Õpetus ja Lepingud

13. osa

Joseph Smithi ja Oliver Cowdery pühitsemine Aaroni preesterlusse Susquehanna jõe kaldal Pennsylvania osariigis Harmony lähedal 15. mail 1829 (History of the Church, kd 1, lk-d 39–42). Preesterlusse pühitsemine sai teoks ingli käte läbi, kes esitles ennast Johannesena, sellesamana, keda Uues Testamendis kutsutakse Ristija Johanneseks. Ingel selgitas, et ta tegutseb muistsete apostlite Peetruse, Jaakobuse ja Johannese juhatusel, kes hoiavad kõrgema preesterluse, mida nimetatakse Melkisedeki preesterluseks, võtmeid. Josephile ja Oliverile anti lubadus, et parajal ajal antakse neile Melkisedeki preesterlus (vaata osa 27:7, 8, 12).

Antakse Aaroni preesterluse võtmed ja väed.

1 Teile, minu kaasteenijad, aannan ma Messia nimel Aaroni bpreesterluse, mis sisaldab cinglite teenimise ja dmeeleparanduse evangeeliumi ning vee alla kastmise teel pattude andekssaamiseks sooritatava eristimise võtmeid, ja seda ei võeta enam kunagi maa pealt ära, kuni fLeevi pojad ohverdavad taas ohvrianni Issandale gõigemeelsuses.