Seksyon 18

Pagpadayag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, Oliver Cowdery, ug David Whitmer, gihatag sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:6–64). Sa diha nga ang Aaronic nga Pagkapari gitugyan, ang pagtugyan sa Melchizedek nga Pagkapari gisaad (tan-awa ang ulohan sa seksyon 13). Agi og tubag sa pangamuyo alang sa kasayuran niini nga butang, ang Ginoo mihatag niini nga pagpadayag.

1–5, Mga kasulatan nagpakita unsaon pagtukod ang Simbahan; 6–8, Ang kalibutan nagkahinog sa kadautan; 9–16, Ang bili sa mga kalag mahinungdanon; 17–25, Sa pag-angkon sa kaluwasan, ang mga tawo kinahanglan gayud modala diha kanila sa ngalan ni Kristo; 26–36, Ang katungdanan ug ang misyon sa Napulog Duha gipadayag; 37–39, Si Oliver Cowdery ug si David Whitmer mao ang mangita sa Napulog Duha; 40–47, Sa pag-angkon sa kaluwasan, ang mga tawo kinahanglan gayud nga maghinulsol, magpabunyag, ug maghupot sa mga sugo.

  KARON, tan-awa, tungod sa butang nga ikaw, akong sulugoon Oliver Cowdery, nagtinguha nga mahibalo mahitungod kanako, Ako mohatag nganha kanimo niini nga mga pulong:

  Tan-awa, Ako mipadayag nganha kanimo pinaagi sa akong Espiritu diha sa daghan nga mga kahigayunan, nga ang mga butang nga imong gisulat mga tinuod; busa ikaw nahibalo nga sila mga tinuod.

  Ug kon ikaw mahibalo nga sila mga tinuod, tan-awa, Ako mohatag nganha kanimo og sugo, nga ikaw mosalig niana nga mga butang nga nahisulat;

  Kay diha kanila anaa ang tanan nga mga butang nga nahisulat mahitungod sa katukuran sa akong simbahan, akong ebanghelyo, ug akong lig-on nga sukaranan.

  Busa, kon ikaw motukod sa akong simbahan, diha sa tukuranan sa akong ebanghelyo ug sa akong lig-on nga sukaranan, ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kanimo.

  Tan-awa, ang kalibutan nagkahinog sa kadautan; ug kinahanglan gayud nga ang mga katawhan awhagon ngadto sa paghinulsol, ang mga Hentil ug usab ang balay ni Israel.

  Busa, kay ikaw gibunyagan pinaagi sa mga kamot sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., sumala niana nga Ako misugo kaniya, siya nakatuman sa butang diin Ako misugo kaniya.

  Ug karon, ayaw kahibulong nga Ako mitawag kaniya ngadto sa akong kaugalingon nga katuyoan, diin nga katuyoan nahibaloan ngari kanako; busa, kon siya makugihon sa paghupot sa akong mga sugo siya panalanginan ngadto sa kinabuhi nga dayon; ug ang iyang ngalan mao si Joseph.

  Ug karon, Oliver Cowdery, Ako mamulong nganha kanimo, ug usab ngadto kang David Whitmer, pinaagi sa akong sugo; kay, tan-awa, Ako nagsugo sa tanan nga mga tawo sa tanan nga dapit sa paghinulsol, ug Ako mamulong nganha kaninyo, gani ingon ngadto kang Pablo nga akong apostol, kay kamo natawag bisan niana nga mao gihapon nga katungdanan diin siya gitawag.

  10 Hinumdumi ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa panan-aw sa Dios;

  11 Kay, tan-awa, ang Ginoo nga imong Manunubos nag-antus sa kamatayon diha sa lawas; busa siya nag-antus sa kasakit sa tanan nga mga tawo, nga unta ang tanan nga mga tawo maghinulsol ug moduol ngadto kaniya.

  12 Ug siya nabanhaw pag-usab gikan sa patay, nga siya unta modala sa tanan nga mga tawo ngadto kaniya, sa mga kondisyon sa paghinulsol.

  13 Ug unsa ka dako ang iyang hingpit nga kalipay diha sa kalag nga naghinulsol!

  14 Busa ikaw gitawag sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto niini nga mga katawhan.

  15 Ug kon kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo nga mga adlaw sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto niini nga mga katawhan, ug magdala, bisan usa ka kalag ngari kanako, unsa ka dako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong Amahan!

  16 Ug karon, kon ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala ngari kanako diha sa gingharian sa akong Amahan, unsa kaha kadako ang imong hingpit nga kalipay kon ikaw makadala og daghan nga mga kalag ngari kanako!

  17 Tan-awa, ikaw nakabaton sa akong ebanghelyo sa imong atubangan, ug sa akong lig-on nga sukaranan, ug sa akong kaluwasan.

  18 Pangayo sa Amahan pinaagi sa akong ngalan, sa hugot nga pagtuo nga ikaw makadawat, ug ikaw makabaton sa Espiritu Santo, nga nagpadayag sa tanan nga mga butang nga angay ngadto sa mga katawhan.

  19 Ug kon ikaw walay hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli, ikaw walay mahimo.

  20 Ayaw pakig-away sa uban nga simbahan gawas sa simbahan sa yawa.

  21 Dad-a diha kanimo ang ngalan ni Kristo, ug pamulong sa kamatuoran diha sa pagkamaligdong.

  22 Ug kutob sa naghinulsol ug nabunyagan diha sa akong ngalan, nga si Jesukristo, ug molahutay ngadto sa katapusan, ang mao maluwas.

  23 Tan-awa, si Jesukristo mao ang ngalan nga gihatag sa Amahan, ug wala nay lain nga ngalan nga gikahatag diin ang tawo maluwas;

  24 Busa, ang tanan nga mga tawo kinahanglan gayud modala diha kanila sa ngalan nga gihatag sa Amahan, kay niana nga ngalan sila pagatawgon sa katapusan nga adlaw;

  25 Busa, kon sila wala masayud sa ngalan diin sila gitawag, sila walay dapit sa gingharian sa akong Amahan.

  26 Ug karon, tan-awa, adunay uban kinsa gitawag sa pagpahayag sa akong ebanghelyo, ngadto sa Hentil ug ngadto sa Judeo;

  27 Oo, bisan ang napulog duha; ug ang Napulog Duha mahimo nga akong mga tinun-an, ug sila modala diha kanila sa akong ngalan; ug ang Napulog Duha mao sila kinsa magtinguha sa pagdala diha kanila sa akong ngalan uban sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing.

  28 Ug kon sila magtinguha sa pagdala diha kanila sa akong ngalan uban sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing, sila gitawag sa pagpanlakaw ngadto sa tibuok kalibutan sa pagsangyaw sa akong ebanghelyo ngadto sa matag linalang.

  29 Ug sila mao sila kinsa gi-orden ngari kanako sa pagbunyag pinaagi sa akong ngalan, sumala niana nga nahisulat;

  30 Ug ikaw aduna niana nga nahisulat sa imong atubangan, busa, ikaw kinahanglan mobuhat niini sumala sa mga pulong nga nahisulat.

  31 Ug karon Ako mamulong nganha kaninyo, ang Napulog Duha—Tan-awa, ang akong grasya igo alang kaninyo; kamo kinahanglan gayud nga maglakaw nga matarung diha sa akong atubangan ug dili na magpakasala.

  32 Ug, tan-awa, kamo mao sila kinsa gi-orden ngari kanako sa pag-orden sa mga pari ug mga magtutudlo; sa pagpahayag sa akong ebanghelyo, sumala sa gahum sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo, ug sumala sa mga katungdanan ug mga gasa sa Dios ngadto sa mga tawo;

  33 Ug Ako, si Jesukristo, imong Ginoo ug imong Dios, nakapamulong niini.

  34 Kini nga mga pulong dili sa mga tawo ni sa tawo, apan gikan kanako; busa, kamo magpamatuod nga sila gikan kanako ug dili sa tawo;

  35 Kay kini mao ang akong tingog nga namulong kanila nganha kaninyo; kay sila gihatag pinaagi sa akong Espiritu nganha kaninyo, ug pinaagi sa akong gahum kamo makabasa kanila ngadto sa usag-usa; ug gawas kon kini pinaagi sa akong gahum kamo dili makabaton kanila;

  36 Busa, kamo makapamatuod nga kamo nakadungog sa akong tingog ug nahibalo sa akong mga pulong.

  37 Ug karon, tan-awa, Ako mosugo nganha kanimo, Oliver Cowdery, ug usab ngadto kang David Whitmer, nga kamo mangita niadto kinsa mahimo nga mga Napulog Duha, kinsa adunay mga tinguha ingon nga Ako nakapamulong;

  38 Ug pinaagi sa ilang mga tinguha ug sa ilang mga binuhatan kamo makaila kanila.

  39 Ug kon kamo makakita kanila kamo mopakita niini nga mga butang ngadto kanila.

  40 Ug kamo moluhod ug mosimba sa Amahan pinaagi sa akong ngalan.

  41 Ug kamo kinahanglan gayud nga mosangyaw ngadto sa kalibutan, nga mag-ingon: Kamo kinahanglan gayud maghinulsol ug magpabunyag, diha sa ngalan ni Jesukristo;

  42 Kay ang tanan nga mga tawo kinahanglan gayud maghinulsol ug magpabunyag, ug dili lamang ang mga lalaki, apan ang mga babaye, ug ang mga bata kinsa miabut sa tuig sa pagkamay-tulubagon.

  43 Ug karon, human kamo makadawat niini, kamo kinahanglan gayud maghupot sa akong mga sugo diha sa tanan nga mga butang;

  44 Ug pinaagi sa inyong mga kamot Ako magbuhat og kahibulongan nga buhat diha sa mga katawhan, ngadto sa pagkakabig sa daghan mahitungod sa ilang mga sala, nga sila moabut ngadto sa paghinulsol, ug nga sila moadto ngadto sa gingharian sa akong Amahan.

  45 Busa, ang mga panalangin nga Ako mohatag nganha kaninyo mao ang labaw sa tanan nga mga butang.

  46 Ug human nga kamo makadawat niini, kon kamo wala maghupot sa akong mga sugo kamo dili maluwas diha sa gingharian sa akong Amahan.

  47 Tan-awa, Ako, si Jesukristo, ang inyong Ginoo ug ang inyong Dios, ug ang inyong Manunubos, pinaagi sa gahum sa akong Espiritu namulong niini. Amen.