KAPITTEL 125

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, i mars 1841 angående de hellige i Iowa-territoriet (History of the Church 4:311–312).

1–4: De hellige skal bygge byer og samles i Sions staver.

  HVA er Herrens vilje med de hellige i Iowa-territoriet?

  Sannelig, så sier Herren, jeg sier til dere: Hvis de som akaller seg ved mitt navn og forsøker å være mine hellige — hvis de vil gjøre min vilje og holde mine bud som gjelder dem — la dem samle seg på de steder jeg skal anvise dem ved min tjener Joseph og bygge byer til mitt navn så de kan være forberedt på det som er i vente i en kommende tid.

  La dem bygge en by til mitt navn på landområdet rett overfor byen Nauvoo, og la den få navnet aZarahemla.

  Og la alle som kommer fra øst og vest og nord og syd som ønsker å bo der, motta sin arv der såvel som i byen aNashville eller i byen Nauvoo og i alle bstaver som jeg har utpekt, sier Herren.