Seksyon 19

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith, sa Manchester, New York, Marso 1830 (History of the Church, 1:72–74). Sa iyang kasaysayan, ang Propeta nagpaila niini nga "ingon nga usa ka sugo sa Dios ug dili sa tawo, ngadto kang Martin Harris, gihatag pinaagi kaniya kinsa Walay Katapusan" (History of the Church, 1:72).

1–3, Si Kristo aduna sa tanan nga gahum; 4–5, Tanan nga mga tawo kinahanglan gayud maghinulsol o mag-antus; 6–12, Walay katapusan nga silot mao ang silot sa Dios; 13–20, Si Kristo nag-antus alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus kon sila maghinulsol; 21–28, Isangyaw ang ebanghelyo sa paghinulsol; 29–41, Ipahayag ang maayo nga mga balita.

  AKO ang Alpha ug Omega, si Kristo ang Ginoo; oo, gani Ako mao siya, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang Manunubos sa kalibutan.

  Ako, ingon nga nakahimo ug nakatapos sa kabubut-on kaniya kang kinsa Ako anak, gani sa Amahan, kalabut kanako—ingon nga nakabuhat niini nga Ako unta makabuntog sa tanan nga mga butang ngari sa akong kaugalingon—

  Naghupot sa tanan nga gahum, gani ngadto sa pagkalaglag ni Satanas ug sa iyang mga buhat sa katapusan sa kalibutan, ug ang katapusan sa mahinungdanon nga adlaw sa paghukom, nga Ako mopakanaog diha sa mga lumulupyo niana, maghukom sa matag tawo sumala sa iyang mga binuhatan ug sa mga buhat nga iyang nahimo.

  Ug sa pagkatinuod matag tawo kinahanglan gayud maghinulsol o mag-antus, kay Ako, ang Dios, walay katapusan.

  Busa, Ako dili mobawi sa mga paghukom nga Ako mopakanaog, apan ang mga kaalautan modangat, pagdangoyngoy, pag-agulo, ug pagpangagot sa mga ngipon, oo, ngadto niadto kinsa anaa sa akong wala nga kamot.

  Bisan pa niana, wala mahisulat nga walay katapusan kini nga kasakit, apan kini nahisulat nga walay katapusan ang kasakit.

  Usab, nahisulat nga walay katapusan ang panghimaraut; busa kini labaw nga tataw nga gipasabut kay sa uban nga mga kasulatan, nga kini unta makatandog diha sa mga kasingkasing sa mga katawhan, tanan maghiusa alang sa himaya sa akong ngalan.

  Busa, Ako mopasabut nganha kanimo niini nga misteryo, kay kini mao ang angay nganha kanimo nga mahibalo gani sama sa akong mga apostoles.

  Ako mamulong nganha kanimo nga mga pinili niini nga butang, gani ingon nga nagkahiusa, nga ikaw unta makasulod ngari sa akong kapahulayan.

  10 Kay, tan-awa, ang misteryo sa pagka-diosnon, unsa ka mahinungdanon niini! Kay, tan-awa, Ako walay katapusan, ug ang silot nga gihatag gikan sa akong kamot mao ang walay katapusan nga silot, kay Walay Katapusan mao ang akong ngalan. Busa—

  11 Kahangturan nga silot ang silot sa Dios.

  12 Walay Katapusan nga silot ang silot sa Dios.

  13 Busa, Ako magsugo kanimo sa paghinulsol, ug sa paghupot sa mga sugo diin imong nadawat pinaagi sa kamot sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., diha sa akong ngalan;

  14 Ug kini pinaagi sa akong walay kinutuban nga gahum nga ikaw makadawat kanila;

  15 Busa Ako magsugo kanimo sa paghinulsol—paghinulsol, tingali unya Ako mohampak kanimo pinaagi sa pulong sa akong ba-ba, ug pinaagi sa akong kaligutgut ug pinaagi sa akong kasuko, ang imong mga pag-antus masakit—unsa ka sakit ikaw wala masayud, unsa ka hilabihan kaanindot ikaw wala masayud, oo, unsa kalisud sa pag-antus ikaw wala masayud.

  16 Kay tan-awa, Ako, ang Dios, nag-antus niini nga mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus kon sila maghinulsol;

  17 Apan kon dili sila maghinulsol sila kinahanglan gayud nga mag-antus sama kanako;

  18 Kansang pag-antus nakapahimo sa akong kaugalingon, gani ang Dios, ang labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit, ug sa pag-agas sa dugo sa matag lungag sa panit, ug sa pag-antus sa lawas ug sa espiritu—ug buot nga Ako unta dili moinom sa mapait nga kopa, ug mobiya—

  19 Bisan pa niana, himaya ngadto sa Amahan, ug Ako nakaambit ug nakahuman sa akong mga pagpangandam alang sa mga katawhan.

  20 Busa, Ako magsugo kanimo pag-usab sa paghinulsol, tingali unya og Ako mohampak kanimo sa akong walay kinutuban nga gahum; ug nga ikaw mokumpisal sa imong mga sala, tingali unya og ikaw mag-antus niini nga mga silot nga Ako nakapamulong, diin ang pinakagamay, oo, gani ang pinakaubos nga matang nga imong natilawan sa panahon nga Ako mikuha sa akong Espiritu.

  21 Ug Ako magsugo kanimo nga ikaw dili mosangyaw og walay hinungdan gawas sa paghinulsol, ug ayaw ipakita kini nga mga butang ngadto sa kalibutan hangtud nga kini kaalam ngari kanako.

  22 Kay sila dili makakaon og karne karon, apan sa gatas kinahanglan sila makadawat; busa, sila kinahanglan dili masayud niini nga mga butang, tingali unya sila mahanaw.

  23 Pagkat-on kanako, ug paminaw sa akong mga pulong; lakaw diha sa kaaghup sa akong Espiritu, ug ikaw makabaton og kalinaw ngari kanako.

  24 Ako si Jesukristo; Ako mianhi pinaagi sa kabubut-on sa Amahan, ug Ako magbuhat sa iyang kabubut-on.

  25 Ug usab, Ako magsugo kanimo nga ikaw dili maibug sa asawa sa imong silingan; ni magtinguha sa kinabuhi sa imong silingan.

  26 Ug usab, Ako magsugo kanimo nga ikaw dili maibug sa imong kaugalingon nga kabtangan, apan ihatag kini nga walay pagdumili ngadto sa pag-imprinta sa Basahon ni Mormon, nga gilangkuban sa kamatuoran ug sa pulong sa Dios—

  27 Diin mao ang akong pulong ngadto sa Hentil, nga sa dili madugay moabut ngadto sa Judeo, kinsa ang mga Lamanite mga salin, nga sila unta motuo sa ebanghelyo, ug dili magpaabut sa usa ka Mesiyas nga moabut kinsa miabut na.

  28 Ug usab, Ako mosugo kanimo nga ikaw kinahanglan mag-ampo sa makusog nga tingog ingon usab diha sa imong kasingkasing; oo, sa atubangan sa kalibutan ingon usab sa tago, sa dayag ug ingon usab sa inusara.

  29 Ug ikaw magpadayag sa maayo nga mga balita, oo, imantala kini sa mga kabukiran, ug diha sa matag taas nga dapit, ug diha sa mga katawhan nga ikaw pagatugutan sa pagtan-aw.

  30 Ug ikaw mobuhat niini uban sa tanan nga pagpaubos, mosalig ngari kanako, dili magbiay-biay batok sa nagbiay-biay.

  31 Ug sa mga tinuohan ikaw dili mosulti apan ikaw magpahayag sa paghinulsol ug hugot nga pagtuo sa Manluluwas, ug kapasayloan sa mga sala pinaagi sa bunyag, ug pinaagi sa kalayo, oo, gani sa Espiritu Santo.

  32 Tan-awa, kini mao ang mahinungdanon ug ang katapusan nga sugo diin Ako mohatag nganha kanimo mahitungod niini nga butang; kay kini igo alang sa imong adlaw-adlaw nga paglakaw, gani ngadto sa katapusan sa imong kinabuhi.

  33 Ug sa pag-antus ikaw makadawat kon dili nimo igsapayan kini nga mga tambag, oo, bisan ang pagkalaglag sa imong kaugalingon ug kabtangan.

  34 Hatag og bahin sa imong kabtangan, oo, bisan tipik sa imong mga yuta, ug sa tanan gawas sa kabuhian sa imong banay.

  35 Bayad sa utang nga imong gikauyunan uban sa tig-imprinta. Hatagi og kagawasan ang imong kaugalingon gikan sa pagkaulipon.

  36 Biya sa imong balay ug panimalay gawas kon ikaw magtinguha sa pakigkita sa imong banay;

  37 Ug pamulong nga gawasnon ngadto sa tanan; oo, pagsangyaw, pag-awhag, pagpahayag sa kamatuoran, gani uban sa makusog nga tingog, uban sa tingog sa pagmaya, pagsinggit—Hosanna, hosanna, bulahan ang ngalan sa Ginoong Dios!

  38 Pag-ampo sa kanunay, ug Ako mobu-bu sa akong Espiritu diha kanimo, ug daghan ang imong panalangin—oo, gani labaw pa sa mga bahandi sa kalibutan nga imong naangkon ug sa kadautan nga gidala niini.

  39 Tan-awa, ikaw dili ba makabasa niini nga walay pagmaya ug pagpataas sa imong kasingkasing alang sa kalipay

  40 O ikaw dili ba makapanaw og dugay sama sa usa ka giya sa buta

  41 O ikaw dili ba mahimo nga magpaubos ug magmaaghup, ug modala sa imong kaugalingon nga maalamon diha sa akong atubangan? Oo, duol ngari kanako nga imong Manluluwas. Amen.