Seksyon 133

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, 3 sa Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:229–234). Pasiuna niini nga pagpadayag ang Propeta misulat. "Niini nga panahon dihay daghan nga mga butang kinsa ang mga Anciano nagtinguha nga masayud kalabut sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, ug mahitungod sa pagpundok; ug aron maglakaw sa tinuod nga kahayag, ug matudloan gikan sa kahitas-an, sa ika-3 sa Nobyembre, 1831, ako nagpakisayud sa Ginoo ug nakadawat sa mosunod nga mahinungdanon nga pagpadayag" (History of the Church, 1:229). Kini nga seksyon una nga gidugang ngadto sa basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad ingon nga usa ka apendiks ug sunod niana gihimo nga usa ka seksyon.

1–6, Ang mga Santos gisugo sa pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi; 7–16, Tanan nga mga tawo gisugo sa pagpalayo gikan sa Babelonia, moadto sa Zion, ug mangandam alang sa mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo; 17–35, Siya mobarug sa Bukid sa Zion, ang mga tibuok nga kayutaan mahimo ngadto sa usa ka yuta, ug ang nawala nga mga tribo sa Israel mobalik; 36–40, Ang ebanghelyo gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith ipasangyaw ngadto sa tanan nga kalibutan; 41–51, Ang Ginoo manaog diha sa pagpanimalos sa dautan; 52–56, Kini mahimo nga tuig sa iyang mga tinubos; 57–74, Ang ebanghelyo ipadala ngadto aron sa pagluwas sa mga Santos ug alang sa kalaglagan sa mga dautan.

  PATALINGHUG, O kamo nga mga katawhan sa akong simbahan, miingon ang Ginoo nga inyong Dios, ug dungga ang pulong sa Ginoo mahitungod kaninyo—

  Ang Ginoo kinsa sa takulahaw moabut sa iyang templo; ang Ginoo kinsa manaog diha sa kalibutan uban ang usa ka tunglo sa paghukom; oo, diha sa tanan nga mga nasud nga nakalimot sa Dios, ug diha sa tanan nga dili makadiosnon taliwala kaninyo;

  Kay siya mopakita sa iyang balaan nga bukton diha sa mga mata sa tanan nga mga nasud, ug ang tanan nga mga katawhan makakita sa kaluwasan sa ilang Dios.

  Busa, pag-andam kamo, pag-andam kamo, O akong mga katawhan; ibalaan ang inyong mga kaugalingon; pagtigum kamo nga maghiusa, O kamo nga mga katawhan sa akong simbahan, diha sa yuta sa Zion, tanan kamo nga wala sugoa sa pagpabilin.

  Gawas kamo gikan sa Babelonia. Paglimpyo kamo nga nagdala sa mga sudlanan sa Ginoo.

  Pagtawag kamo sa inyong maligdong nga mga katiguman, ug pakigsulti kanunay ngadto sa usag usa. Ug himoa ang matag tawo sa pagtawag diha sa ngalan sa Ginoo.

  Oo, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo pag-usab, ang takna miabut nga ang tingog sa Ginoo anaa kaninyo: Gawas kamo gikan sa Babelonia; pagpundok kamo gikan sa mga nasud, gikan sa upat ka mga kahanginan, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa lain.

  8 Ipadala ang mga anciano sa akong simbahan ngadto sa mga nasud nga mga layo kaayo; ngadto sa mga isla sa dagat; ipadala padulong ngadto sa langyaw nga mga yuta; ipatawag diha ang tanan nga mga nasud, una diha sa mga Hentil, ug unya diha sa mga Judeo.

  Ug tan-awa, ug sud-onga, kini mao ang ilang pahayag, ug ang tingog sa Ginoo ngadto sa tanan nga mga katawhan: Panglakaw kamo ngadto sa yuta sa Zion, nga ang mga utlanan sa akong mga katawhan mahimo unta nga mapadako, ug nga ang iyang mga istaka unta malig-on ug nga ang Zion unta mokanap ngadto sa mga rehiyon sa palibut.

  10 Oo, himoa, nga ang pahayag mopaingon ngadto sa tanan nga mga katawhan: Mata ug tindog ug lakaw ngadto sa pagsugat sa Pamanhonon; tan-awa ug sud-onga, ang Pamanhonon moabut; gawas kamo aron sa pagsugat kaniya. Pag-andam sa inyong mga kaugalingon alang sa mahinungdanon nga adlaw sa atong Ginoo.

  11 Pagbantay, tungod niini, kay kamo wala masayud sa adlaw ni sa takna.

  12 Himoa sila, busa, kinsa anaa diha taliwala sa mga Hentil nga modangop ngadto sa Zion.

  13 Ug himoa nga sila kinsa sakop ni Juda modangop ngadto sa Jerusalem, ngadto sa mga bukid sa balay sa Ginoo.

  14 Panglakaw kamo gikan sa mga nasud, bisan pa sa Babelonia, gikan sa taliwala sa kadautan, nga mao ang espirituhanon nga Babelonia.

  15 Apan sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo, ayaw himoa ang inyong pagpanaw sa dinalian, apan himoa ang tanan nga butang nga maandam sa inyong atubangan; ug siya nga molakaw, ayaw siya palingia tingali unya ang kalit nga paglaglag moabut nganha kaniya—

  16 Patalinghug ug paminaw, O kamo nga mga lumulupyo sa yuta. Paminaw, kamo nga mga anciano sa akong simbahan, ug paminaw sa tingog sa Ginoo; kay siya motawag diha sa tanan nga mga tawo, ug siya mosugo sa tanan nga mga tawo sa tanan nga dapit sa paghinulsol.

  17 Kay tan-awa, ang Ginoong Dios nakapadala ngadto sa anghel nga nagsinggit sa taliwala sa langit, nag-ingon: Pag-andam kamo sa agianan sa Ginoo, ug himoa ang iyang mga agianan nga tul-id, kay ang takna sa iyang pag-anhi duol na—

  18 Sa panahon nga ang Kordero mobarug diha sa Bukid sa Zion, ug uban kaniya ang gatusan ug kap-atan ug upat ka libo, makaangkon sa ngalan sa iyang Amahan nga nahisulat sa ilang mga agtang.

  19 Busa, pag-andam kamo alang sa pag-anhi sa Pamanhonon; panglakaw kamo sa gawas aron sa pagsugat kaniya.

  20 Kay tan-awa, siya mobarug diha sa bungtod sa Olivet, ug diha sa gamhanan nga mga lawod, gani ang mga dagkong kahiladman, ug diha sa mga isla sa dagat, ug diha sa yuta sa Zion.

  21 Ug siya mamulong gikan sa Zion, ug siya mosulti gikan sa Jerusalem, ug ang iyang tingog mabati taliwala sa tanan nga mga katawhan;

  22 Ug kini mao ang usa ka tingog ingon sa tingog sa daghan nga mga tubig, ug ingon sa tingog sa usa ka dako nga dugdug, nga mopatag sa mga bukid, ug ang mga walog mahanaw.

  23 Siya mosugo sa dagkong kahiladman, ug kini abugon pagbalik ngadto sa amihanan nga mga nasud, ug ang mga isla mahimo nga usa ka yuta;

  24 Ug ang yuta sa Jerusalem ug ang yuta sa Zion mobalik ngadto sa ilang kaugalingon nga dapit, ug ang yuta mahisama ingon sa mga adlaw sa wala pa kini mabahin.

  25 Ug ang Ginoo, gani ang Manluluwas, mobarug sa taliwala sa iyang mga katawhan, ug mohari ibabaw sa tanan nga mga tawo.

  26 Ug sila kinsa anaa sa amihanan nga mga nasud moduol sa paghinumdom sa atubangan sa Ginoo; ug ang ilang mga propeta maminaw sa iyang tingog ug dili na mapugngan sa ilang kaugalingon; ug sila mohapak sa mga dagko nga bato, ug ang yelo modagayday sa ilang atubangan.

  27 Ug usa ka dako nga dalan matukod sa taliwala sa dagko nga kahiladman.

  28 Ang ilang kaaway mahimo nga bihag nganha kanila.

  29 Ug sa mga kamingawan mobugwak ang mga lim-aw sa buhi nga tubig; ug ang uga nga yuta dili na mahimo nga uhaw nga yuta.

  30 Ug sila modala sa ilang naghingapin nga mga bahandi ngadto sa mga anak ni Ephraim, ang akong mga sulugoon.

  31 Ug ang mga utlanan sa walay katapusan nga mga bungtod mokurog sa ilang atubangan.

  32 Ug diha sila moluhod ug koronahan uban sa himaya, gani sa Zion, pinaagi sa mga kamot sa mga sulugoon sa Ginoo, gani sa mga anak ni Ephraim.

  33 Ug sila mapuno uban sa mga awit sa walay katapusan nga kalipay.

  34 Tan-awa, kini ang panalangin sa walay katapusan nga Dios diha sa mga tribo ni Israel, ug ang labaw nga panalangin diha sa ulo ni Ephraim ug sa iyang mga kauban.

  35 Ug sila usab nga mga tribo ni Juda, human sa ilang kasakit, pagabalaanon diha sa atubangan sa Ginoo, mopuyo sa iyang atubangan adlaw ug gabii, hangtud sa kahangturan.

  36 Ug karon, sa pagkatinuod miingon ang Ginoo, nga kini nga mga butang mahibaloan unta diha kaninyo, O mga lumulupyo sa yuta, Ako nakapadala ngadto sa akong anghel nga naglupad sa taliwala sa langit, nga adunay walay katapusan nga ebanghelyo, kinsa nakapakita ngadto sa uban ug nakatugyan niini ngadto sa tawo, kinsa mopakita ngadto sa daghan nga nagpuyo diha sa yuta.

  37 Ug kini nga ebanghelyo isangyaw ngadto sa matag kanasuran, ug kaliwatan, ug pinulongan, ug katawhan.

  38 Ug ang mga sulugoon sa Dios manglakaw, mag-ingon uban sa makusog nga tingog: Kahadloki ang Dios ug paghatag og himaya ngadto kaniya, kay ang takna sa iyang paghukom moabut;

  39 Ug simbaha siya nga nagbuhat sa langit, ug sa yuta, ug sa dagat, ug sa mga tuburan sa mga tubig—

  40 Magtawag diha sa ngalan sa Ginoo adlaw ug gabii, mag-ingon: O nga ikaw moabli sa mga langit, nga ikaw manaog, nga ang mga bukid unta mapatag nganha sa imong atubangan.

  41 Ug kini pagatubagon diha sa ilang mga ulo; kay ang atubangan sa Ginoo sama sa motunaw nga nagdilaab nga kalayo, ug ingon sa kalayo nga makahimo sa mga tubig sa pagbukal.

  42 O Ginoo, manaog ka aron mailhan ang imong ngalan ngadto sa imong mga kaaway, ug ang tanan nga mga nasud mokurog diha sa imong atubangan—

  43 Kanus-a ikaw mohimo sa makalilisang nga mga butang, mga butang nga wala sila magdahum;

  44 Oo, sa panahon nga ikaw manaog, ang mga bukid mapatag diha sa imong atubangan, ikaw mosugat kaniya kinsa nagmaya ug nagbuhat sa pagkamatarung, kinsa naghinumdom kanimo sa imong mga paagi.

  45 Kay sukad sa sinugdanan sa kalibutan wala ang mga tawo makadungog ni makabati pinaagi sa dunggan, wala ni usa ka mata nakakita O Dios, gawas kanimo, unsa ka dako nga mga butang ang imong giandam alang kaniya nga naghulat kanimo.

  46 Ug kini pagaingnon: Kinsa kini nga manaog gikan sa Dios sa langit nga tinina ang mga saput; oo, gikan sa mga rehiyon nga wala mailhi, sinul-uban diha sa iyang mahimayaon nga panaput, nagpanaw diha sa kagamhanan sa iyang kusog

  47 Ug siya moingon: Ako mao siya kinsa mosulti diha sa pagkamatarung, gamhanan sa pagluwas.

  48 Ug ang Ginoo magsul-ob og pula, ug ang iyang mga saput sama kaniya nga nagtunob sa kawa sa bino.

  49 Ug hilabihan kadako sa himaya diha sa iyang atubangan nga ang adlaw motago sa iyang nawong sa kaulaw, ug ang bulan modumili sa iyang kahayag, ug ang mga bitoon ilabay gikan sa ilang mga dapit.

  50 Ug ang iyang tingog madungog: Ako nakatunob sa intusan sa bino nga nag-inusara, ug nagdala og paghukom diha sa tanan nga mga katawhan; ug walay usa nga uban kanako;

  51 Ug Ako mitunob kanila diha sa akong kaligutgut, ug Ako mitunob kanila sa akong kasuko, ug ang ilang dugo Ako mibisibis diha sa akong mga saput, ug mimansa sa akong tibuok saput; kay kini mao ang adlaw sa pagpanimalos nga diha sa akong kasingkasing.

  52 Ug karon ang tuig sa akong pagpanubos miabut; ug sila mohisgot sa mahigugmaon nga kalooy sa ilang Ginoo, ug ang tanan nga iyang nahatag diha kanila sumala sa iyang kaayo, ug sumala sa iyang mahigugmaon nga kalooy, hangtud sa kahangturan.

  53 Sa ilang tanan nga mga kasakit siya nasakit. Ug ang anghel sa iyang atubangan miluwas kanila; ug diha sa iyang gugma, ug diha sa iyang kalooy, siya mitubos kanila, ug miagak kanila, ug midala kanila sa tanan nga mga adlaw sa karaan;

  54 Oo, ug si Enoch usab, ug sila kinsa uban kanila; ang mga propeta nga nag-una kaniya; ug si Noe usab, ug sila kinsa nag-una kaniya ug si Moises usab, ug sila kinsa nag-una kaniya,

  55 Ug gikan ni Moises ngadto ni Elijah, ug gikan ni Elijah ngadto kang Juan, kinsa uban ni Kristo sa iyang pagkabanhaw, ug ang mga balaan nga mga apostoles, uban kang Abraham, Isaac, ug Jacob, maanaa diha sa atubangan sa Kordero.

  56 Ug ang mga lubnganan sa mga santos maabli; ug sila mabanhaw ug mobarug sa tuo nga kamot sa Kordero, sa panahon nga siya mobarug sa Bukid sa Zion, ug diha sa balaan nga dakbayan, ang Bag-ong Jerusalem; ug sila moawit sa awit sa Kordero, adlaw ug gabii hangtud sa kahangturan.

  57 Ug tungod niini nga hinungdan, nga ang mga tawo mahimo nga mag-aambit sa mga himaya nga ipadayag, ang Ginoo nagpadala ngadto sa kahingpitan sa iyang ebanghelyo, ang iyang walay katapusan nga pakigsaad, nagpahayag diha sa katin-aw ug kayano—

  58 Sa pag-andam sa mahuyang alang niadto nga mga butang nga moabut sa yuta, ug alang sa gipabuhat sa Ginoo sa adlaw nga ang mga mahuyang molibug sa mga maalamon, ug ang usa ka gamay mahimo nga usa ka malig-on nga nasud, ug duha mobutang sa ilang napulo ka kaliboan sa pagpanaw.

  59 Ug pinaagi sa mahuyang nga mga butang sa yuta ang Ginoo mogiok sa mga nasud pinaagi sa gahum sa iyang Espiritu.

  60 Ug tungod niini nga hinungdan kini nga mga sugo gihatag; sila gisugo sa pagtago gikan sa kalibutan sa adlaw nga sila gihatag, apan karon sa pag-adto ngadto sa tanan nga mga tawo—

  61 Ug kini sumala sa hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo, kinsa nagmando ibabaw sa tanan nga mga tawo.

  62 Ug ngadto kaniya nga maghinulsol ug magbalaan sa iyang kaugalingon sa atubangan sa Ginoo mahatagan ug kinabuhi nga dayon.

  63 Ug diha kanila nga wala mopatalinghug sa tingog sa Ginoo matuman kana nga nahisulat ni Propeta Moises, nga sila pagapuohon gikan sa taliwala sa mga katawhan.

  64 Ug usab kana nga nahisulat ni propeta Malaquias: Kay, tan-awa, ang adlaw moabut nga masunog ingon sa hudno, ug ang tanan nga mapahitas-on, oo, ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, mahimo nga dagami; ug ang adlaw nga umaabut mosunog kanila, miingon ang Ginoo sa mga panon, nga kini dili mobilin kanila ni gamot ni sanga.

  65 Busa, kini mao ang tubag sa Ginoo ngadto kanila:

  66 Niana nga adlaw nga Ako miadto ngadto sa mga akò, walay tawo taliwala kaninyo nga midawat kanako, ug kamo gihinginlan.

  67 Sa diha nga Ako mitawag pag-usab wala kaninyo ang mitubag; apan ang akong bukton wala kawad-i og gahum nga ako dili makapanubos, ni ang akong gahum sa pagluwas.

  68 Tan-awa, diha sa akong kasuko Ako mipauga sa dagat. Ako mihimo sa mga suba og kamingawan; ang ilang isda nabaho ug namatay tungod sa kauhaw.

  69 Ako misul-ob sa mga langit og itum, ug mihimo og sako nga ilang tabon.

  70 Ug kini maangkon ninyo sa akong kamot—kamo makasinati og kasub-anan.

  71 Tan-awa, ug sud-onga, walay moluwas kaninyo; kay kamo wala mosunod sa akong tingog sa diha nga Ako mitawag kaninyo gikan sa mga langit; kamo wala motuo sa akong mga sulugoon, ug sa diha nga sila gipadala nganha kaninyo kamo wala modawat kanila.

  72 Busa, sila misilyo sa pagpamatuod ug mipahamtang sa balaod, ug kamo gitugyan ngadto sa kangitngit.

  73 Kini ilabay ngadto sa kawanangan nga mangitngit, diin adunay pagdangoyngoy, ug pagminatay, ug pangagut sa mga ngipon.

  74 Tan-awa ang Ginoo nga inyong Dios namulong niini. Amen.