Oddíl 19

Zjevení dané skrze Josepha Smitha v Manchesteru ve státě New York v březnu 1830 (History of the Church, 1:72–74). Ve svých dějinách ho Prorok uvedl jako „přikázání od Boha, a ne od člověka Martinu Harrisovi, dané tím, kdo je Věčný“ (History of the Church, 1:72).

1–3, Kristus má veškerou moc; 4–5, Všichni lidé musejí činiti pokání, nebo trpěti; 6–12, Věčný trest je Boží trest; 13–20, Kristus trpěl pro všechny, aby nemuseli trpěti, jestliže budou činiti pokání; 21–28, Kaž evangelium pokání; 29–41, Oznamuj radostné zvěsti.

  JÁ jsem Alfa i Oméga, Kristus Pán; ano, vpravdě já jsem on, počátek i konec, Vykupitel světa.

  Já, uskutečniv a dokončiv vůli toho, jehož jsem, a to Otce, ohledně mne – učiniv to, abych si mohl podmaniti všechny věci –

  Drže veškerou moc, až ke zničení Satana a díla jeho na konci světa a v poslední veliký den soudu, který uvedu na obyvatele jeho, soudě každého člověka podle díla jeho a skutků, jež vykonal.

  A zajisté každý člověk musí činiti pokání, nebo trpěti, neboť já, Bůh, jsem nekonečný.

  Pročež, neodvolávám soudy, které uvedu, ale běda vyjde, pláč, nářek a skřípění zubů, ano, k těm, kteří budou shledáni na levici mé.

  Nicméně, není psáno, že nebude žádného konce těmto mukám, ale je psáno nekonečná muka.

  Opět, je psáno věčné zatracení; pročež je to zjevnější než jiná písma, aby to mohlo působiti na srdce dětí lidských, to vše pro slávu jména mého.

  Pročež, vysvětlím vám toto tajemství, neboť je pro vás vhodné to znáti, tak jako to znali moji apoštolové.

  Pravím vám, kteří jste vyvoleni v této věci, tak jako jednomu, abyste mohli vejíti do odpočinutí mého.

  10 Neboť, vizte, tajemství božskosti, jak je veliké! Neboť, vizte, já jsem nekonečný a trest, který je dáván z ruky mé, je trest nekonečný, neboť Nekonečný je jméno mé. Pročež –

  11 Věčný trest je Boží trest.

  12 Nekonečný trest je Boží trest.

  13 Pročež, přikazuji ti, abys činil pokání a zachovával přikázání, která jsi obdržel rukou služebníka mého Josepha Smitha ml. ve jménu mém;

  14 A bylo to všemohoucí mocí mou, že jsi je obdržel;

  15 Tudíž přikazuji ti, abys činil pokání – čiň pokání, jinak tě budu bíti holí úst svých a prchlivostí svou a hněvem svým, a utrpení tvá budou těžká – jak těžká, nevíš, jak pronikavá, nevíš, ano, jak těžko snesitelná, nevíš.

  16 Neboť viz, já, Bůh, jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, jestliže budou činiti pokání;

  17 Ale jestliže nebudou činiti pokání, musejí trpěti stejně jako já;

  18 Kteréžto utrpení způsobilo mně, dokonce Bohu, největšímu ze všech, že jsem se chvěl bolestí a krvácel v každém póru a trpěl v těle i v duchu – a přál jsem si, abych nemusel píti ten hořký kalich a mohl se stáhnouti –

  19 Nicméně, sláva buď Otci, a já jsem vypil a dokončil jsem přípravy své pro děti lidské.

  20 Pročež, přikazuji ti opět, abys činil pokání, jinak tě pokořím všemohoucí mocí svou; a abys vyznal hříchy své, jinak budeš trpěti tyto tresty, o nichž jsem mluvil, z nichž v nejmenší, ano, vpravdě v nejnižší míře jsi zakusil v době, kdy jsem odňal svého Ducha.

  21 A přikazuji ti, abys nekázal nic než pokání a abys neukazoval tyto věci světu, dokud to nebude moudrost ve mně.

  22 Neboť oni nyní nemohou snésti maso, ale mléko musejí obdržeti; pročež, nesmějí poznati tyto věci, aby nezahynuli.

  23 Uč se ode mne a naslouchej slovům mým; kráčej v mírnosti Ducha mého, a budeš míti pokoj ve mně.

  24 Já jsem Ježíš Kristus; přišel jsem skrze vůli Otce a činím jeho vůli.

  25 A opět, přikazuji ti, že nebudeš žádostiv manželky bližního svého; ani nebudeš usilovati o život bližního svého.

  26 A opět, přikazuji ti, že nebudeš žádostiv svého vlastního majetku, ale uděl z něho štědře na vytisknutí Knihy Mormonovy, jež obsahuje pravdu a slovo Boží –

  27 Jež je slovem mým k pohanům, aby brzo mohla jíti k Židům, z nichž Lamanité jsou zbytkem, aby mohli uvěřiti v evangelium a nevyhlíželi příchod Mesiáše, který již přišel.

  28 A opět, přikazuji ti, aby ses modlil nahlas, stejně jako v srdci svém; ano, před světem, stejně jako v skrytu, na veřejnosti, stejně jako v soukromí.

  29 A budeš oznamovati radostné zvěsti, ano, budeš je zvěstovati na horách a na každém vysokém místě a mezi každým lidem, který ti bude dovoleno spatřiti.

  30 A budeš to činiti ve vší pokoře, důvěřuje ve mne, nespílaje těm, kteří spílají.

  31 A o složitých naukách nebudeš mluviti, ale budeš oznamovati pokání a víru ve Spasitele a odpuštění hříchů křtem a ohněm, ano, totiž Duchem Svatým.

  32 Viz, toto je veliké a poslední přikázání, které ti dám ohledně této záležitosti; neboť toto postačí pro každodenní život tvůj, až do konce života tvého.

  33 A bídy se ti dostane, nebudeš-li těchto arad dbáti, ano, dokonce zničení tebe a majetku.

  34 Uděl část ze svého majetku, ano, a to část ze svých pozemků a všeho, kromě toho, co potřebuješ pro podporu své rodiny.

  35 Zaplať dluh, který jsi dohodl s tiskařem. Osvoboď se z poroby.

  36 Opusť svůj dům a domov, kromě toho, když si budeš přáti viděti svou rodinu;

  37 A mluv otevřeně ke všem; ano, kaž, nabádej, oznamuj pravdu, dokonce hlasem velikým, se zvukem radosti, volaje – hosana, hosana, požehnáno budiž jméno Pána Boha!

  38 Modli se vždy, a já vyleji Ducha svého na tebe a veliké bude požehnání tvé – ano, dokonce větší, než kdybys obdržel poklady země a pomíjejícnosti v téže míře.

  39 Viz, můžeš toto čísti, aniž by ses radoval a pozdvihoval srdce své veselím

  40 Nebo můžeš nadále pobíhati jako slepý vůdce

  41 Nebo můžeš býti pokorný a mírný a chovati se moudře přede mnou? Ano, pojď ke mně, ke svému Spasiteli. Amen.