Õpetus ja Lepingud

21. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile New Yorgi osariigis Fayette’is 6. aprillil 1830 (History of the Church, kd 1, lk-d 74–79). See ilmutus anti kiriku asutamisel, mainitud kuupäeval, Peter Whitmer vanema kodus. Osa võtsid kuus meest, kes olid eelnevalt ristitud. Hääletamisel väljendasid need isikud ühehäälselt oma soovi ja kindlat otsust organiseeruda vastavalt Jumala käsule (vaata 20. osa). Nad viisid samuti läbi hääletuse, kiites heaks ja toetades Joseph Smith nooremat ja Oliver Cowderyt kui Kiriku juhtivaid ametikandjaid. Seejärel pühitses Joseph käsi peale pannes Oliveri Kiriku vanemaks ja Oliver pühitses samamoodi ametisse Josephi. Pärast sakramenditalituse läbiviimist asetasid Joseph ja Oliver käed eraldi iga osaleja peale, et anda neile Püha Vaim ja kinnitada neist igaüks Kiriku liikmeks.

1–3 Joseph Smith kutsutakse nägijaks, tõlkijaks, prohvetiks, apostliks ja vanemaks. 4–8 Tema sõna juhatab Siioni aadet. 9–12 Kui ta räägib Trööstija kaudu, usuvad pühad tema sõnu.

1 Vaata, teie seas tuleb pidada aülestähendust; ja selles tuleb sind kutsuda bnägijaks, tõlkijaks, prohvetiks, Jeesuse Kristuse capostliks, kiriku vanemaks Isa Jumala tahte ja sinu Issanda Jeesuse Kristuse armu läbi,

2 et ainspireerituna Püha Vaimu poolt luua sellele alus ja ehitada see üles kõige pühamale usule.

3 Milline akirik borganiseeriti ja rajati teie Issanda ühe tuhande kaheksasaja ja kolmekümnendal aastal, neljandal kuul ja kuuendal päeval selles kuus, mida kutsutakse aprilliks.

4 Mispärast, pidades silmas kirikut – sa pead tähele panema kõiki tema asõnu ja käske, mis ta sulle annab, kui ta need saab, kõndides kõiges bpühaduses minu ees;

5 sest tema asõna tuleb teil vastu võtta, nagu oleks see minu enda suust, kõige kannatlikkuse ja usuga.

6 Sest tehes neid asju, ei saa põrgu aväravad teist võitu; jah, ja Issand Jumal hajutab bpimeduse väed laiali teie ees ja paneb taevad crappuma teie heaks ja oma nime dauks.

7 Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Teda olen ma inspireerinud heal eesmärgil võimsas väes edasi viima aSiioni aadet, ja tema usinust ma tean ja tema palveid olen ma kuulnud.

8 Jah, tema nuttu Siioni pärast olen ma näinud, ja ma teen, et ta ei pea teda enam kauem leinama, sest tema rõõmupäevad on tulnud tema apattude andekssaamisega ja minu õnnistuste avaldumisega tema töödel.

9 Sest, vaata, ma aõnnistan kõiki, kes minu bviinamäel vaeva näevad, vägeva õnnistusega, ja nad saavad uskuma tema sõnu, mis on talle antud minu kaudu cTrööstija poolt, mis dilmutab, et Jeesus elöödi fpatuste inimeste poolt risti gmaailma pattude eest, jah, et hkahetsev süda saaks andestuse oma pattudele.

10 Mispärast, mul on vaja, et sina, minu apostel Oliver Cowdery, apühitseksid tema;

11 ja see on talituseks sinule, et sinust saab vanem tema käe all ja tema on sinule aesimeseks, et sa võiksid olla vanemaks sellele Kristuse kirikule, mis kannab minu nime,

12 ja selle kiriku esimeseks jutlustajaks kirikule, ja maailma ees, jah, paganate ees; jah, ja nõnda ütleb Issand Jumal: Ennäe, ennäe, ajuutidele samuti. Aamen.