BAHAGI 2

Hango mula sa mga salita ng anghel na si Moroni kay Joseph Smith, ang Propeta, habang nasa bahay ng ama ng Propeta sa Manchester, New York, noong gabi ng ika-21 ng Setyembre 1823 (History of the Church, 1:12). Si Moroni ang huli sa hanay ng mga mananalaysay na gumawa ng talaan na nasa daigdig ngayon bilang Aklat ni Mormon. (Ihambing sa Malakias 4:5–6; gayundin sa mga bahagi 27:9; 110:13–16; at 128:18.)

1, Ipahahayag ni Elijah ang pagkasaserdote; 2–3, Mga pangako ng mga ama ay itatanim sa mga puso ng mga anak.

  MASDAN, ipahahayag ko sa inyo ang Pagkasaserdote, sa pamamagitan ng kamay ni aElijah, ang propeta, bago dumating ang bdakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon.

  At akanyang itatanim sa mga puso ng mga anak ang mga bpangakong ginawa sa mga ama, at ang mga puso ng mga anak ay magbabalik-loob sa kanilang mga ama.

  Kung hindi magkagayon, ang buong mundo ay lubusang mawawasak sa kanyang pagparito.