19. SZAKASZ

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1830 márciusában, a New York állambeli Manchesterben (History of the Church, 1:72–74). A próféta történetében így vezette be: „Parancsolat Istentől, és nem embertől, Martin Harrisnek attól, aki Örökkévaló” (History of the Church, 1:72).

1–3, Krisztusé minden hatalom; 4–5, Minden embernek bűnbánatot kell tartania, vagy szenvedni fog; 6–12, Az örök büntetés Isten büntetése; 13–20, Krisztus mindenkiért szenvedett, hogy ha bűnbánatot tartanak, akkor ne kelljen szenvedniük; 21–28, Prédikáld a bűnbánat evangéliumát; 29–41, Hirdess örömhíreket!

  ÉN vagyok az aAlfa és az Omega, bKrisztus, az Úr; igen, bizony én vagyok ő, a kezdet és a vég, a világ Megváltója.

  Elvégezvén és abefejezvén annak akaratát, akié vagyok, méghozzá az Atyáét, rám vonatkozóan – azért téve meg ezt, hogy minden dolgot magam balá vethessek –

  Megtartva minden ahatalmat, olyannyira, hogy belpusztítsam a Sátánt és az ő munkáit a cvilág végén, és az ítélet utolsó nagy napján, amelyet annak lakosaira hozok, minden embert cselekedetei és az általa elkövetett dtettek szerint eítélve meg.

  És bizony minden embernek abűnbánatot kell tartania, vagy bszenvednie kell, mert cén, Isten, végtelen vagyok.

  aNem vonom tehát vissza az ítéleteket, amelyeket hozok, hanem jajok érnek el, zokogás, és bsiránkozás és fogak csikorgatása, igen, azokhoz, akik a cbal kezem felől találtatnak.

  Mindazonáltal anem az van megírva, hogy nem lesz vége ennek a gyötrelemnek, hanem bvégtelen gyötrelem van írva.

  Továbbá aörök kárhozat van írva; tehát ez kifejezőbb más szentírásoknál, hogy munkálkodhasson az emberek gyermekeinek szívén, teljes mértékben az én nevem dicsőségére.

  Elmagyarázom tehát nektek ezt a rejtelmet, mert rendjén van, hogy tudjátok ezt, akárcsak az apostolaim.

  Egyként szólok hozzátok, akik e dologban kiválasztattatok, hogy bemehessetek a anyugalmamba.

  10  Mert íme, az aisteniség rejtélye, mily nagy is ez! Mert íme, én végtelen vagyok, és a kezemtől érkező büntetés végtelen büntetés, mert bVégtelen az én nevem. Tehát –

  11  Az aörök büntetés Isten büntetése.

  12  A végtelen büntetés Isten büntetése.

  13  Megparancsolom tehát neked, hogy tarts bűnbánatot, és tartsd be a aparancsolatokat, amelyeket nevemben szolgám, ifj. Joseph Smith keze által kaptál;

  14  És az én mindenható hatalmam által van az, hogy megkaptad ezeket;

  15  Ezért megparancsolom neked, hogy tarts bűnbánatot – tarts bűnbánatot, különben lesújtok rád szájamnak rúdjával, és dühömmel, és haragommal, és aszenvedéseid keservesek lesznek – hogy milyen keservesek, azt nem tudod, hogy milyen áthatóak, azt nem tudod, igen, hogy milyen nehezen elviselhetők, azt nem tudod!

  16  Mert íme, én, Isten, mindenkiért aelszenvedtem ezeket a dolgokat, hogy bhacbűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek;

  17  aDe ha nem hajlandók bűnbánatot tartani, akkor úgy kell szenvedniük, ahogyan nekem;

  18  Amely szenvedés nyomán még én, Isten, mindenek közt a legnagyobb is reszkettem a fájdalomtól, és minden pórusból véreztem, és testben és lélekben is szenvedtem – és azt kívántam, hogy ane igyam ki a keserű poharat, és visszarettenjek –

  19  Mindazonáltal dicsőség legyen az Atyának; én ittam, és abefejeztem előkészületeimet az emberek gyermekeiért.

  20  Ezért ismét megparancsolom neked, hogy tarts bűnbánatot, különben mindenható hatalmammal alázatossá teszlek téged; és avalld meg bűneidet, különben elszenveded ezeket a büntetéseket, amelyekről szóltam, amelyeket a legkisebb, igen, méghozzá a legcsekélyebb mértékben megízleltél akkor, amikor visszavontam a Lelkemet.

  21  És megparancsolom neked, hogy asemmit ne prédikálj, csakis bűnbánatot, és ezeket a dolgokat addig bne mutasd meg a világnak, amíg ez nem lesz bölcsesség énbennem.

  22  Mert jelenleg nem aképesek arra, hogy bírják a húst, hanem btejet kell kapniuk; tehát nem szabad megismerniük ezeket a dolgokat, különben elvesznek.

  23  Tanulj tőlem, és hallgass a szavaimra; ajárj Lelkem bszelídségében, és cbékességed lesz énbennem!

  24  Én vagyok aJézus Krisztus; az Atya akaratából jöttem, és az ő akaratát teszem.

  25  Továbbá megparancsolom neked, hogy ne akívánd a te felebarátodnak bfeleségét; és ne is törj felebarátod életére!

  26  Továbbá megparancsolom neked, hogy ne légy irigy saját tulajdonoddal, hanem nagylelkűen adj abból a Mormon könyve nyomtatására, amely Isten aigazságát és szavát tartalmazza –

  27  Amely az én szavam a anemzsidókhoz, hogy hamarosan eljuthasson a bzsidókhoz, akiknek cmaradékai a lámániták, hogy hihessenek az evangéliumnak, és ne keressenek eljövendő dMessiást, aki már eljött.

  28  Továbbá megparancsolom neked, hogy ahangosan is bimádkozz, éppen úgy, mint a szívedben; igen, a világ előtt éppen úgy, mint titokban, nyilvánosan éppen úgy, mint magadban!

  29  És ahirdess örömhíreket, igen hirdesd a hegyeken, és minden magas helyen, és minden olyan nép között, amelyet meglátogathatsz.

  30  És teljes alázatossággal tedd ezt, abízva bennem, nem szidalmazva a szidalmazókat.

  31  És adogmákról ne beszélj, hanem bűnbánatot és a Szabadítóba vetett bhitet, valamint a cbűnökdkeresztelés, és etűz, igen, méghozzá a fSzentlélek általi bocsánatát hirdesd!

  32  Íme, ez a anagy, és az utolsó parancsolat, amelyet e dolgot illetően adok neked; mert ez elegendő lesz mindennapos járásodhoz, méghozzá egészen életed végéig.

  33  És nyomorúság ér, ha figyelmen kívül hagyod e atanácsokat, igen, méghozzá magad és javaid pusztulása.

  34  aAdd oda javaid egy részét, igen, méghozzá földjeid egy részét, és mindent, amire nincs szükség családod fenntartásához!

  35  Fizesd ki az aadósságot, amire a bnyomdásszal szerződtél! Szabadulj a crabságból!

  36  aHagyd el házadat és otthonodat, kivéve amikor családodat szeretnéd látni;

  37  És abeszélj nyíltan mindenkivel; igen, prédikálj, buzdíts, bhirdesd az igazságot, méghozzá hangos szóval, örvendezés hangján, ezt kiáltva: Hozsanna, hozsanna, áldott legyen az Úristen neve!

  38  aMindig imádkozz, és én bkitöltöm rád Lelkemet, és nagy lesz a te áldásod – igen, méghozzá több annál, mintha elnyernéd a föld kincseit és romlandóságát azoknak mértékében.

  39  Íme, tudod-e ezt örvendezés és szíved vigasság miatti felemelése nélkül olvasni?

  40  Vagy tudsz továbbra is úgy szaladgálni, akár a vak vezető?

  41  Vagy tudsz-e aalázatos lenni és szelíd, és bölcsen viselni magad énelőttem? Igen, bjöjj hozzám, a te Szabadítódhoz! Ámen.