Seksyon 121

Pag-ampo ug mga panagna gisulat ni Joseph Smith ang Propeta samtang siya usa ka binilanggo sa bilanggoan sa Liberty, Missouri, pinitsahan og 20 sa Marso 1839 (History of the Church, 3:289–300). Ang Propeta ug uban sa daghan nga mga kauban nabilanggo sa pipila ka mga bulan. Ang ilang mga pangalyupo ug mga hangyo ngadto sa mga tigdumala nga opisyal ug sa hukmanan napakyas sa paghatag kanila og kahupayan.

1–6, Ang Propeta nagpakilooy sa Ginoo alang sa mga Santos nga nag-antus; 7–10, Ang Ginoo misulti og kalinaw ngadto kaniya; 11–17, Tunglo alang niadtong tanan kinsa mopadayag og bakak nga kalapasan batok sa mga katawhan sa Ginoo; 18–25, Sila dili makabaton og katungod sa pagkapari ug pagasilotan; 26–32, Mahimayaon nga pagpadayag gisaad niadto nga molahutay nga maisugon; 33–40, Ngano nga daghan ang gitawag ug diyutay ang gipili; 41–46, Ang gahum sa pagkapari kinahanglan nga gamiton lamang sa pagkamatarung.

  O DIOS, hain ba ikaw? Ug hain ang imong gambalay nga nagsalipod sa imong tagoanan

  Hangtud kanus-a ikaw mogamit sa imong kamot, ug sa imong mata, oo sa imong matin-aw nga mata, tan-awa gikan sa mahangturon nga mga langit ang mga sayop sa imong mga katawhan ug sa imong mga sulugoon, ug ang imong dunggan napuno sa ilang mga pagtuaw

  Oo, O Ginoo, hangtud kanus-a sila mag-antus niini nga mga kadautan ug dili makatarunganon nga mga pagdaug-daug, sa dili pa malukmay ang imong kasingkasing ngadto kanila, ug ang imong kasingkasing mobati og kalooy ngadto kanila

  O Ginoong Dios nga Makagagahum, magbubuhat sa langit, yuta, ug mga dagat, ug sa tanan nga mga butang nga anaa kanila, ug kinsa nagpugong ug nag-ulipon sa yawa, ug sa kangitngit ug walay paglamdag nga kagamhanan ni Sheol—ilugway ang imong kamot; himoa nga makakita ang imong mga mata, himoa ang imong gambalay nga dili na matago, himoa ang imong tagoanan nga dili na masalipdan, himoa ang imong dunggan nga makadungog; himoa ang imong kasingkasing nga mahumok, ug ang imong kasingkasing mobati og kalooy ngari kanamo.

  Himoa nga mapukaw ang imong kasuko batok sa among mga kaaway, ug sa kaligutgut sa imong kasingkasing, uban sa imong espada ipanimalos kami sa mga kadautan nga gibuhat ngari kanamo.

  Hinumdumi ang imong mga santos nga nag-antus, O among Dios; ug sa imong mga sulugoon nga maglipay diha sa imong ngalan sa kahangturan.

  Akong anak, kalinaw nganha sa imong kalag; ug ang imong kalisdanan ug ang imong mga kasakitan sulod lamang sa mubo nga higayon;

  Ug unya, kon ikaw molahutay pag-ayo, ang Dios mobayaw kanimo sa kahitas-an; ikaw magmadaugon ibabaw sa imong tanan nga mga kaaway.

  Ang imong mga higala makig-unong kanimo, ug sila moyukbo kanimo pag-usab uban ang mabination nga mga kasingkasing ug mahigalaon nga mga kamot.

  10 Wala pa ikaw mahisama ni Job; ang imong mga higala wala makigbatok kanimo, ni mipasangil kanimo og kalapasan, sama nga sila mibuhat ngadto ni Job.

  11 Ug sila kinsa nagpasangil kanimo og kalapasan, ang ilang paglaum pagawagtangon, ug ang ilang mga gipaabut mawala sama sa katugnaw nga nalanay sa atubangan sa nagsiga nga kasilaw sa nagsaka nga adlaw;

  12 Ug usab kana nga Dios misugod sa paggamit sa iyang kamot ug misilyo pag-usab sa mga higayon ug mga panahon, ug sa pagbuta sa ilang mga hunahuna, aron dili sila makasabut sa iyang kahibulongan nga mga buhat; aron siya mosulay kanila pag-usab ug modala kanila sa ilang kaugalingon nga pagkamaliputon;

  13 Tungod usab kay ang ilang mga kasingkasing mga dautan, ug ang mga butang nga sila andam sa pagpatagamtam ngadto sa uban, ug nahimuot sa pagpaantus sa uban, mahimo nga modangat diha sa ilang mga kaugalingon sa hilabihan;

  14 Aron usab sila mapakyas, ug ang ilang mga paglaum mahanaw;

  15 Ug dili moabut ang daghan nga mga tuig gikan karon, nga sila ug ang ilang mga kaliwat pagalaglagon gikan sa yuta, miingon ang Dios, aron walay usa kanila nga magpabilin nga buhi.

  16 Tunglo alang niadtong tanan nga mobatok sa akong dinihogan, miingon ang Ginoo, ug mituaw sila nga nakasala bisan og sila wala makasala sa akong atubangan, miingon ang Ginoo, apan mihimo niana nga matarung diha sa akong mga panan-aw, ug diin Ako misugo kanila.

  17 Apan kinsa kadto nga nagpahayag og kalapasan mihimo niini tungod kay sila ang mga sulugoon sa sala, ug mga anak sa ilang kaugalingon nga pagkamasinupakon.

  18 Ug kinsa kadto nga nanumpa og bakak batok sa akong mga sulugoon, aron sila modala kanila ngadto sa pagkaulipon ug kamatayon—

  19 Alaot ngadto kanila; tungod kay sila nakapasakit sa akong mga sulugoon sila ipahimulag gikan sa mga ordinansa sa akong balay.

  20 Ang ilang mga bukag dili mapuno, ang ilang mga balay ug ang ilang mga kamalig mangahanaw, ug sila sa ilang mga kaugalingon pagatamayon niadto nga nag-ulog-ulog kanila.

  21 Sila walay katungod sa pagkapari, ni ang ilang kaliwat nga mosunod kanila gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

  22 Labaw pa nga maayo alang kanila nga higtan ang ilang liog og usa ka bato, ug nga sila malumos sa kahiladman sa dagat.

  23 Alaot ngadto sa tanan nga naghatag og kalisdanan sa akong mga katawhan, ug miabug, ug mipatay, ug mipamatuod batok kanila, miingon ang Ginoo sa mga Panon; ang kaliwatan sa mga tawo nga mala-la og dila dili makalingkawas sa silot sa impyerno.

  24 Tan-awa, ang akong mga mata nakakita ug nasayud sa ilang tanan nga mga binuhatan, ug Ako adunay giandam nga usa ka hinanali nga paghukom sa panahon niini, alang kanilang tanan;

  25 Kay adunay usa ka panahon nga gitudlo alang sa matag tawo, sumala sa iyang mga binuhatan.

  26 Ang Dios mohatag nganha kanimo og kahibalo pinaagi sa iyang Balaan nga Espiritu, oo, pinaagi sa dili mahulagway nga gasa sa Espiritu Santo, nga wala gayud mapadayag sukad nalalang ang kalibutan hangtud karon;

  27 Diin ang atong mga katigulangan naghulat uban ang matinguhaon nga pagpaabut nga ipadayag sa katapusan nga higayon, diin ang ilang mga hunahuna gitumong ngadto pinaagi sa mga anghel, ingon nga giandam alang sa kahingpitan sa ilang himaya;

  28 Usa ka higayon nga moabut diin walay itago, kon aduna bay usa ka Dios o daghan nga mga dios, sila ipakita.

  29 Tanan nga mga trono ug mga kamandoan, gagmay nga mga gingharian ug mga gahum, mapadayag ug ihatag diha sa tanan kinsa milahutay nga maisugon alang sa ebanghelyo ni Jesukristo.

  30 Ug usab, kon adunay mga utlanan nga gipahimutang ngadto sa kalangitan, o ngadto sa kadagatan, o ngadto sa uga nga yuta, o ngadto sa adlaw, buwan, o mga bitoon—

  31 Ang tanan nga panahon sa ilang mga paglibut, ang tanan nga gitudlo nga mga adlaw, mga bulan, ug mga tuig, ug ang tanan nga mga adlaw sa ilang mga adlaw, mga bulan, ug mga tuig, ug ang ilang tanan nga mga himaya, mga balaod, ug gikatakda nga panahon, mapadayag sa mga adlaw sa kapaigoan sa kahingpitan sa panahon—

  32 Sumala niana diin gitakda diha taliwala sa Konseho sa Dios sa Kahangturan uban sa tanan nga mga dios sa wala pa ang kalibutan, nga kinahanglan nga itagana ngadto sa pagkahuman ug sa katapusan niini, sa diha nga ang matag tawo mosulod ngadto sa iyang atubangan sa kahangturan ug ngadto sa iyang imortal nga kapahulayan.

  33 Hangtud kanus-a magpabilin nga mahugaw ang tubig nga nagdagan? Unsa nga gahum ang makapugong sa langit? Maayo pa sa tawo nga molugway sa iyang walay kusog nga kamot sa pagpahunong sa sapa sa Missouri sa iyang walay pagkabalhin nga agianan, o sa pagpabalik niini, kay sa pagpugong sa Makagagahum sa pagbu-bu sa kahibalo gikan sa langit diha sa mga ulo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

  34 Tan-awa, adunay daghan nga gitawag, apan pila lamang ang gipili. Ug ngano nga wala sila mapili

  35 Tungod kay ang ilang mga kasingkasing gipahimutang diha sa mga butang niini nga kalibutan, ug naninguha sa mga pasidungog sa mga tawo, nga sila wala makakat-on niining usa ka pagtulun-an—

  36 Nga ang katungod sa pagkapari dili mabulag gikan sa mga gahum sa langit, ug nga ang mga gahum sa langit dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarung.

  37 Aron sila ikatugyan ngari kanato, tinuod kini; apan kon kita mosulay sa pagtabon sa atong mga sala, o sa pagtagbaw sa atong garbo, sa atong walay kapuslanan nga pangandoy, o sa paggamit sa gahum o kamandoan o pagpugos sa mga pagbati sa mga katawhan, bisan unsa nga matang sa pakadili matarung, tan-awa, ang langit sa ilang mga kaugalingon mobiya; ang Espiritu sa Ginoo maguol; ug kon kini mobiya, Amen sa pagkapari o sa pagtugot niana nga tawo.

  38 Tan-awa, sa dili pa siya masayud, siya gipasagdan ngadto sa iyang kaugalingon, sa pagpatid batok sa mga tunokon, sa pagpanggukod sa mga santos, ug pagpakig-away batok sa Dios.

  39 Kita nakakat-on pinaagi sa makapasubo nga kasinatian nga kini mao ang kinaiyahan ug pamaagi sa hapit tanan nga mga tawo, sa diha nga sila makakuha og gamay nga pagtugot, ingon sa ilang gituohan, sila dayon mosugod sa paghimo ug dili matarung nga kamandoan.

  40 Tungod niini daghan ang gitawag, apan pipila lamang ang mga gipili.

  41 Walay gahum o impluwensya nga makahimo o angay gayud nga magpadayon pinaagi sa hiyas sa pagkapari, gawas lamang sa pagdani, sa pagka-mainantuson, sa kalumo ug kaaghup, ug sa tiunay nga paghigugma;

  42 Pinaagi sa pagkamabination, ug putli nga kahibalo, diin makapadugang sa hilabihan sa kalag nga walay pagpakaaron-ingnon, ug walay pagpanglimbong—

  43 Pagpanton sa tukma nga panahon uban ang tuman nga kahigpit, kon gidasig sa Espiritu Santo; ug dayon mopakita pagkahuman og dugang nga paghigugma ngadto kaniya kinsa inyong gipanton, basin pa unya siya moisip kanimo nga iyang kaaway;

  44 Aron siya masayud nga ang inyong pagkamatinud-anon labaw pa nga malig-on kay sa mga higot sa kamatayon.

  45 Himoa usab ang inyong mga kasingkasing nga mapuno sa gugma nga putli ngadto sa tanan nga mga tawo, ug ngadto sa mga sakop sa pagtuo, ug himoa ang hiyas nga modayan-dayan sa inyong mga hunahuna nga walay paghunong; unya ang imong pagsalig mosamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios; ug ang doktrina sa pagkapari motuhop diha sa imong kalag ingon sa mga yamog nga gikan sa langit.

  46 Ang Espiritu Santo mao ang inyong kauban sa kanunay, ug ang inyong pagmando usa ka dili mausabon nga pagmando sa pagkamatarung ug kamatuoran; ug ang inyong kamandoan mao ang usa ka walay katapusan nga kamandoan, ug walay pagpugos nga paagi kini mokanap nganha kanimo hangtud sa kahangturan.