Seksyon 136

Ang pulong ug kabubut-on sa Ginoo, gihatag pinaagi ni Presidente Brigham Young diha sa Winter Quarters sa kampo sa Israel, Nasud sa Omaha, kasadpan nga daplin sa Suba sa Missouri, duol sa Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church, 14 sa Enero 1847).

1–16, Unsaon sa kampo sa Israel pagtukod alang sa panaw padulong sa kasadpan gipasabut; 17–27, Ang mga Santos gisugo sa pagpuyo pinaagi sa daghan nga mga sumbanan sa ebanghelyo; 28–33, Ang mga Santos kinahanglan mag-awit, magsayaw, mag-ampo, ug magkat-on sa kaalam; 34–42, Ang mga Propeta gipamatay aron sila unta pagatahuron ug ang mga dautan panghimarauton.

  ANG pulong ug ang kabubut-on sa Ginoo mahitungod sa Kampo sa Israel diha sa ilang mga pagpanaw ngadto sa Kasadpan;

  Himoa ang tanan nga mga katawhan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug kadto kinsa mipanaw uban kanila, matukod ngadto sa mga pundok uban sa usa ka pakigsaad ug panaad sa pagsunod sa tanan nga mga sugo ug mga balaod sa Ginoo nga atong Dios.

  Himoa nga ang mga pundok nga matukod adunay mga pangulo sa matag ginatus, mga pangulo sa matag kalim-an, ug mga pangulo sa matag napulo, uban sa usa ka presidente ug sa iyang duha ka magtatambag diha sa ilang ulohan ubos sa pagmando sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

  Ug kini mahimo nga atong pakigsaad—nga kita maglakaw diha sa tanan nga mga ordinansa sa atong Ginoo.

  Himoa nga ang matag pundok nga moandam sa ilang mga kaugalingon sa tanan nga mga kahayopan, karwahe, mga kasangkapan, saput, ug uban nga mga kinahanglanon alang sa panaw, nga sila makahimo.

  Sa diha nga ang mga pundok matukod himoa nga sila molakaw uban sa ilang paningkamot, aron sa pag-andam alang niadto kinsa magpabilin.

  Himoa nga ang matag pundok, uban sa ilang mga pangulo ug mga presidente, motino pila ang makalakaw sa sunod nga tingpamulak; unya mopili og igo nga gidaghanon sa mga himsog ug hanas nga mga tawo, sa pagdala ug mga kahayopan, mga liso, ug galamiton sa pag-uma, sa paglakaw ingon nga mga unang pumupuyo aron sa pag-andam alang sa pagpahimutang sa mga tingpamulak nga mga tanom.

  Himoa nga ang matag pundok nga modala og managsama nga bahin, sumala sa bili sa ilang mga katigayunan, sa pag-amuma sa kabus, sa mga biyuda, sa mga walay amahan, ug sa mga banay niadto kinsa mikuyog sa kasundalohan, nga ang mga paghilak sa biyuda ug mga walay amahan dili makaabut ngadto sa mga dunggan sa Ginoo batok sa iyang mga katawhan.

  Himoa nga ang matag pundok mag-andam og mga balay, ug mga umahan alang sa pagpatubo og mga lugas, alang niadto kinsa magpabilin niini nga panahon; ug kini mao ang kabubut-on sa Ginoo mahitungod sa iyang mga katawhan.

  10 Himoa nga ang matag tawo nga mogamit sa iyang tanan nga impluwensya ug katigayunan sa pagdala niini nga mga katawhan ngadto sa dapit diin ang Ginoo mopahimutang sa istaka sa Zion.

  11 Ug kon kamo mobuhat niini uban ang putli nga kasingkasing, sa tanan nga pagkamatinuoron, kamo mapanalanginan; kamo mapanalanginan sa inyong pundok sa mga hayop, ug sa inyong mga hayupan, ug sa inyong mga umahan, ug sa inyong mga balay, ug sa inyong mga banay.

  12 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Ezra T. Benson ug Erastus Snow motukod og usa ka pundok.

  13 Ug himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Orson Pratt ug Wilford Woodruff motukod og usa ka pundok.

  14 Usab, himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Amasa Lyman ug George A. Smith motukod og usa ka pundok.

  15 Ug pagtudlo og mga presidente, ug mga pangulo sa matag ginatus, ug sa matag kalim-an ug sa matag napulo.

  16 Ug himoa nga ang akong mga sulugoon nga natudlo molakaw ug motudlo niini, akong kabubut-on, ngadto sa mga santos, nga sila unta maandam sa paglakaw ngadto sa usa ka yuta sa kalinaw.

  17 Lakaw ug buhata ingon sa akong giingon kaninyo, ug ayaw kahadlok sa inyong mga kaaway; kay sila dili makaangkon og gahum sa pagsanta sa akong buhat.

  18 Ang Zion pagatubson sa akong kaugalingong tukma nga panahon.

  19 Ug kon bisan kinsa nga tawo magtinguha sa pagpalambo sa iyang kaugalingon, ug wala magtinguha sa akong tambag, siya dili makaangkon og gahum, ug ang iyang kabuang mahimo nga mapadayag.

  20 Pangita kamo; ug paghupot sa inyong tanan nga mga panaad ngadto sa usag usa; ug ayaw kaibug niana nga iya sa imong igsoon.

  21 Pagpalayo sa inyong mga kaugalingon gikan sa kadautan sa pagdala sa ngalan sa Ginoo sa pasipala, kay Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, gani ang Dios sa inyong mga amahan, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob.

  22 Ako mao siya kinsa nangulo sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto; Ug ang akong bukton ilugway sa katapusan nga adlaw, sa pagluwas sa akong katawhan nga Israel.

  23 Hunong sa pakigbisog sa usag usa; hunong sa pagsulti og dautan sa usag usa.

  24 Hunong sa paghubog; ug himoa ang inyong mga pulong nga mohilig ngadto sa paghatag og kaayohan sa usag usa.

  25 Kon ikaw mohulam sa imong silingan, ikaw mouli niana nga imong gihulaman; ug kon ikaw dili makauli ug makabayad diha niana lakaw dayon ug sultihi ang imong silingan, aron siya dili manghimaraut kanimo.

  26 Kon ikaw makakaplag niana nga nawala sa imong silingan, ikaw mohimo ug makugihon nga pagpangita hangtud nga ikaw makahatud niini ngadto kaniya pagbalik.

  27 Ikaw magmakugihon sa pag-amping unsa ang anaa kanimo, nga ikaw mahimo unta nga usa ka maalamon nga tinugyanan; kay kini ang gawasnon nga gasa sa Ginoo nga imong Dios, ug ikaw mao ang iyang tinugyanan.

  28 Kon ikaw malipayon, dayga ang Ginoo uban sa awit, uban sa sayaw, ug uban sa usa ka pagdayeg nga pag-ampo ug pagpasalamat.

  29 Kon ikaw magmasulub-on, tawga ang Ginoo nga inyong Dios uban sa pangamuyo, nga ang inyong mga kalag unta magmalipayon.

  30 Ayaw kahadlok sa inyong kaaway, kay sila ania sa akong mga kamot ug Ako mohimo sumala sa akong buot ngadto kanila.

  31 Ang akong mga katawhan kinahanglan pagasulayan sa tanan nga mga butang, nga sila unta maandam sa pagdawat sa himaya nga Ako aduna alang kanila, gani ang himaya sa Zion; ug nga siya nga dili makaantus sa mga pagpanton dili takus sa akong gingharian.

  32 Himoa siya kinsa walay alamag sa pagkat-on og kaalam pinaagi sa pagpaubos sa iyang kaugalingon ug pagtawag diha sa ngalan sa Ginoo nga iyang Dios, ug nga ang iyang mga mata unta mabuka nga siya unta makakita, ug ang iyang mga dunggan maabli nga siya unta makadungog;

  33 Kay ang akong Espiritu gipadala ngadto sa kalibutan aron pagdan-ag sa mapainubsanon ug mahinulsulon, ug ngadto sa panghimaraut sa dili makadios.

  34 Ang imong mga kaigsoonan nagsalikway kanimo ug sa imong pagpamatuod, bisan ang nasud nga nag-abug kanimo sa gawas;

  35 Ug karon miabut ang adlaw sa ilang katalagman, gani ang mga adlaw sa kagul-anan, sama sa usa ka babaye nga nahiagum sa kasakit; ang ilang kagul-anan modaghan gawas kon sila modali sa paghinulsol, oo, sa labing madali.

  36 Kay sila mipatay sa mga propeta, ug sila nga gipadala ngadto kanila, ug sila nakapaagas ug walay sala nga dugo, nga mituaw gikan sa yuta batok kanila.

  37 Busa, ayaw katingala niini nga mga butang, kay ikaw dili pa putli, ikaw dili makadala sa akong himaya, apan ikaw makasud-ong niini kon ikaw magmatinud-anon sa paghupot sa akong tanan nga mga pulong nga Ako mihatag nganha kaninyo, gikan sa mga adlaw ni Adan ngadto ni Abraham, gikan ni Abraham ngadto ni Moises, gikan ni Moises ngadto ni Jesus ug sa iyang mga apostoles, ngadto ni Joseph Smith, kinsa Ako mihimo sa pagtawag diha pinaagi sa akong mga anghel, akong mangalagad nga mga sulugoon, ug pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog gikan sa mga langit, sa pagdala sa akong buhat;

  38 Kansang mga tukuranan siya mipahimutang, ug nagmatinud-anon; ug Ako midala kaniya sa akong kaugalingon.

  39 Daghan ang natingala tungod sa iyang kamatayon; apan kini gikinahanglan nga siya kinahanglan mosilyo sa iyang pagpamatuod uban sa iyang dugo, nga siya unta mapasidunggan ug ang mga dautan unta masilotan.

  40 Ako wala ba makaluwas kaninyo gikan sa inyong mga kaaway, lamang diha niana Ako nakabilin og usa ka saksi sa akong ngalan

  41 Karon, busa, patalinghug, O kamo nga mga katawhan sa akong simbahan; ug kamo nga mga anciano paghiusa kamo sa pagpaminaw; kamo makadawat sa akong gingharian.

  42 Pagmakugihon sa paghupot sa akong tanan nga mga sugo, basin pa unya og moabut ang paghukom diha kaninyo, ug ang inyong hugot nga pagtuo mopakyas kaninyo, ug ang inyong mga kaaway madaugon labaw kaninyo. Busa wala na kini niini nga panahon. Amen ug Amen.