Seksyon 24

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta ug Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, sa Hulyo 1830 (History of the Church, 1:101–103). Bisan tuod og kubos sa upat ka bulan ang milabay sukad ang Simbahan natukod, ang panggukod nahimo nga mapintas, ug ang mga pangulo napugos sa pagpangita og kahilwasan diha sa dili hingpit nga pagtago. Ang mosunod nga tulo ka mga pagpadayag gihatag niini nga panahon sa paglig-on, pagdasig, ug pagtudlo kanila.

1–9, Si Joseph Smith gitawag aron sa paghubad, pagwali, ug pagpatin-aw sa mga kasulatan; 10–12, Si Oliver Cowdery gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo; 13–19, Ang balaod gipadayag nga may kalabutan sa mga milagro, mga pagtunglo, pagtaktak sa abug sa tiil, ug panglakaw nga walay puntil o puyô.

  TAN-AWA, ikaw gitawag ug gipili sa pagsulat sa Basahon ni Mormon, ug ngadto sa akong pangalagad; ug Ako mipataas kanimo gikan sa imong mga kasakit, ug mitambag kanimo, nga ikaw giluwas gikan sa imong tanan nga mga kaaway, ug ikaw giluwas gikan sa mga gahum ni Satanas ug gikan sa kangitngit!

  Bisan pa niana, ikaw dili mapasaylo sa imong mga kalapasan; bisan pa niana, lakaw sa imong agianan ug ayaw na pagpakasala pag-usab.

  Ipalambo ang imong katungdanan; ug human ikaw makapugas sa imong umahan ug mapanalipdan sila, lakaw og dali ngadto sa simbahan nga anaa sa Colesville, Fayette, ug Manchester, ug sila motabang kanimo; ug Ako mopanalangin kanila sa espirituhanon ug sa temporal nga paagi;

  Apan kon sila dili modawat kanimo, Ako mopadala kanila og tunglo kay sa panalangin.

  Ug ikaw mopadayon sa pagtawag sa Dios diha sa akong ngalan, ug mosulat sa mga butang nga ihatag kanimo pinaagi sa Maghuhupay, ug mopatin-aw sa tanan nga mga kasulatan ngadto sa simbahan.

  Ug kini ihatag kanimo diha-diha og unsa ang imong ipamulong ug isulat, ug sila maminaw niini, o Ako mopadala ngadto kanila og tunglo kay sa panalangin.

  Kay ikaw mohalad sa imong tanan nga pag-alagad ngadto sa Zion; ug tungod niini ikaw makaangkon og kusog.

  Pagpailub sa mga kasakit, kay ikaw makabaton og daghan; apan lahutay kanila, kay, tan-awa, Ako anaa uban kanimo, gani ngadto sa katapusan sa imong mga adlaw.

  Ug sa temporal nga mga paghago ikaw dili makabaton og kusog, kay kini dili imong balaan nga tawag. Buhata ang imong balaan nga tawag ug ikaw makabaton pinaagi niana sa pagpalambo sa imong katungdanan, ug pagpatin-aw sa tanan nga mga kasulatan, ug pagpadayon sa pagpandong sa mga kamot ug pagpalig-on sa mga simbahan.

  10 Ug ang imong igsoon nga si Oliver mopadayon sa pagdala sa akong ngalan diha sa atubangan sa kalibutan, ug usab ngadto sa simbahan. Ug siya dili magdahum nga siya makasulti og igo mahitungod sa akong baruganan; ug tan-awa, Ako mag-uban kaniya ngadto sa katapusan.

  11 Ngari kanako siya makabaton og himaya, ug dili sa iyang kaugalingon, bisan diha sa kahuyang o sa kalig-on, bisan diha sa pagkaulipon o pagkagawasnon;

  12 Ug sa tanan nga mga panahon, ug sa tanan nga mga dapit, siya mobuka sa iyang ba-ba ug mopahayag sa akong ebanghelyo ingon sa tingog sa usa ka trumpeta, sa adlaw ug gabii. Ug Ako mohatag ngadto kaniya og kusog ingon nga wala pa mahibaloi taliwala sa mga tawo.

  13 Ayaw paghimo og mga milagro, gawas kon Ako mosugo kanimo, gawas sa paghingilin sa mga yawa, pagpang-ayo sa mga masakiton, ug batok sa mga makahilo nga mga bitin, ug batok sa makapatay nga mga hilo;

  14 Ug kini nga mga butang ikaw dili mobuhat, gawas kon kini gikinahanglan diha kanimo kinsa nagtinguha niini, nga ang mga kasulatan unta mahingpit; kay ikaw magbuhat sumala niana nga nahisulat.

  15 Ug bisan diin nga dapit ikaw mosulod, ug sila dili modawat kanimo diha sa akong ngalan, ikaw mobilin og tunglo kay sa panalangin, pinaagi sa pagtaktak sa mga abug sa imong mga tiil batok kanila ingon nga usa ka pagpamatuod, ug paglimpyo sa imong mga tiil diha sa daplin sa agianan.

  16 Ug mahinabo nga kinsa kadto nga modapat sa ilang mga kamot diha kanimo pinaagi sa kusog, ikaw momando nga pagahampakon pinaagi sa akong ngalan; ug, tan-awa, Ako mohampak kanila sumala sa imong mga pulong, diha sa akong kaugalingon nga tukma nga panahon.

  17 Ug bisan kinsa kadto nga modangop sa balaod uban kanimo pagatungluhon pinaagi sa balaod.

  18 Ug ikaw dili modala og puntil ni puyô, ni mga sungkod, ni duha ka mga kupo, kay ang simbahan mohatag nganha kanimo niini gayud nga takna unsa ang imong gikinahanglan alang sa pagkaon ug alang sa saput, ug alang sa mga sapatos ug alang sa salapi, ug alang sa puyô.

  19 Kay ikaw gitawag sa pagpul-ong sa akong ubasan uban sa gamhanan nga pagpul-ong, oo, gani alang sa katapusan nga panahon; oo, ug usab ngadto sa tanan kinsa ikaw mi-orden, ug sila magbuhat gani sumala niini nga paagi. Amen.