Õpetus ja Lepingud

132. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Illinoisi osariigis Nauvoos, üles kirjutatud 12. juulil 1843. See puudutab uut ja igavikulist lepingut, mille juurde kuulub abielulepingu igavikulisus ja samuti mitmenaisepidamine (History of the Church, kd 5, lk-d 501–507). Kuigi see ilmutus pandi kirja 1843. aastal, on ajalooliste ülestähenduste põhjal ilmne, et selles ilmutuses sisalduvad õpetused ja põhimõtted olid prohvetile teada juba alates aastast 1831.

1–6 Ülendus saadakse uue ja igavikulise lepingu kaudu. 7–14 Esitatakse selle lepingu asjaolud ja tingimused. 15–20 Selestiline abielu ja pereüksuse jätkumine võimaldavad inimestel saada jumalateks. 21–25 Kitsas ja ahas tee viib igaveste eludeni. 26–27 Püha Vaimu teotamise kohta antud seadus. 28–39 Kõikide aegade prohvetitele ja pühadele antakse lubadused igavesest juurdekasvust ja ülendusest. 40–47 Joseph Smithile antakse vägi siduda ja pitseerida nii maa peal kui taevas. 48–50 Issand pitseerib tema peale tema ülenduse. 51–57 Emma Smithil soovitatakse olla truu ja ustav. 58–66 Esitatakse mitmenaisepidamist valitsevad seadused.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand sinule, mu teenija Joseph, et kuivõrd sa oled küsinud minu käest, et saada teada ja mõista, et kuidas mina, Issand, mõistsin õigeks minu teenijad Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi, samuti ka minu teenijad Moosese, Taaveti ja Saalomoni, mis puutub põhimõttesse ja õpetusse, et neil oli palju anaisi ja liignaisi –

2 vaata ja ennäe, mina olen Issand, sinu Jumal, ja ma annan sinule selle asja kohta vastuse.

3 Seepärast, avalmista oma süda ette vastu võtma ja kuuletuma neile juhistele, mis ma sulle nüüd annan; sest kõik need, kellele see seadus on ilmutatud, peavad sellele kuuletuma.

4 Sest vaata, ma ilmutan sinule uue ja igavikulise alepingu; ja kui te selles lepingus ei püsi, olete te bneetud, sest keegi ei või ctagasi lükata seda lepingut ja seejärel saada luba siseneda minu hiilgusesse.

5 Sest kõik, kes tahavad saada minu käest aõnnistust, peavad püsima selles bseaduses, mis selle õnnistuse jaoks määrati, ning selle tingimustes, mis seati enne maailma rajamist.

6 Ja mis puutub uude ja aigavikulisse lepingusse, siis see seati minu bhiilguse täiuseks; ja see, kes võtab vastu selle täiuse, peab püsima, ja tal tuleb püsida seaduses või ta saab neetud, ütleb Issand Jumal.

7 Ja tõesti, ma ütlen teile, et selle seaduse atingimused on need: kõik lepingud, kokkulepped, seotused, kohustused, bvanded, tõotused, toimingud, liidud, ühendused või ootused, mida ei ole tehtud ega sõlmitud ega cpitseeritud lubaduse dPüha Vaimuga nii ajaks kui igavikuks, mis on kõige püham, selle poolt, kes on võitud, eilmutuse ja käsu läbi minu võitu vahendusel, kelle ma olen määranud maa peal hoidma seda väge (ja viimasel ajal olen ma määranud seda väge hoidma oma teenija Josephi ja kunagi ei ole maa peal korraga rohkem kui üks, kellele see vägi ja preesterluse fvõtmed antud on), ei oma mingit mõju, väärtust või jõudu surnuist ülestõusmises või pärast seda, sest kõik kokkulepped, mida pole tehtud sellel eesmärgil, lõpevad siis, kui inimesed on surnud.

8 Vaata, minu koda on korra koda, ütleb Issand Jumal, ja mitte segaduse koda.

9 Kas ma kiidan heaks aohverduse, ütleb Issand, mis pole tehtud minu nimel?

10 Või kas ma võtan teie käest vastu selle, mida mina pole amääranud?

11 Ja kas ma määran teile midagi, mis pole vastavalt seadusele, nimelt nagu mina ja mu Isa teile amäärasime enne, kui maailm oli?

12 Mina olen Issand, sinu Jumal, ja ma annan teile selle käsu – et ükski inimene ei apääse Isa juurde muidu, kui minu või minu sõna kaudu, mis on minu seadus, ütleb Issand.

13 Ja kõik, mis on maailmas, olgu see seatud inimeste, aujärgede või valitsuste või võimude või tuntud nimedega asjade poolt, mis iganes need ka ei oleks, mis ei ole minu või minu sõna kaudu, ütleb Issand, kistakse maha ja need ei ajää alles pärast seda, kui inimesed on surnud, samuti mitte ülestõusmises ega pärast seda, ütleb Issand, sinu Jumal.

14 Sest kõik, mis jääb, on minust; ja kõik, mis ei ole minust, seda raputatakse ja see hävitatakse.

15 Seepärast, kui mees avõtab maailmas endale naise ja kui ta ei abiellu minu ega minu sõna kaudu ja ta teeb temaga lepingu nii kauaks, kuni ta on maailmas ja naine koos temaga, ei ole nende leping ja abielu enam jõus siis, kui nad on surnud ja nad on maailmast väljas; seepärast, kui nad on maailmast väljas, ei ole nad seotud ühegi seadusega.

16 Seepärast, kui nad on maailmast väljas, ei võta nad naist ega alähe mehele, vaid on määratud bingliteks taevas, millised inglid on teenivad inglid, määratud teenima neid, kes on palju rohkema ja suurema igavese hiilguse väärilised.

17 Sest need inglid ei püsinud minu seaduses, seepärast, nad ei saa laieneda, vaid nad jäävad oma päästetud seisundis kogu igavikuks eraldi ja üksikuks, ilma ülenduseta; ja nad ei ole sealtpeale jumalad, vaid on Jumala inglid igavesest ajast igavesti.

18 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Kui mees võtab naise ja teeb temaga lepingu ajaks ja kogu igavikuks, kui see leping ei ole minu või minu sõna kaudu, mis on minu seadus, ja seda ei ole pitseerinud lubaduse Püha Vaimuga see, kelle ma olen võidnud ja kellele määranud selle väe, siis ei ole see enam kehtiv ega jõus siis, kui nad on maailmast väljas, sest nad ei ole ühendatud minu kaudu, ütleb Issand, ega minu sõna kaudu. Kui nad on maailmast väljas, ei saa seda seal vastu võtta, sest sinna on määratud inglid ja jumalad, kellest nad ei saa mööda; nad ei saa seepärast pärida minu hiilgust, sest minu koda on korra koda, ütleb Issand Jumal.

19 Ja taas, tõesti ma ütlen teile: Kui mees võtab naise minu sõna kaudu, mis on minu seadus, ja auue ja igavikulise lepingu kaudu ja selle bpitseerib neile clubaduse Püha Vaimuga see, kes on võitud, kellele ma olen määranud selle väe ja selle preesterluse dvõtmed; ja neile öeldakse: Te tulete esile esimesel ülestõusmisel; ja kui see sünnib pärast esimest ülestõusmist, siis järgmisel ülestõusmisel; ja pärite eaujärjed, kuningriigid, valitsused ja võimud, võimkonnad, kõik kõrgused ja sügavused – siis kirjutatakse Talle fEluraamatusse, et ta ei tohi mõrvata, valades süütut verd, ja kui te püsite minu lepingus ja ei mõrva, valades süütut verd, tehakse neile kõiges nõnda, mida iganes minu teenija nende peale pani, ajas ja kogu igavikus; ja see on täies jõus, kui nad on maailmast väljas; ja nad mööduvad inglitest ja jumalatest, kes on sinna seatud, oma gülenduse ja hiilguse juurde kõigis asjus, nagu nende pea peale pitseeriti, milline hiilgus on järeltuleva seemne täius ja jätkumine igavesest ajast igavesti.

20 Siis on nad jumalad, sest neil pole lõppu; seepärast, nad on igavikulisusest igavikulisuseni, sest et nad jätkuvad; siis on nad kõigest kõrgemal, sest kõik asjad on neile alamad. Siis on nad ajumalad, sest neil on bkõik võim ja inglid on neile alamad.

21 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et kui te ei püsi minu aseaduses, ei küündi te selle hiilguseni.

22 Sest akitsas on värav ja ahtake on btee, mis viib ülendusse ja celude jätkumisse, ja vähe on neid, kes selle leiavad, sest te ei võta mind maailmas vastu ega tunne mind.

23 Aga kui te võtate mu maailmas vastu, saate te mind tundma ja saate oma ülenduse; et akus mina olen, saate olema teiegi.

24 aIgavesed elud on see – tunda ainust tarka ja tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle ta on bsaatnud. See olen mina. Võtke seepärast vastu minu seadus.

25 aLai on värav ja avar on tee, mis viib bsurmadeni; ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad, sest nad ei cvõta mind vastu ega püsi minu seaduses.

26 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: Kui mees võtab naise vastavalt minu sõnale ja nad pitseeritakse lubaduse aPüha Vaimuga vastavalt minu määrusele ja mees või naine teeb mistahes pattu või rikub või astub üle uuest igavikulisest lepingust ja teeb kõiksugu jumalateotust ja kui nad ei btapa, valades süütut verd, tulevad nad siiski esile esimesel ülestõusmisel ja astuvad oma ülendusse; kuid nad hävitatakse lihas ja cantakse üle dSaatana löökide kätte kuni lunastuse päevani, ütleb Issand Jumal.

27 Püha Vaimu ateotamine, mida ei banta andeks ei maailmas ega maailmast väljas, seisneb selles, et te tapate, valades süütut verd, ja olete nõus minu surmaga pärast seda, kui te olete vastu võtnud minu uue ja igavikulise lepingu, ütleb Issand Jumal; ja see, kes ei püsi selles seaduses, ei või mingil juhul siseneda minu hiilgusesse, vaid saab cneetud, ütleb Issand.

28 Mina olen Issand, sinu Jumal, ja ma annan sinule oma püha preesterluse seaduse, nagu mina ja mu Isa määrasime enne, kui maailm oli.

29 aAabraham sai kõik asjad, mis ta sai, ilmutuse ja käsu kaudu, minu sõna kaudu, ütleb Issand, ja ta on astunud oma ülendusse ja istub oma aujärjel.

30 Aabraham sai alubadused oma seemne ja oma niuete vilja kohta – kelle bniuetest sinagi oled, nimelt minu teenija Joseph – kes pidid jätkuma nii kaua, kuni nad on maailmas; ja mis puutub Aabrahami ja tema seemnesse, siis nad pidid jätkuma maailmast väljaspoolgi; nii maailmas kui ka maailmast väljaspool pidid nad jätkuma sama arvutult kui on ctähti; või kui te loeksite kokku ka liivaterad mererannas, ei suudaks te neid loendada.

31 See lubadus on ka teile, sest teie olete aAabrahamist ja lubadus anti Aabrahamile; ja selle seaduse kaudu toimub minu Isa tööde jätkumine, millega ta enesele hiilgust toob.

32 Minge siis ja tehke Aabrahami ategusid; astuge minu seadusesse ja te saate päästetud.

33 Aga kui te ei astu minu seadusesse, ei saa te vastu võtta minu Isa lubadust, mille ta andis Aabrahamile.

34 Jumal akäskis Aabrahami ja bSaarai andis Aabrahamile naiseks cHaagari. Ja miks ta seda tegi? Sest see oli seadus, ja Haagarist lähtus palju inimesi. Seepärast oli see lisaks muudele asjadele ka lubaduste täitmine.

35 Kas Aabraham oli seepärast süüdimõistmise all? Tõesti, ma ütlen teile: Ei, sest mina, Issand, akäskisin seda.

36 Aabrahamil akästi ohverdada oma poeg bIisak; ometi oli kirjutatud: Sa ei tohi ctappa! Aabraham siiski ei keeldunud, ja see arvati temale dõigemeelsuseks.

37 Aabraham sai aliignaisi ja need sünnitasid talle lapsi; ja see arvati temale õigemeelsuseks, sest nad anti temale ja ta püsis minu seaduses; nagu ka Iisak ja bJaakob tegid üksnes seda, mis neil kästi; ja kuna see, mis nad tegid, polnud midagi muud kui see, mis neil kästi, on nad astunud oma cülendusse vastavalt lubadustele ja nad istuvad aujärgedel ja ei ole mitte inglid, vaid on jumalad.

38 Ka aTaavet sai bpalju naisi ja liignaisi, ja samuti minu teenijad Saalomon ja Mooses, nagu ka paljud teised minu teenijad loomise algusest kuni praeguse ajani; ja nad ei patustanud milleski muus kui neis asjades, mida nad ei saanud minult.

39 Taaveti naised ja liignaised aanti temale minult minu teenija Naatani ja teiste prohvetite käe läbi, kellel olid selle väe bvõtmed; ja ta ei patustanud minu vastu üheski neist asjadest, välja arvatud cUurija ja tema naise juhtum; ja sellepärast on ta langenud oma ülendusest ja saanud kätte oma osa; ja ta ei päri neid maailmast väljas, sest ma dandsin nad teisele, ütleb Issand.

40 Mina olen Issand, sinu Jumal, ja ma andsin sinule, minu teenija Joseph, ülesande ja ma ataastan kõik asjad. Palu, mida sa tahad, ja sulle antakse vastavalt minu sõnale.

41 Ja kuna sa oled küsinud abielurikkumise kohta, siis tõesti, tõesti, ma ütlen sinule: Kui mees võtab naise uues ja igavikulises lepingus ja kui naine on teise mehega ja mina ei ole seda naisele määranud püha võidmisega, on naine rikkunud abielu ja ta hävitatakse.

42 Kui naine ei ole uues ja igavikulises lepingus ja ta on teise mehega, on ta arikkunud abielu.

43 Ja kui tema mees on teise naisega ja mees oli seotud avandega, on mees murdnud oma vannet ja rikkunud abielu.

44 Ja kui naine ei ole rikkunud abielu, vaid on süüta ja ei ole murdnud oma vannet ja ta teab seda, ja mina ilmutan seda sinule, mu teenija Joseph, siis on sul minu püha preesterluse väe kaudu vägi võtta see naine ja anda sellele, kes ei ole abielu rikkunud, vaid on olnud austav; sest tema tehakse valitsejaks palju üle.

45 Sest ma olen andnud sinule preesterluse avõtmed ja väe, millega ma btaastan kõik asjad ja millega ma teen sulle parajal ajal teatavaks kõik asjad.

46 Ja tõesti, tõesti, ma ütlen sinule, et mille iganes sa apitseerid maa peal, see saab pitseeritud taevas; ja mille iganes sa seod maa peal minu nimel ja minu sõna kaudu, ütleb Issand, see saab igavesti seotud taevais; ja kelle iganes patud sa bkustutad maa peal, need saavad igaveseks kustutatud taevais; ja kelle iganes patud sa maa peal kinnitad, need saavad kinnitatud taevas.

47 Ja taas, tõesti, ma ütlen: Keda iganes sa õnnistad, seda õnnistan mina, ja kelle iganes sa nead, selle anean mina, ütleb Issand; sest mina, Issand, olen sinu Jumal.

48 Ja taas, tõesti, ma ütlen sulle, minu teenija Joseph, et mida iganes sa annad maa peal ja kellele iganes sa kellegi annad maa peal minu sõna kaudu ja vastavalt minu seadusele, sellega kaasnevad õnnistused ja mitte needused, ja minu vägi, ütleb Issand, ja see pole süüdimõistmise all ei maa peal ega taevas.

49 Sest mina olen Issand, sinu Jumal, ja ma olen sinuga isegi kuni maailma alõpuni ja läbi kogu igaviku; sest tõesti, ma bpitseerin sinu peale sinu cülenduse ja valmistan aujärje sinu jaoks oma Isa kuningriigis koos Aabrahami, sinu disaga.

50 Vaata, ma olen näinud sinu aohverdusi ja ma annan andeks kõik sinu patud; ma olen näinud sinu ohverdusi, mis sa oled toonud, et täita kuulekalt seda, mis ma olen sinule rääkinud. Seepärast, mine ja ma valmistan sinule väljapääsutee, nagu ma bvõtsin vastu Aabrahamilt tema poja Iisaki ohverdamise.

51 Tõesti, ma ütlen sulle: Ma annan käsu minu ümmardajale Emma Smithile, sinu naisele, kelle ma olen sinule andnud, et ta peatuks ja ei võtaks vastu seda, mida ma käskisin sinul temale pakkuda; sest ma tegin seda, ütleb Issand, et teid kõiki proovile panna, nagu ma tegin Aabrahamiga, ja et ma võiksin lepingu ja ohverduse kaudu nõuda teie käest ohvriandi.

52 Ja võtku minu ümmardaja aEmma Smith vastu kõik need, kes on antud minu teenijale Josephile ja kes on minu ees vooruslikud ja puhtad; ja need, kes ei ole puhtad ja on öelnud, et nad on puhtad, need hävitatakse, ütleb Issand Jumal.

53 Sest mina olen Issand, sinu Jumal, ja teil tuleb kuuletuda minu häälele; ja ma lasen oma teenijal Josephil saada valitsejaks paljude asjade üle; sest olles väheste asjade üle, on ta olnud austav, ja nüüdsest peale ma tugevdan teda.

54 Ja ma käsin minu ümmardajal Emma Smithil jääda minu teenija Josephi juurde ja hoida ainult tema ja mitte kellegi teise poole. Ent kui ta ei taha püsida selles käsus, siis ta hävitatakse, ütleb Issand; sest mina olen Issand, sinu Jumal, ja ma hävitan tema, kui ta ei püsi minu seaduses.

55 Aga kui ta ei taha püsida selles käsus, siis tuleb minu teenijal Josephil teha tema heaks kõik asjad nii, nagu ta on öelnud; ja ma õnnistan Josephit ja teen ta paljuks ja annan talle selles maailmas asajakordselt isasid ja emasid, vendi ja õdesid, maju ja maid, naisi ja lapsi ja bigaveste elude kroone igavestes maailmades.

56 Ja taas, tõesti, ma ütlen: Andku mu ümmardaja minu teenijale Josephile aandeks tema eksimused; ja siis saab ta ise andeks omaenda eksimused, millega ta on eksinud minu vastu; ja mina, Issand, sinu Jumal, õnnistan teda ja teen tema paljuks ja lasen ta südamel rõõmustada.

57 Ja taas, ma ütlen: Ärgu minu teenija Joseph andku enda käest ära oma vara, et vaenlane ei saaks tulla ja teda hävitada; sest aSaatan püüab hävitada; sest mina olen Issand, teie Jumal, ja tema on minu teenija; ja vaata, ja ennäe, mina olen temaga, nagu ma olin Aabrahami, sinu isaga kuni tema bülenduse ja hiilguseni välja.

58 Nüüd, mis puutub apreesterluse seadusesse, siis selle juurde kuulub palju asju.

59 Tõesti, kui minu Isa kutsub mehe, nagu kutsuti aAaron minu enda häälega ja tema häälega, kes mind saatis, ja ma olen andnud temale selle preesterluse väe bvõtmed, kui ta teeb midagi minu nimel ja kooskõlas minu seaduse ja minu sõnaga, ei tee ta pattu ja ma mõistan tema õigeks.

60 Ärgu seepärast keegi süüdistagu minu teenijat Josephit, sest mina mõistan tema õigeks; sest ta toob selle ohverduse, mis ma tema käest nõuan tema üleastumiste eest, ütleb Issand, teie Jumal.

61 Ja taas, mis puutub preesterluse seadusesse – kui mõni mees võtab naiseks aneitsi ja tahab võtta veel bteise ja esimene annab oma nõusoleku, ja kui mees võtab teise ja nad on neitsid ja ei ole andnud vannet ühelegi teisele mehele, mõistetakse mees õigeks; ta ei saa abielu rikkuda, sest nad on temale antud; sest ta ei saa rikkuda abielu sellega, kes kuulub temale ja mitte kellelegi teisele.

62 Ja kui temale on selle seadusega antud kümme neitsit, ei saa ta rikkuda abielu, sest nad kuuluvad temale ja nad on antud temale; seepärast on ta mõistetud õigeks.

63 Aga kui üks või keegi neist kümnest neitsist on pärast seda, kui ta on naiseks võetud, mõne teise mehega, on ta rikkunud abielu ja ta hävitatakse; sest nad on antud mehele, et apaljuneda ja täita maa vastavalt minu käsule ja et täita lubadus, mis anti minu Isa poolt enne maailma rajamist ja nende ülenduseks igavestes maailmades, et nad võiksid tuua ilmale inimhingi; sest selles seisneb minu Isa btöö, et ta võiks saada austatud.

64 Ja taas, tõesti, tõesti, ma ütlen teile: Kui kellelgi mehel, kes hoiab selle väe võtmeid, on naine ja ta õpetab temale minu preesterluse seadust, mis puudutab neid asju, siis tuleb naisel uskuda ja teda toetada või ta hävitatakse, ütleb Issand, teie Jumal; sest ma hävitan tema; sest ma teen oma nime suureks kõigi nende peal, kes võtavad vastu ja püsivad minu seaduses.

65 Seepärast, kui naine ei võta seda seadust vastu, on minu ees seaduslik, et mees saab kõik need asjad, mis iganes mina, Issand, tema Jumal, temale annan, sest naine ei uskunud ja ei toetanud teda vastavalt minu sõnale; ja naisest saab siis üleastuja ja mees on vabastatud Saarai seadusest, kes toetas Aabrahami vastavalt seadusele, kui ma käskisin Aabrahamil võtta naiseks Haagar.

66 Ja nüüd, mis puutub sellesse seadusesse, tõesti, tõesti, ma ütlen teile: Pärastpoole ma ilmutan teile rohkem; seepärast, olgu sellest praeguseks küllalt. Vaata, mina olen Alfa ja Oomega. Aamen.