VAHE 14

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Tēvita Uitemā, ʻi Feieti, Niu ʻIoke, ʻi Sune 1829 (History of the Church, 1:48–50). Kuo ʻosi kamata ke tokanga lahi ʻaupito ʻa e fāmili Uitemaá ki hono liliu ʻo e Tohi ʻa Molomoná. Naʻe ʻosi hiki foki ʻa e Palōfitá ʻo nofo ʻi he ʻapi ʻo Pita Uitemā, ko e Lahí, pea naʻá ne nofo ai ʻo aʻu ki hono fakaʻosi ʻo e ngāue ki he liliú mo hono maʻu ʻo e maʻu mafai pulusi ki he tohi ʻe pulusí. Naʻe ʻi ai ha toko tolu ʻo e ngaahi foha ʻo e fāmili Uitemaá, naʻa nau maʻu ha fakamoʻoni ki hono moʻoni ʻo e ngāué, pea naʻe fakaʻau ke nau hohaʻa ʻaupito ki honau fatongiá taki taha. Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení mo e fakahā ʻe ua ʻe hoko maí (vahe 15 mo e 16) ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí ko e tali ki ha fehuʻi naʻe fai. Naʻe hoko ʻa Tēvita Uitemā ki mui ko e toko taha ʻo e Kau Fakamoʻoni ʻe Toko Tolu ki he Tohi ʻa Molomoná.

1–6, ʻE maʻu ʻe he kau ngāue ʻi he ngoue vainé ʻa e fakamoʻuí; 7–8, Ko e moʻui taʻengatá ʻa e meʻaʻofa mahuʻinga taha ʻa e ʻOtuá; 9–11, Naʻe fakatupu ʻe Kalaisi ʻa e ngaahi langí mo e māmaní.

  ʻOKU vave ke hoko mai ha angāue maʻongoʻonga mo fakaofo ki he fānau ʻa e tangatá.

  Vakai, ko au ko e ʻOtuá; tokanga ki heʻeku leá, ʻa ia ʻoku moʻui mo mālohi, pea māsila ange ʻi ha heletā fakatoumata, ki hono vahevaheʻi ʻo e ngaahi hokotanga huí mo e uhó fakatouʻosi; ko ia, tokanga ki heʻeku leá.

  Vakai, ʻoku hina ʻa e ngoué ki he utu-taʻú; ko ia, ʻilonga ia ʻoku holi ke utú tuku ke ne ʻai ʻene hele tuʻusí ʻaki hono tūkuingatá, pea tuʻusi lolotonga ʻene kei ʻahó, koeʻuhí ke ne tokonaki maʻa hono laumālié ʻa e fakamoʻui taʻengatá ʻi he puleʻanga ʻo e ʻOtuá.

  ʻIo, ʻilonga ia te ne ʻai ʻene hele tuʻusí ʻo tuʻusí, ʻoku ui ia ʻe he ʻOtuá.

  Ko ia, kapau te ke kole meiate au, te ke maʻu; kapau te ke tukituki, ʻe toʻo kiate koe.

  Feinga ke ʻomai mo fokotuʻu ʻa hoku Saioné. Tauhi ʻeku ngaahi fekaú ʻi he meʻa kotoa pē.

  Pea kapau te ke atauhi ʻeku ngaahi fekaú ʻo bkātaki ki he ngataʻangá, te ke maʻu ʻa e cmoʻui taʻengatá, ʻa ia ko e meʻaʻofa ʻoku mahuʻinga taha ʻi he ngaahi meʻaʻofa kotoa pē ʻa e ʻOtuá.

  Pea ʻe hoko ʻo pehē, kapau te ke kole ki he Tamaí ʻi hoku hingoá, ʻi he tui, ʻo maʻu ʻa e loto-tuí, te ke maʻu ʻa e aLaumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻokú ne fakaleaʻi koe, koeʻuhí ke ke tuʻu ko e bfakamoʻoni ʻo e ngaahi meʻa te ke fakatou cfanongo pea mo mamata ki aí, pea koeʻuhí foki ke ke malanga ʻaki ʻa e fakatomalá ki he toʻu tangatá ni.

  Vakai, ko au ko aSīsū Kalaisi, ko e bʻAlo ʻo e ʻOtua cmoʻuí, ʻa ia naʻá ne dfakatupu ʻa e ngaahi langí mo e emāmaní, ko ha fmaama ʻoku ʻikai lava ke fufuuʻi ʻi he gfakapoʻulí;

  10  Ko ia, kuo pau ke u ʻomi ai ʻa hono akakato ʻo ʻeku ongoongoleleí mei he kau bSenitailé ki he fale ʻo ʻIsilelí.

  11  Pea vakai, ko Tēvita koe, pea ʻoku ui koe ke tokoni; ʻa ia ko ha meʻa kapau te ke fai ia, pea faivelenga, ʻe tāpuakiʻi fakalaumālie mo fakatuʻasino fakatouʻosi koe, pea ʻe lahi ʻa ho palé. ʻĒmeni.