Õpetus ja Lepingud

18. osa

Ilmutus prohvet Joseph Smithile, Oliver Cowderyle ja David Whitmerile, antud New Yorgi osariigis Fayette’is 1829. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 60–64). Kui anti Aaroni preesterlus, lubati anda ka Melkisedeki preesterlus (vaata 13. osa päist). Vastuseks palvele saada teadmist sellest asjast andis Issand selle ilmutuse.

1–5 Pühakirjad näitavad, kuidas Kirik üles ehitada. 6–8 Maailm on küpsemas süütegudes. 9–16 Hingede väärtus on suur. 17–25 Et saada päästetud, peavad inimesed võtma enda peale Kristuse nime. 26–36 Ilmutatakse kaheteistkümne kutse ja ülesanne. 37–39 Oliver Cowdery ja David Whitmer peavad need kaksteist välja valima. 40–47 Et saada päästetud, peavad inimesed meelt parandama, saama ristitud ja kinni pidama käskudest.

1 Nüüd, vaata, selle asja pärast, mida sina, mu teenija Oliver Cowdery, oled soovinud minult teada saada, annan ma sulle need sõnad:

2 Vaata, ma olen sulle paljudel juhtudel oma Vaimu kaudu ilmsiks teinud, et need asjad, mida sa oled kirjutanud, on atõesed; mispärast, sa tead, et need on tõesed.

3 Ja kui sa tead, et need on tõesed, vaata, ma annan sulle käsu, et sa toetuksid nendele asjadele, mis on akirjutatud,

4 sest neis on kirjutatud kõik asjad, mis puutuvad minu kiriku, minu aevangeeliumi ja minu bkalju rajamisse.

5 Mispärast, kui sa ehitad minu kiriku üles minu evangeeliumi ja minu kalju alusele, ei saa põrgu väravad sinust võitu.

6 Vaata, amaailm on küpsemas süütegudes, ja on vaja, et inimlapsi ergutatakse üles meeleparandusele, nii bpaganaid kui ka Iisraeli koda.

7 Mispärast, kuna sa oled aristitud minu teenija Joseph Smith noorema käte läbi vastavalt sellele, mis ma olen tal käskinud, on ta täitnud selle, mis ma olen tal käskinud.

8 Ja nüüd, ära imesta, et ma olen tema kutsunud omaenda eesmärgil, milline eesmärk on minule teada; mispärast, kui ta on ausin minu käskude bpidamisel, cõnnistatakse teda igavese eluga; ja tema nimi on dJoseph.

9 Ja nüüd, Oliver Cowdery, ma räägin sulle ja samuti David Whitmerile, käskides, sest vaata, ma käsin kõikidel inimestel igal pool meelt parandada, ja ma räägin teile, samuti nagu oma aapostel Paulusele, sest teie olete kutsutud just sama kutsega, millega tema oli kutsutud.

10 Pidage meeles, et ahingede bväärtus on Jumala silmis suur;

11 sest vaata, Issand, teie aLunastaja, kannatas bsurma lihas, mispärast, ta ckannatas kõikide inimeste dvalu, et kõik inimesed võiksid meelt parandada ja tema juurde tulla.

12 Ja ta on surnuist taas aüles tõusnud, et ta võiks kõik inimesed bmeeleparanduse tingimustel enda juurde tuua.

13 Ja kui suur on tema arõõm hinge üle, kes meelt parandab!

14 Mispärast, te olete kutsutud ahüüdma meeleparandust sellele rahvale.

15 Ja kui on nii, et te näete vaeva kõik oma päevad, hüüdes sellele rahvale meeleparandust, ja toote vaid ühe ahinge minu juurde, kui suur saab olema teie rõõm koos temaga minu Isa kuningriigis!

16 Ja nüüd, kui teie rõõm saab olema suur koos ühe hingega, kelle te olete toonud minu juurde minu Isa akuningriiki, kui suur saab olema teie brõõm siis, kui te ctoote minu juurde palju hingi!

17 Vaata, minu evangeelium on teie ees, ja minu kalju ja minu apääste.

18 aPaluge Isa usus minu bnimel, uskudes, et te saate, ja te saate Püha Vaimu, mis teeb ilmsiks kõik asjad, mis inimlastele cvajalikud on.

19 Ja kui teil pole ausku, blootust ja cligimesearmastust, ei saa te teha midagi.

20 Ärge avõidelge ühegi kiriku vastu, välja arvatud kuradi bkirik.

21 Võtke endi peale Kristuse animi ja brääkige tõde ctõsiduses.

22 Ja nii paljud, kes parandavad meelt ja on aristitud minu nimes, mis on Jeesus Kristus, ja bpeavad vastu lõpuni – need saavad päästetud.

23 Vaata, Jeesus Kristus on animi, mille andis Isa, ja ei ole ühtki teist nime, mille kaudu inimene võiks saada päästetud;

24 mispärast, kõik inimesed peavad võtma endi peale selle nime, mille Isa andis, sest selle nimega kutsutakse neid viimsel päeval;

25 mispärast, kui nad ei tunne anime, millega neid kutsutakse, ei saa neil olla kohta minu Isa bkuningriigis.

26 Ja nüüd, vaata, on teisi, kes on kutsutud kuulutama minu evangeeliumi nii apaganale kui juudile,

27 jah, nimelt kaksteist; ja need akaksteist on minu jüngrid, ja nad võtavad enda peale minu nime, ja need kaksteist on need, kes soovivad kogu südamest minu bnime endi peale võtta.

28 Ja kui nad soovivad kogu südamest minu nime endi peale võtta, on nad kutsutud minema kogu amaailma, jutlustama minu bevangeeliumi cigale loodule.

29 Ja nemad on need, kelle ma olen pühitsenud ametisse minu nimel aristima vastavalt sellele, mis on kirjutatud;

30 ja see, mis on kirjutatud, on teie ees, mispärast, te peate seda täitma vastavalt sõnadele, mis on kirjutatud.

31 Ja nüüd ma räägin teile, akaheteistkümnele: Vaadake, minu arm on teile küllaldane, te peate kõndima laitmatult minu ees ja mitte patustama.

32 Ja vaadake, teie olete need, kelle ma olen ametisse pühitsenud, et apühitseda ametisse preestreid ja õpetajaid, kuulutama minu evangeeliumi bvastavalt Püha Vaimu väele, mis teis on, ja vastavalt Jumala poolt inimestele antavatele ckutsetele ja andidele;

33 ja mina, Jeesus Kristus, teie Issand ja Jumal, olen seda rääkinud.

34 Need asõnad ei ole inimestelt ega inimeselt, vaid minult, mispärast, te peate tunnistama, et need on minult ja mitte inimeselt;

35 sest see on minu ahääl, mis neid teile räägib, sest need on teile antud minu Vaimu kaudu, ja minu väega te võite lugeda neid üksteisele, ja teil ei saaks neid olla muidu kui minu väe kaudu;

36 mispärast, te võite atunnistada, et te olete kuulnud minu häält ja tunnete minu sõnu.

37 Ja nüüd, vaata, ma annan sinule, Oliver Cowdery, ja samuti David Whitmerile, et te peate välja otsima need kaksteist, kellel on sellised soovid, millest ma olen rääkinud;

38 ja nende soovidest ja nende ategudest te tunnete nad ära.

39 Ja kui te olete nad leidnud, peate te neile näitama neid asju.

40 Ja te peate langema maha ja akummardama Isa minu nimel.

41 Ja te peate jutlustama maailmale, öeldes: Te peate meelt parandama ja saama ristitud Jeesuse Kristuse nimel,

42 sest kõik inimesed peavad meelt parandama ja saama ristitud, ja mitte ainult mehed, vaid ka naised ja lapsed, kes on jõudnud avastutavasse ikka.

43 Ja nüüd, pärast seda, kui te olete selle saanud, peate te kõigis asjades kinni pidama minu akäskudest;

44 ja teie käte läbi sooritan ma aimepärase töö inimlaste seas, et bveenda paljusid nende patususes, et nad võiksid tulla meeleparandusele ja et nad võiksid tulla minu Isa kuningriiki.

45 Mispärast, õnnistused, mis ma teile annan, on aüle kõige.

46 Ja pärast seda, kui te olete selle saanud, kuid ei apea kinni minu käskudest, ei saa teid päästa minu Isa kuningriiki.

47 Vaata, mina, Jeesus Kristus, teie Issand ja teie Jumal ja teie Lunastaja, olen seda oma Vaimu väega rääkinud. Aamen.