Õpetus ja Lepingud

127. osa

Kiri prohvet Joseph Smithilt Illinoisi osariigis Nauvoos asuvatele viimse aja pühadele, mis sisaldab surnute eest ristimise juhiseid, kuupäevaga 1. september 1842, Nauvoo (History of the Church, kd 5, lk-d 142–144).

1–4 Joseph Smith rõõmustab tagakiusamise ja kannatuste keskel. 5–12 Surnute eest ristimiste kohta tuleb pidada ülestähendusi.

1 Kuna Issand on mulle ilmutanud, et minu vaenlased nii Missouris kui ka siin osariigis jälitavad mind taas; ja kuivõrd nad jälitavad mind ilma apõhjuseta ja nende poolt minu vastu tõstetud süüdistustel pole vähimatki õigluse või õiguse varju ega varjundit; ja kuivõrd kõik nende nõudmised rajanevad kõige süngematel valedel, olen ma mõelnud, et minu meelest oleks otstarbekas ja tark lahkuda siit paigast mõneks ajaks minu enda ja selle rahva julgeoleku kaalutlustel. Kõigile neile, kellega mul on ärisuhteid, tahan ma öelda, et ma olen andnud oma asjad üle oma esindajatele ja asjuritele, kes viivad läbi kõik asjatoimetused kiirel ja kohasel viisil ning jälgivad, et minu võlad saaksid tasutud õigel ajal, kasutades varasid või teistmoodi, kuidas asjaolud nõuavad või olukord lubab. Kui ma saan teada, et torm on täielikult vaibunud, tulen ma taas teie juurde tagasi.

2 Ja mis puutub neisse aohtudesse, mida mind on kutsutud läbima, siis need tunduvad mulle vaid väikese asjana, kuna inimeste bkadedus ja viha on saatnud mind kõigil minu elupäevil; mille põhjus paistab müstilisena, kui just mind ei cseatud enne maailma loomist mõne hea või halva lõppeesmärgi tarvis, kuidas iganes te tahate seda kutsuda. Otsustage ise! Jumal teab kõiki neid asju, olgu see siis hea või halb. Kuid siiski, ma olen harjunud ujuma sügavas vees. See kõik on saanud minu teiseks loomuseks ja ma tunnen nagu Paulus rõõmu dkannatustest; sest tänase päevani on minu isade Jumal päästnud mind välja neist kõigist ja päästab mind edaspidigi; sest vaata, ja ennäe – ma saan võidutsema kõigi oma vaenlaste üle, sest Issand Jumal on seda rääkinud.

3 Seepärast, rõõmustagu kõik pühad ja olgu äärmiselt õnnelikud, sest Iisraeli aJumal on nende Jumal ja ta mõõdab kõikidele nende rõhujatele tasuks kätte õiglase palga.

4 Ja taas, tõesti, nõnda ütleb Issand: Jätkugu minu atemplitöö ja kõik need tööd, mis ma olen teile määranud, ja ärgu lakaku; ja kahekordistage oma businus ja oma püsivus ning kannatlikkus ja oma tööd ja te ei kaota mingil juhul oma tasu, ütleb Vägede Issand. Ja kui nad teid ctaga kiusavad, siis samuti kiusasid nad taga prohveteid ja õigemeelseid mehi enne teid. Kõige selle eest on olemas tasu taevas.

5 Ja taas, ma annan teile sõna teie asurnute eest läbiviidava bristimise kohta.

6 Tõesti, nõnda ütleb Issand teile teie surnute kohta: Kui kedagi teist aristitakse teie surnute eest, olgu seal bülestähendaja, ja ta olgu teie ristimiste tunnistajaks; ta kuulgu oma kõrvaga, et ta tõepoolest võiks tunnistada, ütleb Issand,

7 et kõik, mis on teie ülestähendustes, võiks saada aüles tähendatud taevas; et mille iganes te bseote maa peal, võiks saada seotud taevas; mille iganes te lahti päästate maa peal, võiks saada lahti päästetud taevas;

8 sest ma olen ataastamas maa peale paljusid asju, mis puutuvad bpreesterlusse, ütleb Vägede Issand.

9 Ja taas, peetagu kõiki neid aülestähendusi vastavalt korrale, et need võidaks panna minu püha templi arhiividesse meelespidamiseks põlvest põlve, ütleb Vägede Issand.

10 Ma tahan öelda kõikidele pühadele, et ma soovisin kõige palavama sooviga kõneleda neile poodiumilt surnute eest ristimise teemal järgmisel hingamispäeval. Aga kuivõrd minu võimuses pole seda teha, kirjutan ma aeg-ajalt Issanda sõna sellel teemal ja saadan teile posti teel nagu ka paljusid teisi asju.

11 Nüüd ma lõpetan selle kirja praegu ajapuudusel, sest vaenlane on valvas ja nagu ütles Päästja – selle maailma avürst tuleb, kuid tal ei ole mingit voli minu üle.

12 Vaata, minu palve Jumalale on, et te kõik võiksite saada päästetud. Ja ma kirjutan alla kui teie teenija Issandas, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku prohvet ja anägija.

Joseph Smith