In
Chia sẻ

Giáo Lý và Giao Ước

Tiết 2

Một đoạn trích từ những lời của thiên sứ Mô Rô Ni nói với Tiên Tri Joseph Smith, khi ông còn ở nhà của thân phụ ông tại Manchester, New York, vào tối ngày 21 tháng Chín năm 1823 (History of the Church, 1:12). Mô Rô Ni là sử gia cuối cùng trong số nhiều vị lần lượt ghi chép biên sử mà hiện nay trên thế giới được biết là Sách Mặc Môn. (Đối chiếu với Ma La Chi 4:5–6; xem thêm các tiết 27:9; 110:13–16; và 128:18.)

1, Ê Li sẽ tiết lộ chức tư tế; 2–3, Những lời hứa của những người cha được gieo vào lòng con cái.

1 Này, ta sẽ tiết lộ cho các ngươi Chức Tư Tế qua tay aÊ Li, đấy tiên tri, trước bngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa xảy đến.

2 aông sẽ gieo vào lòng con cái bnhững lời hứa đã được lập với những người cha, và lòng con cái sẽ trở lại cùng những người cha mình.

3 Bằng không thì cả thế gian này sẽ bị tận diệt khi Ngài đến.