Seksyon 21

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Fayette, New York, 6 sa Abril 1830 (History of the Church, 1:74–79). Kini nga pagpadayag gihatag sa katukuran sa Simbahan, sa petsa nga ginganlan, sa panimalay ni Peter Whitmer, Sr. Unom ka mga tawo, nga nabunyagan na kaniadto, miapil. Pinaagi sa pagpili nga nauyonan sa tanan kini nga mga tawo nagpahayag sa ilang tinguha ug hugot nga tumong sa pagtukod, sumala sa sugo sa Dios (tan-awa sa seksyon 20). Sila usab mipili sa pagdawat ug pagbulig ni Joseph Smith, Jr., ug Oliver Cowdery ingon nga tigdumala nga mga opisyal sa Simbahan. Sa pagpandong sa ilang mga kamot, si Joseph mi-orden ni Oliver nga usa ka anciano sa Simbahan, ug si Oliver mi-orden usab ni Joseph. Human sa pagpangalagad sa sakramento, si Joseph ug Oliver mipandong sa mga kamot diha sa matag usa nga nanambong alang sa pagtugyan sa Espiritu Santo ug alang sa pagkumpirma ingon nga usa ka sakop sa Simbahan.

1–3, Si Joseph Smith gitawag nga mahimo nga manalagna, maghuhubad, propeta, apostol, ug anciano; 4–8, Iyang pulong mogiya sa kahimoan sa Zion; 9–12, Ang mga Santos motuo sa iyang mga pulong samtang siya mamulong pinaagi sa Maghuhupay.

  TAN-AWA, adunay talaan nga gitipigan diha kaninyo; ug sa sulod niini ikaw pagatawgon nga manalagna, maghuhubad, propeta, apostol ni Jesukristo, anciano sa simbahan pinaagi sa kabubut-on sa Dios nga Amahan, ug sa grasya sa inyong Ginoong Jesukristo,

  Ingon nga gidasig sa Espiritu Santo sa pagpahimutang sa tukuranan niini, ug sa pagtukod niini ngadto sa labing balaan nga hugot nga tinuohan.

  Diin nga simbahan natukod ug napahimutang sa tuig sa inyong Ginoo napulo ug walo ka gatus ug katloan, sa ikaupat nga bulan, ug sa ikaunom nga adlaw sa mao nga bulan nga gitawag og Abril.

  Busa, nagpasabut sa simbahan, ikaw maminaw ngadto sa tanan niya nga mga pulong ug mga sugo diin siya mihatag nganha kanimo ingon nga siya nakadawat kanila, maglakaw sa tanan nga pagkabalaan diha sa akong atubangan;

  Kay ang iyang pulong ikaw makadawat, ingon og gikan sa akong kaugalingon nga ba-ba, sa tanan nga pagpailub ug hugot nga pagtuo.

  Kay pinaagi sa pagbuhat niini nga mga butang ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kanimo; oo, ug ang Ginoong Dios mopatibulaag sa mga gahum sa kangitngit gikan sa imong atubangan, ug mohimo sa mga langit sa pagkurog alang sa imong kaayohan, ug himaya sa iyang ngalan.

  Kay sa ingon miingon ang Ginoong Dios: Kaniya Ako nagdasig sa pagbuhat sa kahimoan sa Zion sa labing gamhanan nga gahum alang sa kaayohan, ug sa iyang kakugi Ako nakahibalo, ug sa iyang mga pag-ampo Ako nakadungog.

  Oo, ang iyang pagbakho alang sa Zion Ako nakakita, ug Ako mohimo nga siya dili na magsubo; kay ang mga adlaw sa iyang kalipay miabut ngadto sa kapasayloan sa iyang mga sala, ug ang mga pagpaila sa akong mga panalangin anaa sa iyang mga buhat.

  Kay, tan-awa, Ako mopanalangin niadtong tanan kinsa naghago diha sa akong ubasan uban sa gamhanan nga panalangin, ug sila motuo sa iyang mga pulong, nga gihatag ngadto kaniya pinaagi kanako sa Maghuhupay, kinsa nagpadayag nga si Jesus gilansang sa krus sa mga tawo nga makasasala alang sa mga sala sa kalibutan, oo, alang sa kapasayloan sa mga sala ngadto sa mahinulsulon nga kasingkasing.

  10 Busa kini angay kanako nga siya kinahanglan i-orden pinaagi kanimo, Oliver Cowdery akong apostol;

  11 Kini ingon nga usa ka ordinansa nganha kanimo, nga ikaw usa ka anciano ubos sa iyang paggiya, siya ingon nga nahiuna kanimo, nga ikaw unta mahimo nga usa ka anciano ngadto niini nga simbahan ni Kristo, nga magdala sa akong ngalan—

  12 Ug ang una nga magsasangyaw niini nga simbahan ngadto sa katiguman, ug ngadto sa kalibutan, oo, ngadto sa mga Hentil; oo, ug sa ingon miingon ang Ginoong Dios, tan-awa, tan-awa! ngadto sa mga Judeo usab. Amen.