa apalud minult, siis sa saad; kui sa koputad, siis sulle avatakse.

6 Nüüd, nagu sa oled palunud, vaata, ma ütlen sulle: Pea kinni minu käskudest ja püüa esile tuua ja jalule seada aSiioni aadet.

7 Otsi mitte arikkusi, vaid btarkust, ja vaata, sulle avatakse Jumala saladused, ning siis tehakse sind rikkaks. Vaata, rikas on see, kellel on igavene elu.

8 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: Nii nagu sa minult soovid, nii sulle tehakse; ja, kui sa soovid, saad sa vahendiks, mille abil tehakse selles põlvkonnas palju head.

9 Ära aräägi sellele põlvkonnale midagi peale bmeeleparanduse. Pea kinni mu käskudest ja aita kaasa minu töö esiletoomisel cvastavalt minu käskudele, ja sa saad õnnistatud.

10 Vaata, sul on aand või sa saad anni, kui sa minult soovid usus, bsiira südamega, uskudes Jeesuse Kristuse väesse ehk minu väesse, kes sinule räägib;

11 sest vaata, see olen mina, kes räägib; vaata, mina olen avalgus, mis paistab pimeduses, ja oma bväega annan ma need sõnad sinule.

12 Ja nüüd, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: aUsalda seda bVaimu, mis juhib tegema head, jah, tegutsema õiglaselt, ckõndima dalandlikult, emõistma kohut õigsuses – ja see on minu Vaim.

13 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: Ma annan sulle osa oma Vaimust, mis avalgustab su bmeelt, mis täidab su hinge crõõmuga;

14 ja siis sa saad teadma ehk tänu sellele sa saad teadma kõiki asju, mida iganes sa minult soovid minusse uskudes, mis puutuvad aõigemeelsuse asjadesse, usuga, et sa saad.

15 Vaata, ma käsin sind, et sa ei pea arvama, nagu sa oleksid kutsutud jutlustama, kuni sa pole akutsutud.

16 Oota veel natukene, kuni sa saad minu sõna, minu akalju, minu kiriku ja minu evangeeliumi, et sa tunneksid minu õpetust kindlalt.

17 Ja siis, vaata, vastavalt sinu soovidele, jah, just vastavalt sinu usule tehakse sulle.

18 Pea kinni minu käskudest, vaiki, otsi abi minu Vaimult;

19 jah, ahoia minu poole kõigest oma südamest, et sa võiksid aidata tuua valguse kätte need asjad, millest on räägitud, jah, minu töö tõlke; ole kannatlik, kuni sa selle lõpetad.

20 Vaata, see on sinu töö: akinni pidada minu käskudest, jah, kõigest oma väest, meelest ja jõust.

21 Ära püüa kuulutada minu sõna, vaid püüa kõigepealt asaada endale minu sõna, ja siis päästetakse su keelepaelad valla; siis, kui sa seda ihaldad, saab sul olema minu Vaim ja minu sõna, jah, Jumala vägi inimeste veenmiseks.

22 Kuid praegu vaiki, uuri aminu sõna, mis on läinud välja inimlaste sekka, ja samuti buuri cminu sõna, mis läheb välja inimlaste sekka, ehk seda, mida praegu tõlgitakse, jah, kuni sa oled saanud kõik, mis ma inimlastele selles põlvkonnas dannan, ja siis lisatakse sellele kõik asjad.

23 Vaata, sina oled aHyrum, mu poeg; botsi Jumala kuningriiki, ja seda kõike antakse sulle pealegi, vastavalt sellele, mis on õige.

24 aEhita minu kaljule, mis on minu bevangeelium;

25 ära eita ailmutuse vaimu ega ka bprohvetliku kuulutamise vaimu, sest häda sellisele, kes neid asju eitab;

26 seepärast, atalleta aardena oma südamesse kuni ajani, mis on minu tarkuses, mil sa pead minema.

27 Vaata, ma räägin kõikidele, kellel on head soovid ja kes on oma sirbid asisse löönud, et lõigata.

28 Vaata, mina olen aJeesus Kristus, Jumala Poeg. Mina olen maailma elu ja bvalgus.

29 Mina olen see, kes tuli omade juurde ja minu omad ei võtnud mind vastu;

30 aga tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et nii paljud, kes võtavad mind vastu, nendele ma annan aväe saada Jumala bpoegadeks, nimelt nendele, kes usuvad minu nimesse. Aamen.