Oddíl 18

Zjevení Josephu Smithovi, Prorokovi, Oliveru Cowderymu a Davidu Whitmerovi dané ve Fayette ve státě New York v červnu 1829 (History of the Church, 1:60–64). Když bylo předáno Aronovo kněžství, bylo přislíbeno předání kněžství Melchisedechova (viz záhlaví k oddílu 13). Jako odpověď na úpěnlivou prosbu o poznání ohledně této záležitosti Pán dal toto zjevení.

1–5, Písma ukazují, jak budovati Církev; 6–8, Svět dozrává v nepravosti; 9–16, Cena duší je veliká; 17–25, Aby lidé získali spasení, musejí vzíti na sebe jméno Kristovo; 26–36, Povolání a poslání Dvanácti je zjeveno; 37–39, Oliver Cowdery a David Whitmer mají vyhledati Dvanáct; 40–47, Aby lidé získali spasení, musejí činiti pokání, býti pokřtěni a zachovávati přikázání.

  NYNÍ, viz, pro věc, kterou sis ty, služebníče můj Olivere Cowdery, přál zvěděti ode mne, dávám ti tato slova:

  Viz, projevil jsem ti svým Duchem v mnoha případech, že věci, které jsi psal, jsou pravdivé; pročež ty víš, že jsou pravdivé.

  A jestliže víš, že jsou pravdivé, viz, dávám ti přikázání, abys spoléhal na věci, jež jsou napsány;

  Neboť v nich jsou napsány všechny věci ohledně založení církve mé, evangelia mého a skály mé.

  Pročež, budeš-li stavěti církev mou na základu evangelia mého a skály mé, brány pekelné tě nepřemohou.

  Viz, svět dozrává v nepravosti; a musí nezbytně býti, aby děti lidské byly podněcovány k pokání, jak pohané, tak také dům Izraele.

  Pročež, jelikož jsi byl pokřtěn rukama služebníka mého Josepha Smitha ml., podle toho, co jsem mu přikázal, on splnil věc, kterou jsem mu přikázal.

  A nyní, nepodivuj se, že jsem ho povolal ke svému vlastnímu záměru, kterýžto záměr je znám mně; pročež, bude-li pilný v zachovávání přikázání mých, bude požehnán věčným životem; a jméno jeho je Joseph.

  A nyní, Olivere Cowdery, pravím tobě, a také Davidu Whitmerovi, cestou přikázání; neboť, vizte, přikazuji všem lidem všude, aby činili pokání, a pravím vám, tak jako Pavlovi, svému apoštolovi, neboť vy jste povoláni vpravdě týmž povoláním, kterým on byl povolán.

  10 Pamatujte, cena duší je veliká v očích Božích;

  11 Neboť, vizte, Pán, váš Vykupitel, vytrpěl smrt v těle; pročež on vytrpěl bolest všech lidí, aby všichni lidé mohli činiti pokání a přijíti k němu.

  12 A on vstal opět z mrtvých, aby mohl přivésti všechny lidi k sobě, pod podmínkou pokání.

  13 A jak veliká je radost jeho z duše, která činí pokání!

  14 Pročež, vy jste povoláni hlásati pokání těmto lidem.

  15 A pakliže budete pracovati po všechny dny své při hlásání pokání tomuto lidu a přivedete jen jednu duši ke mně, jak veliká bude radost vaše s ní v království mého Otce!

  16 A nyní, jestliže budete míti velikou radost s jednou duší, kterou jste přivedli ke mně do království mého Otce, jak velikou budete míti radost, jestliže přivedete mnoho duší ke mně!

  17 Vizte, máte před sebou evangelium mé a skálu mou a spasení mé.

  18 Proste Otce ve jménu mém, ve víře věříce, že obdržíte, a budete míti Ducha Svatého, který projevuje všechny věci, které jsou nutné pro děti lidské.

  19 A nemáte-li víru, naději a pravou lásku, nemůžete učiniti nic.

  20 Nebojujte proti žádné církvi, leda by to byla církev ďáblova.

  21 Vezměte na sebe jméno Kristovo a mluvte pravdu s rozvážností.

  22 A tolik, kolik jich bude činiti pokání a bude pokřtěno ve jménu mém, jež je Ježíš Kristus, a vytrvá do konce, tolik bude spaseno.

  23 Vizte, Ježíš Kristus je to jméno, jež je dáno Otcem, a není dáno žádného jiného jména, jímž by člověk mohl býti spasen;

  24 Pročež, všichni lidé musejí na sebe vzíti jméno, jež je dáno Otcem, neboť tím jménem budou voláni v poslední den;

  25 Pročež, neznají-li jméno, kterým jsou voláni, nemohou míti místo v království mého Otce.

  26 A nyní, viz, jsou další, kteří jsou voláni, aby oznamovali evangelium mé, jak pohanům, tak Židům;

  27 Ano, dokonce dvanáct; a Dvanáct bude učedníky mými a vezmou na sebe jméno mé; a Dvanáct jsou ti, kteří si budou přáti vzíti na sebe jméno mé s celým úmyslem srdce.

  28 A jestliže si přejí vzíti na sebe jméno mé s celým úmyslem srdce, jsou povoláni, aby šli do celého světa kázati evangelium mé každému stvoření.

  29 A to jsou ti, kteří jsou mnou vysvěceni křtíti ve jménu mém, podle toho, co je psáno;

  30 A vy máte to, co je psáno, před sebou; pročež, musíte křest vykonávati podle slov, která jsou napsána.

  31 A nyní pravím vám, Dvanácti – Vizte, milost moje je postačující pro vás; musíte kráčeti přede mnou zpříma a nehřešiti.

  32 A vizte, vy jste ti, kteří jsou vysvěceni mnou vysvěcovati kněze a učitele; oznamovati evangelium mé podle moci Ducha Svatého, jenž je ve vás, a podle povolání a darů Božích lidem;

  33 A já, Ježíš Kristus, váš Pán a váš Bůh, jsem to pravil.

  34 Tato slova nejsou od lidí ani od člověka, ale ode mne; pročež, vy budete svědčiti, že jsou ode mne, a ne od člověka;

  35 Neboť je to můj hlas, jenž je k vám promlouvá; neboť jsou vám dána mým Duchem a mou mocí je můžete čísti jeden druhému; a pokud by to nebylo mou mocí, nemohli byste je míti;

  36 Pročež, můžete svědčiti, že jste slyšeli můj hlas a znáte moje slova.

  37 A nyní, vizte, dávám tobě, Oliveru Cowderymu, a také Davidu Whitmerovi úkol, abyste vyhledali Dvanáct, kteří budou míti přání, o nichž jsem mluvil;

  38 A podle jejich přání a jejich skutků je poznáte.

  39 A až je najdete, ukážete jim tyto věci.

  40 A padnete a budete uctívati Otce ve jménu mém.

  41 A musíte kázati světu řkouce: Musíte činiti pokání a býti pokřtěni ve jménu Ježíše Krista;

  42 Neboť všichni lidé musejí činiti pokání a býti pokřtěni, a nejen muži, ale také ženy a děti, které dosáhly let zodpovědnosti.

  43 A nyní, poté, co jste obdrželi toto, musíte zachovávati přikázání má ve všech věcech;

  44 A skrze ruce vaše vykonám podivuhodné dílo mezi dětmi lidskými k přesvědčení mnohých o hříších jejich, aby mohli dojíti k pokání a aby mohli přijíti do království mého Otce.

  45 Pročež, požehnání, která vám dávám, jsou nade všechny věci.

  46 A poté, co jste obdrželi toto, nebudete-li zachovávati přikázání má, nemůžete býti spaseni v království mého Otce.

  47 Vizte, já, Ježíš Kristus, Pán váš a Bůh váš a Vykupitel váš, mocí Ducha svého jsem to pravil. Amen.