KAPITTEL 126

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hjem i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 1841 (History of the Church 4:382). På dette tidspunkt var Brigham Young president i De tolv apostlers quorum.

1–3: Brigham Young roses for sin arbeidsinnsats og fritas for fremtidig reisevirksomhet.

  KJÆRE og høyt elskede bror Brigham aYoung, sannelig, så sier Herren til deg: Min tjener Brigham, det forlanges ikke mer av deg at du forlater din familie slik du før har gjort, for ditt offer er antagelig for meg.

  Jeg har sett hvordan du har aarbeidet og slitt på reiser for mitt navn.

  Jeg befaler deg derfor å sende mitt ord ut i verden, og ta spesielt godt vare på din afamilie fra nå av og for evig. Amen.