Seksyon 128

Usa ka epistola gikan ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, naglakip sa dugang nga mga pagpanudlo sa bunyag alang sa mga patay, pinitsahan sa Nauvoo, Illinois, 6 sa Septyembre 1842 (History of the Church, 5:148–153).

1–5, Lokal ug kinatibuk-an nga mga tigsulat kinahanglan nga momatuod sa pagkatinuod sa mga bunyag alang sa mga patay; 6–9, Ang ilang mga talaan may bili ug nasulat dinhi sa yuta ug didto sa langit; 10–14, Ang dapit bunyaganan susama sa lubnganan; 15–17, Si Elijah mipahiuli sa gahum kalabut sa bunyag alang sa mga patay; 18–21, Ang tanan nga mga yawe, mga gahum, ug mga katungod sa nangagi nga mga kapaigoan napahiuli; 22–25, Malipayon ug mahimayaon nga mga balita nasangyaw alang sa mga buhi ug mga patay.

  INGON nga ako mipahayag nganha kaninyo sa akong sulat sa wala pa ako mobiya sa akong dapit, nga ako mosulat kaninyo matag karon ug unya ug mohatag kaninyo og kasayuran kalabut sa daghan nga mga hilisgutan, karon ako mopadayon sa hilisgutan sa bunyag alang sa mga patay, ingon og kana nga hilisgutan misulod sa akong hunahuna, ug mitandog kini diha sa akong mga pagbati sa labing makusog, sukad ako gigukod sa akong mga kaaway.

  Ako mosulat og pipila ka mga pulong sa pagpadayag nganha kaninyo mahitungod sa usa ka tigsulat. Ako adunay pipila ka dugang nga mga hunahuna kalabut niini nga butang, diin ako karon momatuod. Kana mao, kini gipahayag sa akong una nga sulat nga kinahanglan nga adunay tigsulat, kinsa mao ang saksi, ug usab sa pagpaminaw uban sa iyang mga dunggan, aron siya unta makahimo og talaan sa kamatuoran sa atubangan sa Ginoo.

  Karon, kalabut niini nga butang, malisud sa usa ka tigsulat nga makatambong sa tanan nga higayon, ug mobuhat sa tanan nga buluhaton. Sa paglikay niini nga kalisud, mahimo nga adunay tigsulat nga matudlo sa matag purok sa dakbayan, kinsa takus alang sa pagkuha sa tukma nga mga gihisgutan sa tigum, ug himoa nga siya mokuti pag-ayo ug tukma sa pagkuha sa tibuok nga kahimoan, magmatuod sa iyang talaan nga siya nakakita uban sa iyang mga mata, ug nakadungog uban sa iyang mga dunggan, naghatag sa petsa, ug mga ngalan, ug uban pa, ug sa kasaysayan sa tibuok kalihokan, naghingalan usab og tulo ka mga tawo nga mitambong, kon adunay bisan kinsa nga mitambong, kinsa makamatuod sa bisan unsa nga higayon sa panahon nga tawgon aron pagmatuod, aron sa ba-ba sa duha o tulo ka mga saksi ang matag pulong mapamatud-an.

  Human niana, himoa nga adunay tigsulat sa kinatibuk-an kinsa mao ang hatagan niining uban nga mga talaan, inubanan sa mga sertipiko nga may ilang kaugalingon nga mga pirma, nagmatuod nga ang talaan nga sila mihimo tinuod. Human niana ang tigsulat sa kinatibuk-an sa simbahan mosulat sa talaan ngadto sa kinatibuk-an nga basahon sa simbahan, uban sa mga sertipiko ug sa tanan nga mitambong nga mga saksi, uban sa iyang kaugalingon nga pamahayag nga siya sa pagkatinuod mituo sa pamahayag sa itaas ug ang mga talaan tinuod, gikan sa iyang kahibalo sa kinatibuk-an nga kinaiya ug pagkatudlo niadto nga mga tawo sa simbahan. Ug sa panahon nga kini nahuman sa kinatibuk-an nga basahon sa simbahan, ang talaan pagabalaanon, ug momatuod sa ordinansa nga sama ra nga siya nakakita uban sa iyang mga mata ug nakadungog uban sa iyang mga dunggan, ug mihimo og sama nga talaan diha sa kinatibuk-an nga basahon sa simbahan.

  Kamo tingali makahunahuna nga kini nga han-ay sa mga butang makuti kaayo; apan ako mosulti kaninyo nga kini mao lamang ang pagtubag sa pagbuot sa Dios, pinasubay sa ordinansa ug pagpangandam nga gi-orden ug giandam sa Ginoo sa wala pa ang katukuran sa kalibutan, alang sa kaluwasan sa mga patay kinsa namatay nga walay kahibalo sa ebanghelyo.

  Ug dugang pa, ako buot nga kamo mahinumdom nga si Juan ang Tigpadayag nagpalandong niining mao nga hilisgutan kalabut sa mga patay, sa diha nga siya mipahayag, ingon nga inyong makita nga nahisulat sa Pinadayag 20:12—Ug ako nakakita sa mga patay, bantugan ug dili bantugan, nagtindog sa atubangan sa Dios; ug mga basahon gibuksan; ug lain nga basahon gibuksan, nga mao ang basahon sa kinabuhi; ug ang mga patay gihukman gikan sa mga butang nga nahisulat didto sa mga basahon, sumala sa ilang mga binuhatan.

  Kamo makakita dinhi niini nga kinutlo nga ang mga basahon gibuksan; ug lain nga basahon gibuksan, nga mao ang basahon sa kinabuhi; apan ang mga patay nahukman gikan niadto nga mga butang nga nahisulat didto sa mga basahon, sumala sa ilang mga binuhatan; ang sangputanan niini, ang mga basahon nga gipamulong mao ang mga basahon nga naglangkob sa talaan sa ilang mga binuhatan, ug nagpasabut sa mga talaan nga gihuptan sa ibabaw sa yuta. Ug ang basahon nga mao ang basahon sa kinabuhi mao ang talaan nga gihuptan didto sa langit; ang baruganan nga tukma nga miuyon sa doktrina diin gisugo kaninyo diha sa pagpadayag nga nahilakip sa sulat diin ako misulat nganha kaninyo sa wala pa ang akong pagbiya sa akong dapit—aron sa inyong tanan nga mga pagsulat kini mahisulat didto sa langit.

  Karon, ang matang niini nga ordinansa gipasikad diha sa gahum sa pagkapari, pinaagi sa pagpadayag ni Jesukristo, diin kini gihatag nga bisan unsa ang inyong bugkuson dinhi sa yuta, pagabugkuson didto sa langit, ug bisan unsa ang inyong hubaron dinhi sa yuta pagahubaron didto sa langit. O, sa lain nga mga pulong, sa lain nga pagsabut, bisan unsa ang inyong gitala dinhi sa yuta itala didto sa langit; ug bisan unsa ang wala matala dinhi sa yuta dili itala didto sa langit, kay gikan sa mga basahon ang inyong mga patay pagahukman, sumala sa ilang kaugalingon nga binuhatan, kon sila ba nakapahigayon sa mga ordinansa sa ilang propria persona o pinaagi sa ilang kaugalingon nga mga tinugyanan, sumala sa ordinansa nga giandam sa Dios alang sa ilang kaluwasan gikan sa wala pa ang katukuran sa kalibutan, sumala sa mga talaan diin sila naghupot kalabut sa ilang mga patay.

  Kini maingon ngadto sa uban og usa ka dili kasagaran nga doktrina nga kita naghisgot—ang gahum nga nagsulat o nagbugkos dinhi sa yuta ug nagbugkos didto sa langit. Bisan pa niana, sa tanan nga panahon sa kalibutan, sa matag higayon ang Ginoo mihatag og kapaigoan sa pagkapari ngadto ni bisan kinsa nga tawo pinaagi sa tinuod nga pagpadayag, o ni bisan kinsa nga pundok sa mga tawo, kini nga gahum kanunay nga gihatag. Tungod niini, bisan unsa ang nabuhat niadto nga mga tawo nga may pagtugot, sa ngalan sa Ginoo, ug mibuhat niini sa tukma ug sa higpit nga paagi, ug naghupot og tinuod ug walay sayop nga talaan sa mao, kini nahimo nga usa ka balaod sa ibabaw sa yuta ug didto sa langit, ug dili gayud sumala sa mga sugo sa halangdon nga Jehova. Kini usa ka tinuod nga panultihon. Kinsa ang nakadawat niini

  10 Ug usab, alang sa panig-ingnan, Mateo 16:18, 19: Ug Ako moingon usab nganha kanimo, ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niini nga bato Ako motukod sa akong simbahan; ug ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog batok niini. Ug Ako mohatag nganha kanimo sa mga yawe sa gingharian sa langit; ug bisan unsa ang imong bugkuson dinhi sa yuta pagabugkuson didto sa langit; ug bisan unsa ang imong hubaron dinhi sa yuta pagahubaron didto sa langit.

  11 Karon ang mahinungdanon ug labing dako nga tinagoan sa kinatibuk-an nga butang, ug ang summum bonum sa kinatibuk-an nga hilisgutan nga ania sa atong atubangan naglakip sa pagbaton sa mga gahum sa Balaan nga Pagkapari. Alang kaniya kinsa kini nga mga yawe gihatag walay kalisud sa pagbaton og kahibalo sa mga kamatuoran kalabut sa kaluwasan sa mga katawhan, ingon nga alang sa mga patay ug alang sa mga buhi.

  12 Dinhi niini ang himaya ug dungog, ug pagka-imortal ug kinabuhi nga dayon—Ang ordinansa sa bunyag pinaagi sa tubig, ipaunlod dinha aron sa pagpakita sa pagkasama sa patay, aron ang usa ka baruganan unta mouyon ngadto sa lain; ipaunlod sa ilawom sa tubig ug motunga gikan sa tubig sama diha sa pagkabanhaw sa mga patay sa pagbangon gikan sa ilang mga lubnganan; busa, kini nga ordinansa gitukod aron paghimo og usa ka relasyon ngadto sa ordinansa sa bunyag alang sa mga patay, ingon nga susama sa mga patay.

  13 Ang sangputanan niini, ang dapit bunyaganan natukod ingon nga susama sa lubnganan, ug gimandoan nga gipabutang sa usa ka dapit sa ilawom diin ang mga buhi naanad sa pagpundok, sa pagpakita sa mga buhi ug mga patay, ug nga ang tanan nga mga butang adunay pagkasama, ug aron sila mouyon sa usag usa—aron nga ang kalibutanon mosubay niana nga langitnon, sama sa gipahayag ni Pablo, diha sa 1 Mga Taga-Corinto 15:46, 47, ug 48:

  14 Apan ang nahauna dili mao ang espirituhanon, kon dili ang kinaiyanhon; ug human niana kana nga espirituhanon. Ang una nga tawo gikan sa yuta, yutan-on; ang ikaduha nga tawo mao ang Ginoo gikan sa langit. Kay ingon nga yutan-on, mao usab nga sila yutan-on; og kay ingon nga langitnon, mao usab nga sila langitnon. Ug kay ingon nga ang mga talaan sa yuta kalabut sa inyong mga patay, diin sa tukma gitala, mao usab ang mga talaan sa langit. Kini, busa, mao ang gahum sa pagsilyo ug pagbugkos, ug, sa lain nga pagsabut, ang mga yawe sa gingharian, nga naglangkob sa yawe sa kahibalo.

  15 Ug karon, akong hinigugma nga mga igsoon nga mga lalaki ug babaye, himoa nga ako mopasalig kaninyo nga kini mao ang mga baruganan kalabut sa mga patay ug sa mga buhi nga dili kahatagan og gamay lamang nga pagtagad, ingon kalabut sa atong kaluwasan. Kay ang ilang kaluwasan gikinahanglan ug mahinungdanon sa atong kaluwasan, sama sa gisulti ni Pablo mahitungod sa mga amahan—nga sila kon wala kita dili mahingpit—ni kita kon wala ang atong mga patay mahingpit.

  16 Ug karon, kalabut sa bunyag alang sa mga patay, ako mohatag kaninyo og lain nga kinutlo ni Pablo, 1 Mga Taga-Corinto 15:29: Kon dili unsa man ang ilang buhaton kinsa gibunyagan alang sa mga patay, kon ang mga patay dili na mobangon? Ngano nga sila gibunyagan alang sa mga patay

  17 Ug usab, agi og sumpay niini nga kinutlo ako mohatag kaninyo og kinutlo gikan sa usa sa mga propeta, kinsa mitumong sa iyang mga mata diha sa pagpahiuli sa pagkapari, sa mga himaya nga ipadayag sa katapusan nga mga adlaw, ug sa usa ka talagsaon nga paagi kini nga labing mahimayaon sa tanan nga hilisgutan nga nahiapil sa walay katapusan nga ebanghelyo, ginganlan, ang bunyag alang sa mga patay; kay si Malaquias nag-ingon, sa katapusan nga kapitulo, mga bersikulo ikalima ug ikaunom: Tan-awa, Ako mopadala kaninyo ni Elijah ang propeta sa dili pa moabut ang mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo: Ug siya mopabalik sa kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan, basin unya Ako moabut ug mohampak sa yuta uban sa tunglo.

  18 Ako unta makahatag og labaw nga yano nga paghubad niini, apan kini igo ang kayano nga nahiangay sa akong katuyoan ingon nga kini karon mao. Kini igo na aron masayud, niini nga higayon, nga ang yuta hampakon uban sa tunglo gawas kon adunay nagsumpay nga pipila ka matang o lain tali sa mga amahan ug sa mga anak, diha sa pipila ka mga hilisgutan o lain—ug tan-awa unsa kana nga hilisgutan? Kini mao ang bunyag alang sa mga patay. Kay kita kon wala sila dili mahimo nga hingpit; ni sila kon wala kita. Wala kanila ni kanato ang mahingpit kon wala kadto kinsa namatay usab diha sa ebanghelyo; kay gikinahanglan kini sa pagpasiuna sa kapaigoan sa kahingpitan sa panahon, diin nga kapaigoan karon nagsugod na, nga ang tibuok ug walay kulang ug hingpit nga pagkahiusa, ug pagkasumpay sa mga kapaigoan, ug mga yawe, ug mga gahum, ug mga himaya kinahanglan nga mahitabo, ug ipadayag gikan sa mga adlaw ni Adan bisan niini nga panahon. Ug dili lamang niini, apan kadto nga mga butang nga wala mapadayag gikan sa katukuran sa kalibutan, apan gitago gikan sa maalamon ug mabuot, ipadayag ngadto sa mga bata ug mga masuso karon, dinhi niini nga kapaigoan sa kahingpitan sa mga panahon.

  19 Karon, unsa ang atong nadungog mahitungod sa ebanghelyo diin kita nakadawat? Ang tingog sa kalipay! Ang tingog sa kalooy gikan sa langit; ug tingog sa kamatuoran gikan sa yuta; malipayon nga mga balita alang sa mga patay; ang tingog sa kalipay alang sa mga buhi ug sa mga patay; malipayon nga mga balita sa hingpit nga kalipay. Pagkatahum diha sa mga bukid sa mga tiil niadto nga nagdala sa malipayon nga mga balita sa maayo nga mga butang, ug nag-ingon ngadto sa Zion: Tan-awa, ang imong Dios naghari! Ingon sa mga yamog sa Carmel mao usab ang kahibalo sa Dios mokunsad diha kanila!

  20 Ug usab, unsa ang atong nabati? Malipayon nga mga balita gikan sa Cumorah! Si Moroni, usa ka anghel gikan sa langit, nagpadayag sa katumanan sa mga propeta—ang basahon nga ipadayag. Ang tingog sa Ginoo sa kamingawan sa Fayette, lalawigan sa Seneca, nagpahayag sa tulo ka mga saksi sa pagpamatuod sa basahon! Ang tingog ni Miguel sa baybayon sa Susquehanna, nagpaila sa yawa sa diha nga siya nagpakita ingon nga usa ka anghel sa kahayag! Ang tingog ni Pedro, Santiago, ug Juan diha sa kamingawan taliwala sa Harmony, lalawigan sa Susquehanna, ug sa lungsod sa Colesville, lalawigan sa Broome, sa suba sa Susquehanna, nagpahayag sa ilang kaugalingon ingon nga naghupot sa mga yawe sa gingharian, ug sa kapaigoan sa kahingpitan sa panahon!

  21 Ug usab, ang tingog sa Dios diha sa lawak sa tigulang nga si Amahan Whitmer, sa lungsod sa Fayette, lalawigan sa Seneca, ug sa nagkalain-lain nga mga panahon, ug sa nagkalain-lain nga mga dapit taliwala sa tanan nga mga panaw ug mga kalisdanan niini nga Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw! Ug ang tingog ni Miguel, ang arkanghel; ang tingog ni Gabriel, ug ni Rafael, ug sa nagkalain-lain nga mga anghel, gikan ni Miguel o Adan hangtud karon nga panahon, nagpahayag sa ilang tanan nga mga kapaigoan, ilang mga katungod, ilang mga yawe, ilang mga dungog, ilang pagkaharianon ug himaya, ug gahum sa ilang pagkapari; naghatag og pagtulun-an ngadto sa lain nga pagtulun-an, naghatag og lagda ngadto sa lain nga lagda; karon gamay, ug sa lain nga panahon gamay; naghatag kanato og kalipay pinaagi sa pagpugong niana nga moabut, nagmatuod sa atong paglaum!

  22 Mga kaigsoonan, kita dili ba mopadayon sa hilabihan nga mahinungdanon nga katuyoan? Padayon ug ayaw pagsibug. Pagmaisugon, mga kaigsoonan; ug sa kanunay, ngadto sa kadaugan! Himoa ang inyong mga kasingkasing nga magmaya, ug paglipay sa hilabihan. Himoa ang yuta sa kalit motungha ngadto sa pag-awit. Himoa ang mga patay nga mopahayag og mga awit sa walay katapusan nga pagdayeg ngadto ni Hari Immanuel, kinsa na-orden, sa wala pa ang kalibutan, niana nga nakahimo kanato sa pagtubos kanila gikan sa ilang bilanggoan; kay ang binilanggo mahimo nga gawasnon.

  23 Himoa ang mga bukid nga mosinggit sa kalipay, ug tanan kamo nga mga walog mosinggit og kusog; ug tanan kamo nga mga dagat ug uga nga mga yuta mosulti sa mga kahibulongan sa inyong Walay Katapusan nga Hari! Ug kamo nga mga suba, ug mga sapa, ug mga sapa-sapa, mobaha uban sa kalipay. Himoa ang mga kalasangan ug ang tanan nga mga kakahoyan sa umahan nga modayeg sa Ginoo; ug kamo nga mga gahi nga mga bato mohilak sa kalipay! Ug himoa ang adlaw, buwan, ug mga bitoon sa kabuntagon nga moawit nga maghiusa, ug himoa ang tanan nga mga anak sa Dios nga mosinggit sa kalipay! Ug himoa ang walay katapusan nga mga linalang mopahayag sa iyang mga ngalan hangtud sa kahangturan! Ug usab Ako moingon, unsa ka mahimayaon ang tingog nga atong nadungog gikan sa langit, nagpahayag diha sa atong mga dunggan, himaya, ug kaluwasan, ug dungog, ug pagka-imortal, ug kinabuhi nga dayon; mga gingharian, mga kayutaan, ug mga kagamhanan!

  24 Tan-awa, ang mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo hapit na; ug kinsa ang makasud-ong sa adlaw sa iyang pag-anhi, ug kinsa ang makalahutay sa panahon nga siya mopakita? Kay siya sama sa usa ka kalayo sa magtutunaw, ug sama sa sabon sa tiglaba; ug siya molingkod ingon sa magtutunaw ug tiglunsay sa pilak, ug siya mohugas sa mga anak ni Levi, ug mohinlo kanila ingon sa bulawan ug pilak, aron sila mohalad ngadto sa Ginoo og usa ka halad sa pagkamatarung. Kita kinahanglan, busa, ingon nga usa ka simbahan ug usa ka katawhan, ug ingon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, mohalad ngadto sa Ginoo og usa ka halad sa pagkamatarung; ug kita mohalad sa sulod sa iyang balaan nga templo, sa panahon nga kini mahuman, usa ka basahon nga naglangkob sa mga talaan sa atong mga patay, nga takus sa tanan nga pagdawat.

  25 Mga kaigsoonan, ako adunay daghan nga mga butang nga isulti kaninyo mahitungod sa hilisgutan; apan sa karon motapos, ug mopadayon sa hilisgutan sa lain nga panahon. Ako, sa kanunay, ang inyong mapainubsanon nga sulugoon ug matinud-anon nga higala.

Joseph Smith.