Ajaran dan Perjanjian

Bagian 131

Petunjuk oleh Joseph Smith sang Nabi, diberikan di Ramus, Illinois, 16 dan 17 Mei 1843 (History of the Church, 5:392–393).

1–4, Pernikahan selestial penting untuk permuliaan di dalam surga yang paling tinggi; 5–6, Bagaimana manusia dimeteraikan pada kehidupan kekal dijelaskan; 7–8, Semua roh adalah zat.

1 Di dalam akemuliaan selestial ada tiga surga atau tingkat;

2 Dan supaya mendapatkan yang apaling tinggi, seseorang mesti masuk ke dalam tata tertib keimamatan ini [artinya perjanjian bpernikahan yang baru dan abadi];

3 Dan jika tidak dia lakukan, dia tidak dapat mendapatkannya.

4 Dia boleh masuk ke dalam yang lain, tetapi itu adalah akhir bagi kerajaannya; dia tidak dapat memperoleh apeningkatan.

5 (17 Mei 1843.) Firman anubuat yang lebih pasti berarti tahunya seseorang bahwa dia bdimeteraikan pada ckehidupan kekal, melalui wahyu dan roh nubuat, melalui kuasa Imamat Kudus.

6 Tidaklah mungkin bagi seseorang untuk adiselamatkan dalam bketidaktahuan.

7 Tidak ada sesuatu pun yang adalah zat tak berwujud. Semua aroh adalah zat, tetapi lebih halus atau murni, dan hanya dapat dibedakan melalui bmata yang lebih murni;

8 Kita tidak dapat melihatnya; tetapi ketika tubuh kita dimurnikan kita akan melihat bahwa itu seluruhnya adalah zat.