Õpetus ja Lepingud

130. osa

Prohvet Joseph Smithi poolt Illinoisi osariigis Ramuses 2. aprillil 1843 antud selgitused (History of the Church, kd 5, lk-d 323–325).

1–3 Inimesele võivad ilmuda Isa ja Poeg isiklikult. 4–7 Inglid elavad selestilisel taevakehal. 8–9 Selestilisest maast saab suur Uurim ja Tummim. 10–11 Kõigile, kes astuvad selestilisse maailma, antakse valge kivike. 12–17 Prohvetile ei ole antud teada teise tulemise aega. 18–19 Selles elus omandatud mõistmine jääb ülestõusmisel koos meiega. 20–21 Kõik õnnistused tulevad seadusele kuuletumise kaudu. 22–23 Isal ja Pojal on lihast ja luust kehad.

1 Kui ailmub Päästja, me näeme teda, nagu ta on. Me näeme, et ta on binimene nagu me isegi.

2 Ja samasugune omavaheline läbikäimine, nagu on meie vahel siin, on meie vahel seal, ainult et sellega käib kaasas aigavene hiilgus, millist hiilgust meil praegu ei ole.

3 Johannese 14:23 – aIsa ja bPoja ilmumine selles salmis on isiklik cilmumine; ning ettekujutus, et Isa ja Poeg delavad inimese südames, on vana lahkusuline arusaam ja on vale.

4 Vastuseks küsimusele: Kas Jumala aaja, ingli aja, prohveti aja ja inimese aja arvestamine ei olene mitte taevakehast, millel nad elavad?

5 ma vastan: Jah. Kuid sellel maal ei teeni ühtegi ainglit peale nende, kes kuuluvad või on kuulunud selle juurde.

6 Inglid ei ela sellisel taevakehal, nagu on see maa,

7 vaid nad elavad Jumala läheduses, maakeral, mis on nagu aklaasi- ja btulemeri, kus kõik asjad on ilmsiks tehtud nende hiilguseks, minevik, olevik ja tulevik, ja on jätkuvalt Issanda ees.

8 Paik, kus elab Jumal, on suur aUurim ja Tummim.

9 See amaa oma pühitsetud ja surematus seisundis tehakse kristalli sarnaseks ja sellest saab seda asustavatele elanikele Uurim ja Tummim, mille abil tehakse neile, kes selle peal elavad, ilmsiks kõik, mis puudutab alamat kuningriiki ehk kõiki madalama korra kuningriike; ja see maa saab Kristuse omaks.

10 Siis saab Ilmutuse 2:17 mainitud valge kivike Uurimiks ja Tummimiks igaühele, kes selle saab, mille abil tehakse ilmsiks see, mis puudutab kõrgema korra kuningriike;

11 ja igaühele, kes tuleb selestilisse kuningriiki, antakse avalge kivike, millele on kirjutatud buus nimi, mida ei tea ükski peale selle, kes selle saab. See uus nimi on võtmesõnaks.

12 Ma kuulutan prohvetlikult Issanda Jumala nimel, et ahädad, mis põhjustavad enne Inimese Poja tulemist suurt verevalamist, saavad alguse bLõuna-Carolina osariigist.

13 Tõenäoliselt võib see üles kerkida orjapidamise küsimuses. Seda teatas mulle hääl, kui ma 25. detsembril 1832 selle asja kohta tõsiselt palvetasin.

14 Kord, kui ma palvetasin väga tõsiselt, et saada teada Inimese Poja atulemise aega, kuulsin ma häält, mis ütles järgmist:

15 Joseph, mu poeg, kui sa elad, kuni sa oled kaheksakümmend viis aastat vana, näed sa Inimese Poja palet; seepärast olgu sellest küllalt ja ära mind selle asjaga enam rohkem vaeva.

16 Ja mind jäeti nõnda, ja ma ei osanudki arvata, kas see tulemine viitab tuhandeaastase rahuriigi algusele või mõnele muule eelnevale ilmumisele või et kas ma suren ja näen siis tema palet.

17 Ma usun, et Inimese Poja tulek ei sünni enne seda aega.

18 Mis iganes amõistmise taseme me omandame selles elus, see jääb bülestõusmisel meiega.

19 Ja kui keegi omandab selles elus oma ausinuse ja bkuulekuse kaudu suuremat cteadmist ja mõistmist kui teine, on tal sedavõrd suuremad deelised tulevases maailmas.

20 On olemas aseadus, mis on tagasivõetamatult otsustatud taevas benne selle maailma rajamist, millel põhinevad kõik cõnnistused.

21 Ja kui me saame Jumalalt mõne õnnistuse, tuleb see kuulekuse tõttu sellele seadusele, millel see õnnistus põhineb.

22 aIsal on lihast ja luust bkeha, sama käegakatsutav nagu inimeselgi; Pojal samuti; kuid cPühal Vaimul ei ole lihast ja luust keha, vaid tema on vaimisik. Kui ei oleks nõnda, ei saaks Püha Vaim meis elada.

23 Inimene võib saada aPüha Vaimu ja see võib laskuda tema peale ja mitte jääda temaga.