De Leer en Verbonden

Afdeling 16

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Peter Whitmer jr. in juni 1829 te Fayette (New York). (History of the Church, 1:51.) (Zie de inleiding van afdeling 14.) Peter Whitmer jr. is later een van de acht getuigen van het Boek van Mormon geworden.

1–2: de arm des Heren is over de gehele aarde; 3–6: het evangelie prediken en zielen redden is het waardevolst.

1 aLuister, mijn dienstknecht Peter, en hoor naar de woorden van Jezus Christus, uw Heer en uw Verlosser.

2 Want zie, Ik spreek tot u met indringendheid en met macht, want mijn arm is over de gehele aarde.

3 En Ik zal u datgene zeggen wat geen mens weet dan alleen Ik en u —

4 want vele malen hebt u van Mij verlangd te weten wat voor u de meeste waarde zou hebben.

5 Zie, daarvoor bent u gezegend, en voor het spreken van mijn woorden die Ik u heb gegeven volgens mijn geboden.

6 En nu, zie, Ik zeg u dat hetgeen voor u de meeste waarde zal hebben, zal zijn om bekering te verkondigen aan dit volk, opdat u zielen tot Mij zult brengen, zodat u met hen kunt rusten in het koninkrijk van mijn Vader. Amen.