KAPITTEL 22

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 (History of the Church 1:79–80). Denne åpenbaringen ble gitt til Kirken som en følge av at noen som tidligere var blitt døpt, ønsket å slutte seg til Kirken uten å bli døpt på ny.

1: Dåpen er en ny og evigvarende pakt. 2–4: Dåp med myndighet forlanges.

  SE, jeg sier dere at ved dette har jeg avskaffet alle agamle pakter, og dette er en ny og bevigvarende pakt, ja, den som var fra begynnelsen.

  Derfor, om et menneske blir døpt hundre ganger, gavner det ham intet, for dere kan ikke gå inn gjennom den trange port ved aMoseloven, ei heller ved deres bdøde gjerninger.

  For det er på grunn av deres døde gjerninger at jeg har latt denne siste pakt og denne kirke bli opprettet for meg, ja, som i fordums dager.

  Gå dere derfor inn gjennom aporten, slik jeg har befalt, og bsøk ikke å gi deres Gud råd. Amen.