Secţiunea 19

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, la Manchester, New York, în martie 1830 (History of the Church, 1:72–74). În istoria sa, profetul a introdus-o ca fiind „o poruncă de la Dumnezeu, şi nu de la om, către Martin Harris, dată de El, care este veşnic” (History of the Church, 1:72).

1-3, Hristos are toată puterea; 4–5, Toţi oamenii trebuie să se pocăiască sau să sufere; 6–12, Pedeapsa veşnică este pedeapsa de la Dumnezeu; 13–20, Hristos a suferit pentru toţi, astfel ca ei să nu sufere dacă se vor pocăi; 21–28, Propovăduiţi Evanghelia pocăinţei; 29–41, Anunţaţi veşti bune.

  EU sunt Alfa şi Omega, Hristos Domnul; da, chiar Eu sunt, începutul şi sfârşitul, Mântuitorul lumii.

  Eu am îndeplinit şi am terminat voinţa Celui al cărui sunt, chiar Tatăl, cu privire la Mine—făcând aceasta pentru ca Eu să-Mi pot supune toate lucrurile—

  Eu mi-am păstrat toată puterea, chiar şi pentru a-l distruge pe Satana şi lucrările lui la sfârşitul lumii şi în ziua cea mare a judecăţii, pe care o voi pronunţa asupra locuitorilor ei, judecând pe fiecare după faptele pe care le-a făcut.

  Şi cu siguranţă, fiecare om trebuie să se pocăiască sau să sufere, pentru că Eu, Dumnezeu, sunt fără de sfârşit.

  De aceea, Eu nu revoc judecăţile pe care le voi pronunţa, dar nenorociri, plânsete, gemete şi scrâşniri ale dinţilor se vor întâmpla, da, celor care vor fi găsiţi la stânga Mea.

  Totuşi, nu este scris că nu va fi sfârşit la acest chin, dar este scris chin fără de sfârşit.

  Este scris, de asemenea, condamnare veşnică; de aceea, este mai explicit decât în alte scripturi, pentru ca să acţioneze pe deplin asupra inimilor copiilor oamenilor pentru slava numelui Meu.

  De aceea, Eu vă voi explica această taină, pentru că este drept pentru voi să cunoaşteţi, la fel ca apostolii Mei.

  Eu vă vorbesc vouă, care sunteţi aleşi în acest lucru, ca şi cum aţi fi unul singur, pentru ca să puteţi intra în odihna Mea.

  10 Pentru că, iată, taina divinităţii, ce mare este! Pentru că, iată, Eu sunt fără de sfârşit şi pedeapsa care este dată de mâna Mea este pedeapsă fără de sfârşit, pentru că Fără de sfârşit este numele Meu. De aceea—

  11 Pedeapsa veşnică este pedeapsa de la Dumnezeu.

  12 Pedeapsă fără de sfârşit este pedeapsa de la Dumnezeu.

  13 De aceea, Eu îţi poruncesc să te pocăieşti şi să ţii poruncile pe care le-ai primit din mâna slujitorului Meu Joseph Smith, fiul, în numele Meu;

  14 Şi tu le-ai primit prin puterea Mea atotputernică;

  15 De aceea, Eu îţi poruncesc să te pocăieşti—pocăieşte-te ca nu cumva să te lovesc cu toiagul cuvântului Meu şi cu furia Mea şi cu mânia Mea şi ca nu cumva suferinţele tale să fie dureroase—şi tu nu ştii cât de dureroase sunt, nu ştii cât de cumplite sunt, da, nu ştii cât sunt de greu de suportat.

  16 Căci iată, Eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru toţi, pentru ca ei să nu sufere, dacă ei se vor pocăi;

  17 Dar dacă nu se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca şi Mine;

  18 Suferinţe care M-au făcut, chiar pe Mine, Dumnezeu, Cel mai mare dintre toţi, să tremur de durere şi să sângerez din fiecare por şi să sufăr atât în trup, cât şi în spirit—şi aş fi dorit să nu fiu obligat să beau paharul amar şi apoi să dau înapoi—

  19 Cu toate acestea, slavă Tatălui, am băut şi am terminat tot ce am pregătit pentru copiii oamenilor.

  20 De aceea, Eu îţi poruncesc din nou să te pocăieşti, ca nu cumva să te umilesc cu puterea Mea atotputernică; şi să-ţi mărturiseşti păcatele, ca nu cumva să suferi aceste pedepse despre care am vorbit, din care tu ai gustat în cea mai mică măsură, da, chiar în cel mai mic grad ai gustat când mi-am retras Spiritul Meu.

  21 Şi îţi poruncesc ca tu să nu propovăduieşti nimic altceva decât pocăinţa şi să nu arăţi aceste lucruri lumii, până nu consider Eu că este înţelept.

  22 Pentru că ei nu pot suferi carnea acum, ci lapte trebuie să primească; de aceea, ei nu trebuie să cunoască aceste lucruri, ca nu cumva să piară.

  23 Învaţă de la Mine şi ascultă cuvintele Mele; umblă în umilinţa ce vine din Spiritul Meu şi vei avea pace în Mine.

  24 Eu sunt Isus Hristos; am venit prin voia Tatălui şi Eu fac voia Sa.

  25 Şi din nou, Eu îţi poruncesc ţie ca tu să nu pofteşti nevasta aproapelui tău; nici să iei viaţa aproapelui tău.

  26 Şi din nou îţi poruncesc ţie să nu pofteşti propria ta proprietate, ci cu generozitate să o dai pentru tipărirea Cărţii lui Mormon, care conţine adevărul şi cuvântul lui Dumnezeu—

  27 Care este cuvântul Meu către neamuri, pentru ca acesta să meargă în curând la iudei, din care lamaniţii sunt o rămăşiţă, ca ei să creadă în Evanghelie şi să nu aştepte venirea unui Mesia care deja a venit.

  28 Şi din nou, Eu îţi poruncesc ţie ca tu să te rogi cu glas tare, precum şi în inima ta; da, în faţa lumii, cât şi în secret, în public, cât şi în particular.

  29 Şi tu vei anunţa veştile bune, da, le vei face publice pe munţi şi pe fiecare loc înalt şi la fiecare popor pe care îţi va fi permis să-l vezi.

  30 Şi tu vei face aceasta cu toată umilinţa, având încredere în Mine, neinsultând pe cei care te insultă.

  31 Şi despre doctrine nu vei vorbi, dar vei propovădui pocăinţa şi credinţa în Salvator şi iertarea păcatelor prin botez şi prin foc, da, chiar prin Duhul Sfânt.

  32 Iată, aceasta este o mare poruncă şi ultima pe care ţi-o dau cu privire la această problemă; pentru că aceasta va fi suficientă pentru viaţa ta zilnică, chiar până la sfârşitul vieţii tale.

  33 Şi mizerie vei primi, dacă vei dispreţui aceste sfaturi, da, chiar distrugerea ta şi a proprietăţii tale.

  34 Dă o parte din proprietatea ta, da, chiar o parte din pământurile tale şi totul, în afară de ceea ce trebuie pentru întreţinerea familiei tale.

  35 Plăteşte datoria pe care ai contractat-o cu tipograful. Eliberează-te de sclavie.

  36 Părăseşte casa şi căminul, exceptând atunci când vei dori să-ţi vezi familia.

  37 Şi vorbeşte liber către toţi; da, propovăduieşte, îndeamnă, declară adevărul, chiar cu glas tare, cu accent de bucurie, strigând—Osana, osana, binecuvântat fie numele Domnului Dumnezeu!

  38 Roagă-te întotdeauna şi Eu voi revărsa Spiritul Meu asupra ta şi mare va fi binecuvântarea ta—da, chiar mai mare decât dacă ai obţine comorile pământului şi coruptibilitatea corespunzătoare acestora.

  39 Iată, poţi citi aceasta fără ca inima ta să nu se bucure şi să se înalţe de fericire

  40 Sau poţi continua să fugi, încolo şi încoace, ca un ghid orb

  41 Sau poţi fi umil şi blând şi să acţionezi înţelept în faţa Mea? Da, vino la Mine, Salvatorul tău. Amin.