Õpetus ja Lepingud

133. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 3. novembril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 229–234). Eessõnaks sellele ilmutusele kirjutas prohvet: „Tol ajal oli mitmeid asju, mida kiriku vanemad soovisid teada evangeeliumi kuulutamise kohta maa elanikele ja kogunemise kohta; ja et kõndida õige valguse järgi ning saada juhatust kõrgest, küsisin ma Issanda käest 3. novembril 1831 ja sain järgneva tähtsa ilmutuse” (History of the Church, kd 1, lk 229). See osa liideti Õpetuse ja Lepingute raamatule algul lisana, hiljem anti sellele number.

1–6 Pühadel kästakse valmistuda teiseks tulemiseks. 7–16 Kõigil inimestel kästakse põgeneda Babülonist, tulla Siionisse ja valmistuda Issanda suureks päevaks. 17–35 Ta seisab Siioni mäel, mandrid saavad üheks maaks ja kadunud suguharud pöörduvad tagasi. 36–40 Evangeelium taastati Joseph Smithi kaudu, et seda jutlustataks kogu maailmas. 41–51 Issand tuleb alla kätte maksma pahelistele. 52–56 See saab olema tema lunastatute aasta. 57–74 Evangeelium tuleb välja saata pühade päästeks ja paheliste hävinguks.

1 Võtke kuulda, oo teie, minu kiriku rahvas, ütleb Issand, teie Jumal, ja kuulake Issanda sõna, mis käib teie kohta –

2 Issand, kes atuleb äkitselt oma templisse; Issand, kes tuleb alla maailma needusega bkohut mõistma; jah, kõigile rahvastele, kes unustavad Jumala, ja kõigile jumalakartmatutele teie seast.

3 Sest ta apaljastab oma püha käsivarre kõigi rahvaste silme all ning kõik maa ääred saavad näha oma Jumala bpäästet.

4 Mispärast, valmistuge, valmistuge ette, oo minu rahvas; pühitsege endid; kogunege kokku, oo teie, minu kiriku rahvas, Siioni maale, kõik teie, kellel ei ole kästud viivitada!

5 Minge välja aBabülonist! Olge bpuhtad, te Issanda astjate kandjad!

6 Kutsuge kokku oma pühalikud koosolekud ja arääkige omavahel sageli. Ja iga inimene hüüdku Issanda nime.

7 Jah, tõesti, ma ütlen teile taas, et kätte on jõudnud aeg, mil Issanda hääl kõlab teile: Minge välja Babülonist; akogunege kokku rahvaste seast, kõigist bneljast tuulest, ühest taeva äärest teiseni!

8 aSaatke minu kiriku vanemad välja rahvaste juurde, kes on kaugel eemal; bmeresaartele; saatke välja võõrastele maadele; pöörduge kõigi rahvaste poole, kõigepealt cpaganate ja seejärel djuutide poole.

9 Ning vaata ja ennäe, nende hüüdeks ja Issanda hääleks kõikidele inimestele olgu see: Minge välja Siioni maale, et minu rahva piirid saaksid laiendatud ja et tema avaiad saaksid tugevdatud ja et bSiion võiks minna välja ümberkaudsetele aladele!

10 Jah, kõigi inimeste sekka mingu välja hüüd: Ärgake ja tõuske ja minge välja, vastu aPeigmehele; vaadake ja ennäe, peigmees tuleb; minge välja temale vastu! Valmistage endid ette Issanda bsuurpäevaks!

11 aSeepärast, valvake, sest te ei btea päeva ega tundi.

12 Seepärast, põgenegu need, kes on paganate aseas, bSiionisse.

13 Ja need, kes on aJuudast, põgenegu bJeruusalemma, Issanda ckoja dmägedele.

14 Minge välja rahvaste seast, nimelt Babülonist, pahelisuse keskelt, mis on vaimne Babülon.

15 Kuid tõesti, nõnda ütleb Issand: Teie põgenemine ärgu olgu akiirustades, vaid olgu kõik asjad teie eel ette valmistatud; ja see, kes läheb, ärgu bvaadaku tagasi, et talle ei saaks osaks äkiline hävitus.

16 Võtke kuulda ja kuulge, oo teie, maa elanikud! aKuulake, teie, minu kiriku vanemad, kõik koos, ja kuulge Issanda häält, sest tema pöördub kõikide inimeste poole ja tema käsib kõikidel inimestel kõikjal bmeelt parandada.

17 Sest vaata, Issand Jumal on välja asaatnud ingli, kes hüüab üle kesktaeva, öeldes: Valmistage Issandale teed ja tehke tema rajad bsirgeks, sest tema ctulemise tund on ligidal –

18 mil aTall seisab bSiioni mäel ja csada nelikümmend neli tuhat koos temaga, kellele on otsaette kirjutatud tema Isa nimi.

19 Mispärast, valmistuge aPeigmehe btulekuks; minge, minge välja temale vastu.

20 Sest vaata, ta aseisab Õlimäel, ja vägeva ookeani peal, nimelt süvamere peal ja meresaarte peal ja Siioni maa peal.

21 Ja ta toob akuuldavale oma hääle bSiionist ja ta kõneleb Jeruusalemmast ja tema häält kuuldakse kõigi inimeste seas;

22 ja see on hääl, mis on nagu paljude vete akohin ja nagu suure bmüristamise hääl, mis clõhestab mäed, ja orgusid ei leita enam.

23 Ta käsib süvamerd ja see aetakse tagasi põhjapoolsetele maadele ning asaared saavad üheks maaks;

24 ja aJeruusalemma maa ja Siioni maa viiakse tagasi nende omale kohale ning maa saab selliseks, nagu ta oli enne, kui see bjaotati.

25 Ja Issand, nimelt Päästja, seisab oma rahva keskel ja avalitseb kõige liha üle.

26 Ja Issandale meenuvad need, kes on apõhjapoolsetel maadel; ja nende prohvetid kuulevad tema häält ja ei hoia end enam tagasi; ja nad löövad kaljusid ning jää langeb nende ees.

27 Ja süvamere peale sillutatakse amaantee.

28 Nende vaenlased saavad neile saagiks

29 ja aviljakandmatutes kõrbetes puhkevad elava vee allikad ning paakunud pinnas ei ole enam janune maa.

30 Ja nad toovad välja oma rikkalikud aarded aEfraimi lastele, minu teenijatele.

31 Ja igaveste amägede rajad värisevad nende ees.

32 Ja seal nad langevad maha ja saavad kroonitud hiilgusega, nimelt Siionis, Issanda teenijate, nimelt Efraimi laste käte läbi.

33 Ja nad täituvad igavikulise rõõmu alauludega.

34 Vaata, see on igavikulise Jumala õnnistus Iisraeli asuguharudele ja rikkalikum õnnistus bEfraimi ja tema kaaslaste peade peal.

35 Ja ka need, kes on aJuuda suguharust, pärast nende valu nad pühitsetakse bpühaduses Issanda ees, et elada tema palge ees ööl ja päeval igavesest ajast igavesti.

36 Ja nüüd, tõesti, ütleb Issand: Et need asjad võiksid olla teada teie seas, oo maa elanikud, olen ma saatnud välja oma aingli, kes lendab läbi kesktaeva, kellel on igavikuline bevangeelium, kes on ilmunud mõnedele ja on andnud selle inimesele ja kes ilmub paljudele, kes elavad maa peal.

37 Ja seda aevangeeliumi bjutlustatakse cigale rahvale ja suguharule ja keelele ja inimesele.

38 Ja Jumala teenrid lähevad välja, öeldes valju häälega: Kartke Jumalat ja andke temale au, sest on käes tema kohtumõistmise tund;

39 ja akummardage teda, kes tegi taeva ja maa ning mere ja vete allikad –

40 hüüdes Issanda nime päeval ja ööl, öeldes: Oh, et sa ometi akäristaksid taevad lõhki, et sa tuleksid alla, et mäed langeksid su ees!

41 Ja neile vastatakse; sest Issanda juuresolek on siis kui sulatav tuli, mis põletab, ja nagu tuli, mis paneb veed akeema.

42 Oo Issand, siis sa tuled alla, et teha oma nimi teatavaks oma vastastele, ja kõik rahvad värisevad sinu ees –

43 kui sa teed kohutavaid asju, asju, mida nad ei oota;

44 jah, kui sa tuled alla ja mäed langevad sinu ees, siis sa akohtad seda, kes rõõmustab ja teeb õigemeelsust, kes peab meeles sind sinu teedel.

45 Sest maailma algusest peale ei ole inimeste seas ükski kõrv kuulnud ega ükski silm näinud, oo Jumal, peale sinu, kui suuri asju sa oled avalmistanud sellele, kes sind bootab.

46 Ja siis öeldakse: aKes see on, kes btuleb alla Jumala juurest taevast eredate riietega; jah, paigast, mida ei teata, riietatud silmapaistva kuuega, kes sammub oma jõu külluses?

47 Ja tema ütleb: Mina olen see, kes kõneles õigemeelsuses, kes on vägev päästma.

48 Ja Issanda kuub on apunane ja tema riided nagu sellel, kes sõtkub surutõrt.

49 Ja tema lähedalolu hiilgus on nii suur, et apäike peidab häbiga oma näo ja kuu peatab oma valguse ja tähed paisatakse ära oma kohalt.

50 Ja kuuldakse tema häält: Mina aolen sõtkunud surutõrt üksinda ja olen toonud kohtumõistmist kõigi inimeste peale; ja keegi ei olnud minuga;

51 ja ma sõtkusin neid vihas ja tallasin raevus, ja nende veri apritsis mu riiete peale ja määris kogu mu kuue; sest see oli see kättemaksu päev, mis oli mu südames.

52 Ja nüüd on kätte jõudnud minu lunastatute aasta; ja nad mainivad oma Issanda armastavat heldust ja kõike seda, mis ta on nendele andnud vastavalt oma headusele ja vastavalt oma armastavale heldusele igavesest ajast igavesti.

53 Kõigis nende akannatustes kannatas temagi. Ja tema lähedusest tulnud ingel päästis nad; ja oma barmastuses ja oma kaastundes ta clunastas nad ja toetas neid ja kandis neid kõikidel vanadel aegadel;

54 jah, ja samuti aEenok ja need, kes olid koos temaga; prohvetid, kes olid enne teda; ja samuti bNoa ja need, kes olid enne teda; ja samuti cMooses ja need, kes olid enne teda;

55 ja Moosesest Eelijani ja Eelijast Johanneseni, kes olid koos Kristusega tema aülestõusmisel; ja pühad apostlid koos Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga on siis Talle juures.

56 Ja apühade bhauad cavatakse, ja nad tulevad välja ja seisavad Talle dparemal käel, kui ta seisab Siioni emäel ja pühas linnas, fUues Jeruusalemmas; ja nad laulavad gTalle hlaulu päeval ja öösel igavesest ajast igavesti.

57 Ja sellel põhjusel, et inimesed saaksid osa ahiilgustest, mis pidid saama ilmutatud, saatis Issand välja oma bevangeeliumi täiuse, oma igavikulise lepingu, seletades selgelt ja lihtsalt –

58 et valmistada nõrgad ette nendeks asjadeks, mis tulevad maa peale, ja täitma Issanda ülesannet päeval, mil anõrgad ajavad segadusse targad ja bväikesest saab tugev rahvas ning ckaks kihutavad põgenema kümned tuhanded.

59 Ja maa nõrkade asjade kaudu apeksab Issand rahvaid oma Vaimu väega.

60 Ja need käsud anti sellel põhjusel; päeval, mil need anti, kästi neid hoida varjul maailma eest, kuid nüüd peavad need aminema välja bkõigele lihale –

61 ja see on vastavalt Issanda meelele ja tahtele, kes valitseb kõige liha üle.

62 Ja sellele, kes aparandab meelt ja bpühitseb ennast Issanda ees, antakse cigavene elu.

63 Ja nendele, kes ei avõta kuulda Issanda häält, läheb täide see, mida kirjutas prohvet Mooses, et nad blõigatakse ära rahva seast.

64 Ja samuti see, mida kirjutas prohvet aMalakia: Sest vaata, bpäev tuleb, cpõlev nagu ahi, ja kõik uhked, jah, ja kõik, kes tegutsevad paheliselt, on nagu kõrred; ja see päev, mis tuleb, põletab nad, ütleb vägede Issand, ega jäta neile ei juurt ega oksa!

65 Mispärast Issanda vastus neile on see:

66 Päeval, mil ma tulin omade juurde, ei avõtnud ükski teie seast mind vastu, ja teid aeti välja.

67 Kui ma hüüdsin taas, ei olnud teist kedagi, kes vastaks; ometi polnud mu akäsivars üldsegi lühenenud, et ma ei oleks suutnud lunastada, ega polnud vähenenud mu bvägi päästa.

68 Vaata, oma noomimisega ma akuivatan ära mere. Ma teen jõed kõrbeks, nende kalad haisevad ja surevad janusse.

69 Ma riietan taevad musta ja katan nad kotiriidega.

70 Ja te saate minu käest aseda – te heidate maha kurvastades.

71 Vaata, ja ennäe, ei ole kedagi, kes teid päästaks; sest te ei kuuletunud minu häälele, kui ma kutsusin teid taevast; te ei uskunud minu teenijaid, ja kui nad asaadeti teie juurde, ei võtnud te neid vastu.

72 Mispärast, nad apitseerisid tunnistuse ja sidusid seaduse ja teid anti üle pimedusele.

73 Nemad lähevad ära kõige äärmisemasse pimedusse, kus on anutt ja kaeblemine ja hammaste kiristamine.

74 Vaata, seda rääkis Issand, teie Jumal. Aamen.