Õpetus ja Lepingud

19. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu New Yorgi osariigis Manchesteris 1830. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 72–74). Oma üleskirjutatud ajaloos esitles prohvet seda nõnda: „Jumala ja mitte inimese käsk Martin Harrisele, mille andis see, kes on Igavene” (History of the Church, kd 1, lk 72).

1–3 Kristusel on kogu võim. 4–5 Kõik inimesed peavad kas meelt parandama või kannatama. 6–12 Igavene karistus on Jumala karistus. 13–20 Kristus kannatas kõikide eest, et nad ei peaks kannatama, kui nad meelt parandavad. 21–28 Jutlusta meeleparanduse evangeeliumi. 29–41 Kuuluta rõõmustavaid sõnumeid.

1 Mina olen aAlfa ja Oomega, Issand bKristus; jah, just mina see olen, algus ja lõpp, maailma Lunastaja.

2 Mina, olles täitnud ja alõpetanud tema tahte, kelle oma ma olen, nimelt Isa tahte minu suhtes, olen teinud seda selleks, et ma võiksin ballutada kõik asjad enesele –

3 säilitades kogu avõimu, isegi kuni Saatana ja tema tööde bhävitamiseni maailma clõpus ja viimasel suurel kohtupäeval, millel ma lasen tulla selle elanike peale, dmõistes iga inimese üle kohut vastavalt tema töödele ja tema etegudele, mida ta teinud on.

4 Ja tõesti, iga inimene peab ameelt parandama või bkannatama, sest mina, Jumal, olen clõputu.

5 Mispärast, mina ei atühista oma kohtuotsuseid, mida ma välja annan, vaid tulevad hädad, nutt, bkaeblemine ja hammaste kiristamine, jah, nendele, kes leitakse olevat minu cvasakul käel.

6 Ometi, ei ole akirjutatud, et sellel piinal pole lõppu, vaid kirjutatud on blõputu piin.

7 Taas, kirjutatud on aigavene needus; mispärast, see on selgem kui teised pühakirjakohad, et see võiks mõjuda inimlaste südametele, kõik minu nime auks.

8 Mispärast, ma selgitan sulle seda saladust, sest sul on kohane seda teada just nagu minu apostlitelgi.

9 Ma räägin teile, kes te olete selles asjas välja valitud, just nagu ühele, et te võiksite pääseda minu arahusse.

10 Sest vaata, jumalikkuse asaladus, kui suur see on! Sest vaata, mina olen lõputu, ja karistus, mis on antud minu käest, on lõputu karistus, sest bLõputu on minu nimi. Mispärast –

11 aigavene karistus on Jumala karistus.

12 Lõputu karistus on Jumala karistus.

13 Mispärast, ma käsin sul meelt parandada ja pidada kinni akäskudest, mis sa oled minu teenija Joseph Smith noorema käe läbi minu nimel saanud;

14 ja sa oled need saanud minu kõikvõimsa väe läbi;

15 seepärast käsin ma sul meelt parandada – paranda meelt, et ma ei peaks sind lööma oma suu vitsaga ja oma raevuga ja oma vihaga, ja et sinu akannatused ei oleks kibedad – sa ei tea, kui kibedad, sa ei tea, kui teravad, jah, sa ei tea, kui rasked kanda.

16 Sest vaata, mina, Jumal, olen neid asju akannatanud kõikide eest, et nemad, kui nad bmeelt parandavad, ei peaks ckannatama;

17 aga kui nad meelt ei paranda, peavad nad akannatama just nagu mina,

18 milline kannatus pani mind, Jumalat ennast, suuremat kõigist, valust värisema ja veritsema igast poorist, ja kannatama nii kehas kui vaimus ning soovima, et ma võiksin pääseda kibeda karika ajoomisest

19 ometi, au olgu Isale, ja ma jõin ja alõpetasin oma ettevalmistused inimlaste heaks.

20 Mispärast, ma käsin sul taas meelt parandada, et ma ei peaks sundima sind alandlikuks oma kõikvõimsa väega; ja aüles tunnistada oma patud, et sa ei peaks kannatama selliste karistuste all, millest ma olen rääkinud, millest väikseimat, nimelt kõige pisemat osa maitsesid sa siis, kui ma võtsin ära oma Vaimu.

21 Ja ma käsin sind, et sa ei akuulutaks midagi peale meeleparanduse ja ei bnäitaks neid asju maailmale enne, kui see on minus olev tarkus.

22 Sest nad ei atalu praegu liha, vaid peavad saama bpiima; mispärast, nad ei või neid asju teada, et nad ei hukkuks.

23 Õppige minu käest ja kuulake minu sõnu; akõndige minu Vaimu btasaduses ja teil saab olema crahu minus.

24 Mina olen aJeesus Kristus, mina tulin Isa tahtel ja ma teen tema tahet.

25 Ja taas, ma käsin sind, et sa ei tohi ahimustada oma ligimese bnaist ega püüda võtta oma ligimese elu.

26 Ja taas, ma käsin sind, et sa ei tohi himustada omaenda vara, vaid pead andma sellest heldelt Mormoni Raamatu trükkimise jaoks, mis sisaldab atõde ja Jumala sõna –

27 mis on minu sõna apaganale, et see võiks varsti minna bjuudile, kelle cjääk laamanlased on, et nad võiksid uskuda evangeeliumi ja mitte oodata selle dMessia tulekut, kes on juba tulnud.

28 Ja taas, ma käsin sind, et sa pead apalvetama nii bhäälega kui ka oma südames, jah, nii maailma ees kui salajas, nii avalikult kui omaette.

29 Ja sa pead akuulutama rõõmustavaid sõnumeid, jah, teatavaks tegema neid mägedel, ja kõikides kõrgetes kohtades, ja kõikide rahvaste seas, keda sul võimaldatakse näha.

30 Ja sa pead seda tegema kõige alandlikkusega, ausaldades mind, mitte sõimates sõimajaid.

31 Ja ära kõnele atõekspidamistest, vaid kuuluta meeleparandust ja busku Päästjasse ja pattude candekssaamist dristimise ja etule, jah, nimelt fPüha Vaimu kaudu.

32 Vaata, see on suur ja viimane akäsk, mille ma sinule selles asjas annan, sest sellest piisab sinu igapäevasteks tegemisteks isegi kuni sinu elu lõpuni.

33 Ja kui sa paned halvaks neid anõuandeid, saad sa osaks viletsust, jah, isegi kuni sinu enda ja vara hävimiseni.

34 aEralda osa oma varast, jah, nimelt osa oma maadest ja kõik peale selle, mida sa vajad oma pere ülalpidamiseks.

35 Maksa ära avõlg, mis sul on blepingust trükkaliga. Vabasta ennast corjusest.

36 aJäta oma maja ja kodu, välja arvatud siis, kui sa soovid näha oma peret;

37 ja aräägi vabalt kõikidega; jah, jutlusta, õhuta, kuuluta btõde, isegi valju häälega, rõõmuhäälel, hüüdes: Hosianna, hosianna, õnnistatud olgu Issanda Jumala nimi!

38 aPalveta alati, ja ma bvalan sinu peale oma Vaimu, ja suur saab olema sinu õnnistus, jah, isegi suurem kui see, kui sa saaksid endale maa aarded ja samas ulatuses kaduvust.

39 Vaata, kas sa saad seda lugeda, ilma et sa rõõmustaksid ja ilma et su süda rõõmust paisuks?

40 Või kas sa saad kauem ringi joosta pimeda teejuhina?

41 Või kas sa saad olla aalandlik ja tasane ning käituda minu ees targasti? Jah, btule minu, oma Päästja juurde. Aamen.