Õpetus ja Lepingud

126. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Brigham Youngi majas Illinoisi osariigis Nauvoos 9. juulil 1841 (History of the Church, kd 4, lk 382). Brigham Young oli sel ajal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja.

1–3 Brigham Youngi kiidetakse tema töö eest ning ta vabastatakse tulevikus võõrsile minemisest.

1 Kallis ja väga armastatud aBrigham Young, tõesti, nõnda ütleb sinule Issand: Minu teenija Brigham, sinu käest ei nõuta enam, et sa jätaksid maha oma pere nagu möödunud aegadel, sest sinu ohverdus on minule vastuvõetav.

2 Ma olen näinud sinu atööd ja vaeva sinu teekondadel minu nimel.

3 Ma käsin sul seepärast nüüdsest ajast alates saata minu sõna võõrsile ja võtta erilise hoole alla oma aperekond nüüdsest ajast peale ja igavesti. Aamen.