Seksyon 137

Usa ka panan-awon gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, diha sa templo sa Kirtland, Ohio, 21 sa Enero 1836 (History of the Church, 2:380–381). Ang higayon mao ang pagdumala sa mga ordinansa sa pagtuga sumala sa ilang pagpadayag.

1–6, Ang Propeta nakakita sa iyang igsoong lalaki nga si Alvin didto sa celestial nga gingharian; 7–9, Ang doktrina sa kaluwasan alang sa mga patay gipadayag; 10, Tanan nga mga bata maluwas didto sa celestial nga gingharian.

  ANG mga langit naabli diha kanamo, ug ako nakasud-ong sa celestial nga gingharian sa Dios, ug ang himaya niana, kon diha sa lawas o gawas sa lawas ako dili makasulti.

  Ako nakakita sa talagsaon nga katahum sa ganghaan pinaagi diin ang mga manununod niana nga gingharian mosulod, diin sama ngadto sa usa ka nagtuyok nga mga siga sa kalayo;

  Usab ang mahimayaon nga trono sa Dios, diin diha naglingkod ang Amahan ug ang Anak.

  Ako nakakita sa matahum nga mga dalan niana nga gingharian, nga may panagway sa gitaklap nga bulawan.

  Ako nakakita sa Amahan nga si Adan ug Abraham; ug sa akong amahan ug inahan; sa akong igsoon nga lalaki nga si Alvin, nga sa dugay na nahikatulog;

  Ug katingalahan giunsa kini nga siya nakakuha og kabilin niana nga gingharian, nakakita nga siya mibiya niini nga kinabuhi sa wala pa ang Dios makapahimutang sa iyang kamot aron pagpundok sa Israel sa ikaduha nga higayon, ug wala pa mabunyagi alang sa kapasayloan sa mga sala.

  Sa ingon miabut ang tingog sa Ginoo ngari kanako, miingon: Tanan kinsa namatay, nga walay kahibalo niini nga ebanghelyo, kinsa unta makadawat niini kon sila gitugutan pa sa pagpabilin, mahimo nga manununod sa celestial nga gingharian sa Dios;

  Usab ang tanan nga mamatay sukad karon nga walay kahibalo niini, kinsa makadawat unta niini sa ilang tibuok nga kasingkasing, mahimo nga manununod niana nga gingharian;

  Kay Ako, ang Ginoo, mohukom sa tanan nga mga tawo sumala sa ilang mga buhat, sumala sa tinguha sa ilang mga kasingkasing.

  10 Ug Ako usab nakasud-ong nga ang tanan nga mga bata kinsa namatay sa wala pa sila moabut sa panuigon sa pagkamay-tulubagon maluwas diha sa celestial nga gingharian sa langit.