Secţiunea 18

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, lui Oliver Cowdery şi lui David Whitmer, la Fayette, New York, în iunie 1829 (History of the Church, 1:60–64). Când Preoţia lui Aaron a fost conferită, acordarea Preoţiei lui Melhisedec a fost promisă (vezi introducerea de la secţiunea 13). Ca răspuns la rugămintea de a le da cunoaştere privind această problemă, Domnul a dat această revelaţie.

1–5, Scripturile arată cum să zideşti Biserica; 6–8, Lumea devine plină de nedreptate; 9–16, Valoarea sufletelor este mare; 17–25, Pentru a obţine salvarea, oamenii trebuie să ia asupra lor numele lui Hristos; 26–36, Chemarea şi misiunea Celor Doisprezece sunt dezvăluite; 37–39, Oliver Cowdery şi David Whitmer trebuie să-i caute pe Cei Doisprezece; 40–47, Pentru a obţine salvarea, oamenii trebuie să se pocăiască, să fie botezaţi şi să ţină poruncile.

  ACUM, iată, datorită lucrurilor pe care tu, slujitorul Meu Oliver Cowdery, ai dorit să le cunoşti de la Mine, îţi dau aceste cuvinte:

  Iată, Eu ţi-am dovedit ţie, prin Spiritul Meu, în multe ocazii, că lucrurile pe care le-ai scris sunt adevărate; de aceea, tu ştii că ele sunt adevărate.

  Şi dacă ştii că sunt adevărate, iată, Eu îţi dau o poruncă, astfel ca tu să ai încredere în lucrurile care sunt scrise;

  Pentru că în ele sunt scrise toate lucrurile cu privire la întemeierea Bisericii Mele, a Evangheliei Mele şi a stâncii Mele.

  De aceea, dacă vei zidi Biserica Mea pe temelia Evangheliei Mele şi a stâncii Mele, porţile iadului nu te vor birui.

  Iată, lumea devine plină de nedreptate; şi copiii oamenilor trebuie să fie stârniţi spre pocăinţă, atât neamurile, cât şi casa lui Israel.

  De aceea, pentru că ai fost botezat de mâinile slujitorului Meu Joseph Smith, fiul, după cum i-am poruncit, el a îndeplinit lucrul pe care i l-am poruncit lui.

  Şi acum, nu te mira că Eu l-am chemat pe el pentru scopul Meu propriu, scop cunoscut de Mine; de aceea, dacă el va fi sârguincios în ţinerea poruncilor Mele, el va fi binecuvântat cu viaţă veşnică; şi numele lui este Joseph.

  Şi acum, Oliver Cowdery, Eu îţi vorbesc ţie şi, de asemenea, lui David Whitmer, în chip de poruncă; pentru că, iată, Eu poruncesc tuturor oamenilor, de peste tot, să se pocăiască şi vă vorbesc aşa cum i-am vorbit lui Pavel, apostolul Meu, pentru că voi sunteţi chemaţi chiar cu aceeaşi chemare cu care a fost chemat el.

  10 Amintiţi-vă că valoarea sufletelor este mare înaintea lui Dumnezeu;

  11 11 Pentru că, iată, Domnul, Mântuitorul vostru, a suferit moarte fizică; de aceea a suferit El durerea tuturor oamenilor, pentru ca toţi oamenii să se poată pocăi şi să vină la El.

  12 Şi El a înviat din morţi pentru ca să-i poată aduce pe toţi oamenii la El, cu condiţia ca ei să se pocăiască.

  13 Şi ce mare este bucuria Sa pentru sufletul care se pocăieşte!

  14 De aceea, voi sunteţi chemaţi să propovăduiţi pocăinţa către acest popor.

  15 Şi dacă va fi ca voi să lucraţi toate zilele propovăduind pocăinţa către acest popor şi veţi aduce chiar numai un suflet la Mine, ce mare va fi bucuria voastră cu el în împărăţia Tatălui Meu!

  16 Şi acum, dacă bucuria voastră va fi mare cu un singur suflet pe care l-aţi adus la Mine, în împărăţia Tatălui Meu, ce mare va fi bucuria voastră, dacă veţi aduce mai multe suflete la Mine!

  17 Iată, voi aveţi Evanghelia Mea în faţa voastră şi stânca Mea şi Salvarea Mea.

  18 Cereţi Tatălui în numele Meu, crezând cu credinţă că veţi primi şi veţi avea Duhul Sfânt, care arată tot ceea ce este necesar pentru copiii oamenilor.

  19 Şi dacă nu aveţi credinţă, speranţă şi caritate, nu puteţi face nimic.

  20 Nu luptaţi împotriva nici unei biserici, cu excepţia bisericii diavolului.

  21 Luaţi asupra voastră numele lui Hristos şi spuneţi adevărul cu sobrietate.

  22 Şi toţi aceia care se pocăiesc şi sunt botezaţi în numele Meu, care este Isus Hristos, şi îndură până la sfârşit, vor fi salvaţi.

  23 Iată, Isus Hristos este numele dat de Tatăl şi nu este nici un alt nume dat prin care omul poate fi salvat;

  24 De aceea, toţi oamenii trebuie să ia asupra lor numele care este dat de Tatăl, pentru că în acest nume vor fi ei chemaţi în ultima zi;

  25 De aceea, dacă ei nu cunosc acest nume prin care vor fi chemaţi, ei nu pot avea loc în împărăţia Tatălui Meu.

  26 Şi acum, iată, sunt alţii care sunt chemaţi să propovăduiască Evanghelia Mea, atât la neamuri, cât şi la iudei;

  27 Da, chiar doisprezece; şi Cei Doisprezece vor fi ucenicii Mei şi ei vor lua numele Meu asupra lor; şi Cei Doisprezece sunt aceia care vor dori cu toată inima să ia asupra lor numele Meu.

  28 Şi dacă doresc să ia asupra lor numele Meu, cu toată inima, ei sunt chemaţi să meargă în toată lumea să propovăduiască Evanghelia Mea către fiecare făptură.

  29 Şi ei sunt aceia care sunt rânduiţi de Mine să boteze în numele Meu, după cum este scris;

  30 Şi voi aveţi ceea ce este scris, în faţa voastră; de aceea voi trebuie să îndepliniţi potrivit cuvintelor care sunt scrise.

  31 Şi acum, Eu vorbesc către voi, Cei Doisprezece—iată, harul Meu vă este de ajuns; trebuie să umblaţi în dreptate în faţa Mea şi să nu păcătuiţi.

  32 Şi iată, voi sunteţi cei care sunteţi rânduiţi de Mine pentru a rândui preoţi şi învăţători; pentru a propovădui Evanghelia Mea, în acord cu puterea Duhului Sfânt care este în voi şi în acord cu chemările şi darurile lui Dumnezeu către oameni;

  33 Şi Eu, Isus Hristos, Domnul vostru şi Dumnezeul vostru, am spus aceasta.

  34 Aceste cuvinte nu sunt nici de la oameni, nici de la om, ci de la Mine; de aceea, voi trebuie să mărturisiţi că sunt de la Mine şi nu de la om;

  35 Pentru că este glasul Meu care vă vorbeşte; pentru că ele vă sunt date vouă prin Spiritul Meu şi prin puterea Mea, voi le puteţi citi unii altora; şi fără să fi fost puterea Mea, voi nu le-aţi fi putut avea;

  36 De aceea, puteţi mărturisi că aţi auzit glasul Meu şi că voi cunoaşteţi cuvintele Mele.

  37 Şi acum, iată, îţi dau ţie, Oliver Cowdery, şi, de asemenea, ţie, David Whitmer, sarcina de a-i căuta pe Cei Doisprezece, care vor avea dorinţele despre care am vorbit;

  38 Şi prin dorinţele lor şi prin lucrările lor îi veţi cunoaşte.

  39 Şi când îi veţi găsi, le veţi arăta lor aceste lucruri.

  40 Şi veţi îngenunchea şi veţi preaslăvi pe Tatăl în numele Meu.

  41 Şi trebuie să propovăduiţi în lume, spunând: Voi trebuie să vă pocăiţi şi să fiţi botezaţi în numele lui Isus Hristos;

  42 Pentru că toţi oamenii trebuie să se pocăiască şi să se boteze, şi nu numai bărbaţii, ci şi femeile şi copiii care au ajuns la vârsta responsabilităţii.

  43 Şi acum, după ce aţi primit aceasta, voi trebuie să ţineţi poruncile Mele în toate lucrurile;

  44 Şi prin mâinile voastre, Eu voi face o lucrare minunată printre copiii oamenilor, pentru convingerea multora de păcatele lor, ca ei să poată veni la pocăinţă şi ca ei să poată veni în împărăţia Tatălui Meu.

  45 De aceea, binecuvântările pe care vi le-am dat vouă sunt mai presus de toate lucrurile.

  46 Şi dacă, după ce aţi primit aceasta, voi nu ţineţi poruncile Mele, voi nu puteţi fi salvaţi în împărăţia Tatălui Meu.

  47 Iată, Eu, Isus Hristos, Domnul vostru şi Dumnezeul vostru, şi Mântuitorul vostru, prin puterea Spiritului Meu am vorbit aceasta. Amin.