Õpetus ja Lepingud

136. osa

President Brigham Youngi kaudu Iowa osariigis Council Bluffsi lähedal Missouri jõe läänekaldal Omaha rahva territooriumil Iisraeli leeris Winter Quartersis antud Issanda sõna ja tahe. (Journal History of the Church [Päevikutest kogutud Kiriku ajalugu], 14. jaanuar 1847.)

1–16 Selgitatakse, kuidas tuleb Iisraeli leer organiseerida rännakuks läände. 17–27 Pühadel kästakse elada arvukate evangeeliumi nõuete järgi. 28–33 Pühad peaksid laulma, tantsima, palvetama ja õppima tarkust. 34–42 Prohvetid surmatakse, et nad võiksid saada austatud ja et pahelised saaksid hukka mõistetud.

1 Issanda sõna ja tahe Iisraeli leeri kohta nende rännakul Läände:

2 Organiseeritagu kõik Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse aKiriku rahvas ja need, kes matkavad koos nendega, rühmadeks lepingu ja lubadusega pidada kõiki Issanda, meie Jumala käske ja seaduseid.

3 Rühmad organiseeritagu nõnda, et oleksid asaja pealikud, viiekümne pealikud ja kümne pealikud, kelle eesotsas on juhataja koos kahe nõuandjaga, kes tegutsevad Kaheteistkümne bApostli juhatusel.

4 Ja meie alepinguks olgu see – me bkõnnime kõigis Issanda ctalitustes.

5 Iga rühm muretsegu enesele kõik veoloomad, vankrid, toidumoona, riietuse ja muud rännakul vajaminevad asjad, mida nad saavad.

6 Kui rühmad on organiseeritud, mingu nad oma väes tegema ettevalmistusi nende jaoks, kel tuleb viivitada.

7 Iga rühm oma pealike ja juhatajatega otsustagu, kui palju inimesi võib minna järgmisel kevadel; seejärel valitagu välja piisav hulk tugeva kehaehitusega ja asjatundjaid mehi, kes võtku veoloomad, seemned ja põllutööriistad ning mingu teerajajatena tegema ettevalmistusi kevadkülviks.

8 Iga rühm kandku võrdset osa vastavalt oma omandi osale, võttes kaasa avaesed, blesknaised, cisatud ja nende pered, kes on läinud sõjaväkke, et leskede ja isatute kaeblemised ei tõuseks üles Issanda kõrvu selle rahva vastu.

9 Iga rühm ehitagu majad ja rajagu vilja kasvatamiseks põllud nende jaoks, kes peavad praegu maha jääma; ja see on Issanda tahe selle rahva suhtes.

10 Iga mees kasutagu oma mõjujõudu ja omandit selleks, et viia need inimesed paika, kuhu Issand asetab Siioni avaia.

11 Ja kui te teete seda puhta südamega, kõiges ustavuses, siis teid aõnnistatakse; te saate õnnistusi oma pudulojuste karjadele ja oma loomakarjadele ja oma põldudele ja oma kodadele ja oma perekondadele.

12 Organiseerigu minu teenijad Ezra T. Benson ja Erastus Snow ühe rühma.

13 Ja organiseerigu minu teenijad Orson Pratt ja Wilford Woodruff ühe rühma.

14 Ja samuti organiseerigu minu teenijad Amasa Lyman ja George A. Smith ühe rühma.

15 Ja määraku juhatajad ja saja ja viiekümne ja kümne pealikud.

16 Ja mingu minu määratud teenijad ja õpetagu seda minu tahet pühadele, et nad võiksid olla valmis minekuks rahu maale.

17 Mine oma teed ja tee nõnda, nagu ma olen sulle rääkinud, ja ära karda oma vaenlasi, sest neil ei ole võimu peatada minu tööd.

18 Siion alunastatakse minu poolt parajaks arvatud ajal.

19 Ja kui keegi püüab üles ehitada iseennast ja ei otsi minu anõuannet, ei ole tal väge ja tema rumalus tehakse avalikuks.

20 Otsige; ja apidage kinni kõikidest oma lubadustest, mis te olete üksteisele andnud; ja ärge bhimustage seda, mis on teie venna oma.

21 aHoiduge kurjast kasutada Issanda nime asjata, sest mina olen Issand, teie Jumal, nimelt teie isade bJumal, Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobi Jumal.

22 aMina olen see, kes juhtis Iisraeli lapsed välja Egiptusemaalt; ja minu käsi on välja sirutatud viimasel ajal, et bpäästa Iisrael, minu rahvas.

23 Lõpetage üksteisega atülitsemine, lõpetage üksteisest bkurja rääkimine.

24 Lõpetage apurjutamine; ja teie sõnad aidaku kaasa üksteise bülesehitamisele.

25 Kui sa laenad oma ligimeselt, tuleb sul tagastada, mis sa oled alaenanud; ja kui sa ei saa tagasi maksta, siis mine kohe ja räägi oma ligimesega, et ta ei mõistaks sind hukka.

26 Kui sa leiad midagi, mille sinu ligimene on akaotanud, tuleb sul usinasti otsida, kuni sa annad selle temale tagasi.

27 Sul tuleb olla ahoolas, hoides alal seda, mis sul on, et sa võiksid olla tark bmajapidaja; sest see on tasuta and Issandalt, sinu Jumalalt, ja sina oled tema majapidaja.

28 Kui sa oled rõõmus, ülista Issandat alaulu, muusika, tantsu ja ülistus- ning btänupalvetega.

29 Kui sa oled akurb, hüüa Issanda, oma Jumala poole palves, et su hing võiks brõõmustada.

30 Ära karda oma vaenlasi, sest nad on minu kätes ja ma teen neile vastavalt oma heaksarvamisele.

31 Minu rahvast tuleb aproovile panna kõikides asjades, et nad oleksid ette valmistatud vastu võtma seda bhiilgust, mis mul nende jaoks on, nimelt Siioni hiilgust; ja see, kes ei talu cnuhtlemist, ei ole minu kuningriigi vääriline.

32 See, kes ei tea, õppigu atarkust, balandades iseennast ja hüüdes Issanda, oma Jumala poole, et tema silmad avaneksid, et ta võiks näha, ja et tema kõrvad lahti läheksid, et ta võiks kuulda;

33 sest minu aVaim on saadetud välja maailma valgustama alandlikke ja kahetsevaid ning jumalakartmatute süüdimõistmiseks.

34 Teie vennad on teid ja teie tunnistuse tagasi lükanud, nimelt see rahvas, kes on teid välja aajanud;

35 ja nüüd saabub nende häda päev, nimelt murepäevad, nagu naisel, kes on sünnitusvaludes; ja nende mure saab olema suur, kui nad kiiresti meelt ei paranda, jah, väga kiiresti.

36 Sest nad tapsid prohvetid ja need, kes nende juurde saadeti; ja nad on valanud süütut verd, mis kisendab maapinnalt nende vastu.

37 Seepärast, ärge imestage nende asjade üle, sest te ei ole veel apuhtad; te ei või veel taluda minu hiilgust; aga te saate seda näha, kui te peate ustavalt kinni kõikidest minu sõnadest, mis ma teile olen bandnud Aadama päevist kuni Aabrahamini, Aabrahamist kuni Mooseseni, Moosesest kuni Jeesuse ja tema apostliteni ning Jeesusest ja tema apostlitest kuni Joseph Smithini, kelle ma kutsusin oma cinglite, minu teenivate sulaste kaudu ja omaenda häälega, mis tuli taevast esile tooma minu tööd;

38 millele ta pani aluse ja oli ustav; ja ma võtsin tema enda juurde.

39 Paljud on imestanud tema surma üle; kuid oli vaja, et ta apitseeriks oma btunnistuse oma cverega, et ta saaks austatud ja et pahelised saaksid hukka mõistetud.

40 Kas ma ei ole päästnud teid teie avaenlaste käest, ja seda viisil, jättes tunnistuse oma nimest?

41 Seepärast, võtke nüüd kuulda, oo teie, minu akiriku rahvas, ja teie, vanemad, kuulake koos; te olete saanud minu bkuningriigi.

42 Olge usinad kõikide minu käskude pidamisel, et teie peale ei langeks kohtuotsused ja teie usk teid maha ei jätaks ja teie vaenlased teie üle ei võidutseks. Ja selleks korraks aitab. Aamen ja aamen.