Õpetus ja Lepingud

24. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Pennsylvania osariigis Harmonys 1830. aasta juulikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 101–103). Kuigi Kiriku organiseerimisest oli möödunud vähem kui neli kuud, oli tagakiusamine muutunud pingeliseks ja juhid pidid oma turvalisuse huvides aeg-ajalt avalikkuse silmapiirilt eemale tõmbuma. Sel ajal anti nende tugevdamiseks, julgustamiseks ja juhendamiseks järgmised kolm ilmutust.

1–9 Joseph Smith on kutsutud tõlkima, jutlustama ja pühakirju lahti seletama. 10–12 Oliver Cowdery on kutsutud jutlustama evangeeliumi. 13–19 Ilmutatakse seadused, mis puutuvad imedesse, needustesse, jalgadelt tolmu maharaputamisse ja minekusse ilma kukru ja paunata.

1 Vaata, sind kutsuti ja valiti välja kirjutama Mormoni Raamatut, ja minu teenimistööle; ja ma olen sind välja tõstnud sinu vaevadest ja olen sulle nõu andnud, nii et sa oled pääsenud kõigi oma vaenlaste käest ja sind on päästetud Saatana vägede ja pimeduse käest!

2 Sellest hoolimata, sinu aüleastumistele ei ole õigustust; sellegipoolest, mine oma teed ja ära tee enam pattu.

3 aSuurenda oma ametit; ja pärast seda, kui sa oled külvanud oma põldudele ja neid kindlustanud, mine ruttu bColesville’i, Fayette’i ja Manchesteri kirikusse, ja nad peavad sind ctoetama; ja ma õnnistan neid nii vaimselt kui ka ilmalikult;

4 aga kui nad ei võta sind vastu, saadan ma neile õnnistuse asemel needuse.

5 Ja sa pead jätkama Jumala poole hüüdmist minu nimel ja nende asjade kirjutamist, mis sulle aTrööstija kaudu antakse, ja kõikide pühakirjade lahtiseletamist kirikule.

6 Ja selsamal hetkel antakse sulle, mida sa pead arääkima ja kirjutama, ja nad peavad seda kuulma, või ma saadan neile õnnistuse asemel needuse.

7 Sest sa pead kogu oma ateenimise pühendama Siionile, ja selles saab sul olema jõudu.

8 Ole akannatlik bkatsumustes, sest sul saab neid olema palju; kuid cpea vastu, sest ennäe mina olen koos sinuga, isegi sinu päevade dlõpuni.

9 Ja ajalikes töödes ei saa sul jõudu olema, sest see ei ole sinu kutse. Täida oma akutset ja sul saab olema, millega oma ametit suurendada ja lahti seletada kõiki pühakirju, ja jätka käte pealepanemist ja kirikute kinnitamist.

10 Ja sinu vend Oliver peab jätkama minu nime kandmist maailma ees ja samuti kirikus. Ja ta ei pea arvama, et ta võib minu asjas öelda piisavalt palju; ja ennäe, mina olen lõpuni koos temaga.

11 Minus saab ta austatuks ja mitte tema enda pärast, olgu nõrkuses või tugevuses, olgu köidikutes või vabana,

12 ja kõikidel aegadel ja kõigis paigus tuleb tal avada oma suu ja akuulutada minu evangeeliumi kui bpasunahäälel, nii öösel kui päeval. Ja ma annan temale sellise jõu, millist ei tunta inimlaste seas.

13 Ärge nõudke aimesid, välja arvatud juhul, kui ma teid bkäsin, välja arvatud ckuradite dväljaajamiseks, haigete etervendamiseks ja fmürgiste madude ning surmavate mürkide vastu;

14 ja aneid asju te ei tohi teha muidu, kui palutuna nende poolt, kes seda soovivad, et pühakirjad võiksid täide minna, sest te peate tegema vastavalt sellele, mis on kirjutatud.

15 Ja millisesse paika te iganes alähete ja nad ei võta teid minu nimel vastu, tuleb teil õnnistuse asemel jätta needus, raputades btolmu oma jalgadelt tunnistuseks nende vastu ja puhastades tee ääres oma jalad.

16 Ja sünnib, et kes iganes paneb oma käe vägivaldselt teie külge, seda käskige lüüa minu nimel; ja vaata, ma löön neid vastavalt teie sõnadele minu poolt parajaks arvatud ajal.

17 Ja kes iganes tuleb sinu vastu seadusega, saab seaduse kaudu needuse.

18 Ja sa ei tohi võtta ei akukrut ega pauna, ega saua ega kahte kuube, sest kirik annab sulle selsamal tunnil seda, mida sa toiduks ja riietuseks ja kingadeks ja rahaks ja paunaks vajad.

19 Sest sa oled kutsutud akärpima minu viinamäge vägeva kärpimisega, jah, nimelt viimast korda; jah, ja samuti kõik need, kelle sa oled basetanud, ja nemad peavad tegema just samal viisil. Aamen.