Oddíl 14

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Davidu Whitmerovi ve Fayette ve státě New York v červnu 1829 (History of the Church, 1:48–50). Whitmerova rodina se velice zajímala o překládání Knihy Mormonovy. Prorok se usídlil v domově Petera Whitmera st., kde dlel, dokud překladatelské dílo nebylo dovedeno do konce a autorská práva na vycházející knihu nebyla zajištěna. Tři ze synů Whitmerových, každý obdržev svědectví o pravosti díla, se hluboce zajímali o své osobní povinnosti. Toto zjevení a dvě následující (oddíly 15 a 16) byla dána v odpověď na dotaz skrze Urim a Thumim. David Whitmer se později stal jedním ze tří svědků Knihy Mormonovy.

1–6, Dělníci na vinici získají spasení; 7–8, Věčný život je největší z Božích darů; 9–11, Kristus stvořil nebesa a zemi.

  VELIKÉ a podivuhodné dílo brzy vyjde k dětem lidským.

  Viz, já jsem Bůh; dbej slova mého, které je živé a mocné, ostřejší než dvojsečný meč, k rozdělení kloubů i morku vedví; tudíž, dbej slova mého.

  Viz, pole je již bílé ke žni; tudíž každý, kdo si přeje žnouti, nechť se rozmachuje srpem svým v síle své a žne, pokud trvá den, aby mohl uchovati jako poklad pro duši svou věčné spasení v království Božím.

  Ano, každý, kdo se bude rozmachovati srpem svým a žnouti, ten je povolán Bohem.

  Tudíž, budeš-li mne prositi, obdržíš; budeš-li klepati, bude ti otevřeno.

  Usiluj o nastolení a utvrzení mého Sionu. Zachovávej přikázání má ve všech věcech.

  A budeš-li zachovávati přikázání má a vytrváš-li do konce, budeš míti věčný život, kterýžto dar je největší ze všech darů Božích.

  A stane se, že budeš-li prositi Otce ve jménu mém, ve víře věře, obdržíš Ducha Svatého, který dává promlouvati, abys mohl státi jako svědek těch věcí, o kterých uslyšíš a které uvidíš, a také abys mohl oznamovati pokání tomuto pokolení.

  Viz, já jsem Ježíš Kristus, Syn živého Boha, jenž stvořil nebesa a zemi, světlo, jež nemůže býti skryto v temnotě;

  10 Pročež, musím přenésti plnost evangelia svého od pohanů na dům Izraele.

  11 A viz, ty jsi David, a jsi povolán, abys pomáhal; kteroužto věc budeš-li činiti a budeš-li věrný, budeš požehnán jak duchovně, tak časně a veliká bude tvá odměna. Amen.